Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

R.8 Intro. Freud

Strelau Psychologia tom 1/2 rdz. 8

TermDefinition
Psychologia osobowości to dysc. psych. zmierzająca do uchwycenia tego co sprawia, że różne procesy, dyspozycje i funkcje psy tworzą w człowieku specyficzną całość, a ich aktywność ma charakter spójny i zintegrowany. PO aspiruje do bycia najbardziej integrującą dys. psych
persona łac. maska, personality - osobowość - indywidualność człowieka, ujawniająca się zwłaszcza w kontaktach społecznych
osobowość a temperament Temperament - różnice indywidualne wynikające z biologii. Osobowość - różnice indywidualne oraz własności charakt. dot. odniesienia czł. do wartości, siebie, innych ludzi, zadań życiowych.
Osobowość def. Larsen i Buss Zespół wzajemnie powiązanych i względnie trwałych cech i mechanizmów psychologicznych wew. jednostki, które wpływają na jej interakcje i przystosowanie do środowiska fiz, społ, intrapsychicznego.
Psychologia Osobowości - dwa podejścia (I) dedukcyjne (top-down, W. James), (II) indukcyjne (buttom-up, H. Murray)
Koncepcja ... Henry Murray'a Koncepcja potrzeb. Potrzeba jako napięcie w mózgu -> tendencja do zachowania mającego na celu redukcję napięcia. Opisał system potrzeb, badał motywację wynikającą z potrzeb. Przystosowanie to równowaga i dopasowanie potrzeby - naciski środowiska.
Główne orientacje w psychologii osobowości Odmienne, ale uzupełniające się: t. nurtu psychodynamicznego, t. cech, t. humanistyczne, t. społeczno-poznawcze, t. socjobiologiczne, t. narracyjne
Teorie psychodynamiczne Freud "Każde działanie ma swoje wytłumaczenie". Psychoanaliza powstała jako metoda terapii nie t.os.
Metapsychologia Freuda Zbiór założeń teoretycznych ujmujących dynamikę funkcjonowania proc. psychicznych z kilku punktów widzenia. Założenia służą sprecyzowaniu sposobów w jaki operują procesy nieświadome. 5 modeli psychiki Rapaport i Gill uporządkowali, 6-ty Hartmanna
6 modeli psychiki 1. dynamiczny 2. ekonomiczny 3. topograficzny 4. rozwojowy/genetyczny 5. strukturalny 6. adaptacyjny
Determinizm psychiczny Freud: wszystko co robimy, czujemy, myślimy, o czym śnimy jest motywowane przez wewnętrzne siły, których nie jesteśmy świadomi.
Charakterystyki instynktu (4 elem) Freud: - presja: na psychikę domaga się zaspokojenia - źródło: jest wew, proc. fiz-chem - cel: przyjemność i/lub rozładowanie, osiągnięty bezp lub pośr (substytut) - obiekt: zew, zmienny, osoba, przedmiot, wyobrażenie
Model d Dynamiczny: o roli popędów libidinalnego i agresywnego
Model d - szczegółowo Siłami mot zach są pop. libidinalny i agresywny. Inne motywy są pochodne. Pop L fiz, seks ale i poszuk. przyjem, zmysł, miłość, elem poz rel z innymi, elem mot. działań. P agres: instynkt śmierci, agres skier na inne os. PL i PA są w konflikcie
Model e Ekonomiczny: o sposobie funkcjonowania (przemieszczania się energii). Istotą dynamiki os są przemieszczenia i przekształcanie się motywów.
Model e - szczegółowo Pop dąży do rozład. Sposób i obiekt - zmienne. Zmiany ekspres mot są możliwe bo mot zasilany energią. Czynności psych: myśl, fant naład energ + jest impuls do rozład napięcia. Przemieszczenie kateksji reduk nap i przyw równowagę. Model jest hydrauliczny
Kateksja Naładowanie czynności psychicznej energią psychiczną. Obiekt obsadzony kateksją katektowany).
Model t Topograficzny: o procesach świadomych, przedświadomych i nieświadomych.
Model t - szczegółowo Aktyw psych: (I) świadoma (to co dośw bezpośr) (II) przedświadoma (fakty, zdarzenia, spostrzeżenia, które są w nieświad) (III) nieświadoma (treści nieakcept i zagraż, wyparte, ochraniane przez proc. cenzrujące, determinujące nasze zach)
Antykateksja Procesy cenzurujące wycofują energię psych (kat) z niebezp impul płynących z nieświad i powstrzym je przez angykat, tj. własną energię, stanow barierę utrzym skutki wyparcia.Pacjenci Freuda mieli przełamywać p.cenzurujące.
Model r Rozwojowy / genetyczny o stadiach rozwoju
