Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Tmmi18

Konstruktionsmaterial

TermDefinition
Konstruktionsmaterial Generellt de material som används till bygget av maskiner, fordon, byggnader och andra slags konstruktioner.
Struktur Ett materials inre struktur eller materialuppbyggnad. Begreppet används på olika nivå.
Kristallstruktur Innebär regelbundet ordnade atomer/molekyler.
Amorf struktur Saknar (long range) regelbundenhet i anordningen av atomer/molekyler.
Korn Små kristaller som utgör ett polykrystallint material.
Fas Ett material eller del av ett material med enhetlig sammansättning, struktur och egenskaper. En fas har väldefinierad gränsyta mot sin omgivning. Ett material kan innehålla en eller flera faser.
Tillverkningsprocess Framställning av råmaterial och andra industriella processer som omvandlar råmaterial till färdiga material.
Mekaniska egenskaper Alla egenskaper som har samband med ett materials reaktioner på yttre krafter.
Hållfasthetsegenskaper Är knutna till ett materials hållfasthet under yttre krafter.
Brottgräns (tensile strength) Den maximala spänningen på kurvan. Då brottgränsen nås påbörjas midjebildning.
Brottförlängning (percent elongation) Den plastiska töjningen som erhålls före brottet. Den är ett mått på materialets duktilitet.
Seghet (tensile toughness) Arean under kurvan är proportionell mot materialets seghet.
Omslagstemperatur Under denna temperatur övergår ett duktilt material till att vara sprött i ett slagprov. BCC-material såsom ferritiskt och martensitiskt stål har ofta sådan temperatur medan FCC-material så som Al och austenitiskt stål ofta saknar omslagstemperatur.
Hårdhet Anger ett materials motstånd mot intryckning av ett hårt föremål på ytan. Generellt är hårdheten kopplad till materialets motstånd mot plastiskt deformation.
Created by: Lukli