Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mechanizmy obronne

Strelau Psychologia tom 1/2 rdz. 8

TermDefinition
Wyparcie Motywowane zapomnienie. Nagłe i niekontrolowane usunięcie ze świadomości zagrażającego (bolesnego lub budz. lęk)impulsu, myśli, wyobrażenia lub wspomnienia. Wraz z zaprzeczeniem jest warunkiem wstępnym każdego z pozostałych mechanizmów obronnych.
Zaprzeczenie Blokowanie dostępu do świadomości zdarzeniom zewnętrznym, związanym z zagrażającym impulsem symbolicznie lub skojarzone z nim w czasie (konflikt pomiędzy impulsami id a frustrującą je rzeczywistością)
Projekcja Przypisanie (wciśnięcie) własnego nieakceptowanego impulsu, pragnienia, myśli innej osobie. Impuls ten zostaje "wyalienowany" względem ego, przestaje być częścią Ja.
Przemieszczenie Przekierowanie impulsu, zwykle agresywnego, na obiekt mniej zagrażający.
Zwrócenie się przeciwko sobie Przekierowanie impulsu na siebie, zamiast na właściwy obiekt. Przejawia się poczuciem winy i depresją.
Reakcja przeciwna Reakcja upozorowana. Przekształcenie nieakceptowanego (agresywnego) impulsu w jego przeciwieństwo. Zachowanie przeciwne wyrażane jest przesadnie.
Sublimacja Wyrażanie impulsu (agresywnego bądź seksualnego) w formie akceptowanej społecznie, wartościowej.
Introjekcja Przejmowanie przekonań i/lub zachowań osoby cenionej.
Identyfikacja z agresorem Rodzaj introjekcji. Przejęcie cech i/lub atrybutów obiektu, którego się obawiamy, by zmienić się z odczuwającego strach w tego, który go budzi.
Izolacja Utrata kontaktu z uczuciem skojarzonym z danym traumatycznym zdarzeniem, przy zachowanej świadomości szczegółów poznawczych - emocje pozostają poza świadomością. Odwrotność wyparcia, w którym w świadomości pozostają emocje, lecz nie zdarzenie.
Anulowanie Odczynianie. usuwanie nieakceptowanych myśli, wyobrażeń, czynów poprzez rytualne, magiczne gesty, formuły i tym podobne. Rytuał jest odczuwany jako przymusowy i nie poddaje się ocenie intelektualnej.
Regresja Powrót, zwykle pod wpływem stresu, do zachowań z wcześniejszej fazy rozwojowej, które wtedy były sposobem radzenia sobie z lękiem.
Created by: magdalena.czu