Model r - szczegółowo Stadia psychoseksual - kształtow się osobow, strefy erogenne ważne dla osobow -> pierwsze pod. z którymi osoba musi sobie poradzić, strefy kontrol przez rodz -> frustracje i lęki -> konflikty i sposoby ich rozwiązania
Stadia rozwoju (I)przedgenitalne: oralne, analne, falliczne (II)okres latencji, (III) genitalne
Stadium 1: sfera, prototypowa aktywność Oralne (0-1 rok), usta, ssanie, gryzienie, inkorporacja
Stadium 2: sfera, prototypowa aktywność Analne (2-3 l), zwieracz odbytu, wydalanie, trening czystości
Stadium 3: sfera, prototypowa aktywność Falliczne (4-6 l), narządy płciowe, aktyw. autoerotyczna
Stadium 1: konflikty i cele K: pragnienia libidinalne i sadystyczne, orient pas i aktyw C: relacja ufnej zależności
Stadium 2: konflikty i cele K: kontrola vs brak kontroli C: niezależność
Stadium 3: konflikty i cele K: lęk kastracji (k. Edypa) vs zazdrość o penisa (k. Elektry) C: identyfikacja seksualna, powstanie superego
Stadium 1: osobowość, cechy charakteru O: oralno-inkorporująca C: bier, zal, łatwow, hoj O: agresywna, oralno-sad C: zachł, niecier, ciekw, ambicja, zawiść
Stadium 2: osobowość, cechy charakteru O: analno-retencyjna C: oszczęd, sys, nieust, upór, O: ekspulsywna (wydalająca) C: produkt, twórczość, poryw, destruk
Stadium 3: osobowość, cechy charakteru O: falliczna C: zaint bez zakłopot, inicjat bez pocz. winy O: Falliczno-narcystyczna C: zuchwałość, agresywność
Model s Strukturalny o strukturach psychicznych: id, ego, superego (gł. struktury osobowości)
Id (6 cech) pierwot, primit cz. strukt psych; biol cz. osob; nie rozwija się, nie zmienia; siedlisko pop: seks i agres; skupia się na ich zaspok (gratyf); kieruje się zas przyjemności; nie rozróżnia obiektu od fantazji
Ego (3 cechy) rozwija się z Id pod wpływ ograniczeń/wymag kultury; mediator miezy id, wymag. zew a superego; ma doprowadzić do gratifikacji, która uwzględnia rzeczywistość za pom. logicznych proc. wtórn. (myśl, pamięć, spotrzeg)
Ego w koncepcji Roya B. Roy Baumeister. Wykonawcza funkcja ego. Jego model samoregulacji mówi o zasobach energii (ograniczonych) wydatkowanych na czynności wolincjonarne.
Superego (4 cechy) rozwija się z Ego w socjalizacji, sumienie + ego idealne to dwa systemy superego; przejawianie się w zach wartości moralnych; uwewnętrznienie wartości społ przez identyfikację (internalizację lub introjekcję)
Internalizacja Uwewnętrznienie przez proc. różnicowania i integracji -> procesy samokontroli
Introjekcja Uwewnętrznienie przez przyjęcie bez własnego opracowania.
Model a Adaptacyjny o adaptacyjnych funkcjach ego (Hartmann)
Typy konfliktów i rodzaje lęku rzeczywistość <-> ego, lęk obiektywny, strach, antycypacja, id <-> ego, lęk neurotyczny, bezprzedmiotowy, panika, fobia; id <-> superego, lęk moralny, poczucie wstydu i winy
Mechanizmy obronne (12) wyparcie, zaprzeczenie, projekcja, przemieszczenie, zwrócenie się przeciwko sobie, reakcja przeciwna, sublimacja, introjekcja, ident. z agresorem, izolacja, anulowanie, regresja
Rozłam wśród zwolenników Freuda bo.. - przecenianie roli p. seksualnych a niedocenianie cz. społ-kulturowych - nieświadomość ograniczona do treści wypartych ze świadomości
Jak analitycy pracują z pacjentem? Co człowiek robi i jakie ma do tego powody? Analityk interpretuje, umożliwiając pacjentowi wgląd w nieświadome motywy. Analityk poszukuje spójności i stabilności zach niezależnie od aktualnego kontekstu sytuacyjnego.
Podejście i......czne Podejście idiograficzne: Obserwacje są ekstrapolowane z przypadków klinicznych na właściwości wszystkich ludzi.
Podejście n......czne Podejście nomotetyczne: najpierw formułuje się prawa ogólne, następnie dokonuje się interpolacji: stosuje do przewidywania zachowań jednostki.
Psychoanaliza jest i czy n? Aspiruje do n, ale do praw ogólnych dochodzi oddolnie, od analizy przypadków.
Słynni pacjenci Freuda Berty "Przypadek Anny O", Emma (metoda wolnych skojarzeń)
Created by: magdalena.czu