Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 9

Non ce' problema

QuestionAnswer
iść potańczyć andare a ballare
Poszedłeś obejrzeć tamto przedstawienie? Sei andato a vedere quello spettacolo?
sprawa una faccenda
załatwić kilka spraw, załatwić pewne sprawy sbrigare alcune faccende
mniej więcej około trzeciej nad ranem più o meno verso le tre di mattina
pewne sprawy mniej lub bardziej pilne alcune faccende più o meno urgenti
pilny (np. pilna sprawa) urgente
dosł. być na nogach (idiom. wstać już z łóżka) essere in piedi
pasjonat czegoś un appassionato di
Przebudzenie było trudne. Il risveglio è stato duro.
wydarzyć się succedere
Co ci się przydarzyło? Che cosa ti è successo?
iść na dyskotekę andare in discoteca
kłaść się do łóżka mettersi a letto
dziś rano stamattina
Miał przyjść hydraulik, ale i tak w końcu nie przyszedł. Doveva arrivare l’idraulico ma non è venuto lo stesso.
hydraulik l'idraulico
Lubię tańczyć. Mi piace ballare.
pamiętać, przypominać sobie ricordarsi
(przyjść) odwiedzić kogoś venire a trovare qcn.
w ubiegłym roku l’anno scorso
tańczyć do białego rana ballare fino alle ore piccole
Created by: mangiamo