Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 11

Non ce' problema

QuestionAnswer
Widziałaś kiedyś/kiedykolwiek to zdjęcie? Hai mai visto questa foto?
Widzę je po raz pierwszy. È la prima volta che la vedo.
członek rodziny un familiare
krewny parente
a jednak eppure
na przykład per esempio
per esempio grosso
wąsy i baffi
ten gruby pan z wąsami il grosso signore con i baffi
na środku czegoś, w centrum czegoś al centro di qcs.
na prawo od czegoś/kogoś alla destra di qcs./qcn.
a ponadto (dosł. a potem) e poi
Ależ ona była chuda! Quanto era magra!
A ponadto była tak wysoka, że... E poi era così alta che...
Skądże znowu! (dosł. Wyobraź sobie!) Figurati!
mieć poczucie humoru avere il senso dell’umorismo
nadzwyczajny straordinario
przypominać sobie, pamiętać ricordarsi
imieniny l’onomastico
nosić długie włosy portare i capelli lunghi
po prostu, jedynie, tylko simplecemente
tamta blondynka z króciutkimi włosami quella bionda con i capelli cortissimi
mieć na sobie, być ubranym w indossare
bluzka z krótkim rękawem una maglietta a maniche corte
być w siódmym niebie essere al settimo cielo
wydawać się komuś sembrare a qcn.
Podobają mi się/lubię blondynki. Mi piacciono le bionde.
na miłość boską per carità
Nie zaczynaj znowu z twoją zazdrością! Non ricominciare con la tua solita gelosia!
zwykły, ten sam solito
Chyba nie chcesz…? Mica vuoi…?
zniszczyć związek rovinare un rapporto
zdawać sobie sprawę z rendersi conto di
Było mi przyjemnie cię poznać. Mi è piaciuto conoscerti.
zrobić zdjęcie scattare una foto
uśmiechnięty sorridente
albowiem infatti
wstawać o wczesnej godzinie alzarsi di buon’ora
uprawiać gimnastykę fare ginnastica
napełniać radością riempire di gioia
dodawać energii dare energia
na cały dzień per tutta la giornata
poranne ćwiczenia gli esercizi mattutini
nasz najmłodszy synek il nostro figlio più piccolo
Created by: mangiamo