Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 10

Non ce' problema

QuestionAnswer
Chciałbym cię zaprosić na tańce. Vorrei invitarti a ballare.
tańczyć ballare
Odpowiada ci pójść ze mną? Ti va di venire con me?
sprawiać komuś przyjemność fare piacere a qcn.
jeść razem kolację cenare insieme
Kiedy moglibyśmy się spotkać? Quando potremmo incontrarci?
odebrać zdjęcia ritirare le foto
Poszedłbyś je odebrać do fotografa? Andresti tu a ritirarle dal fotografo?
droga do pokonania la strada da fare
Idź ulicą Garibaldiego. Prendi via Garibaldi.
Przejdź dwieście metrów, idąc cały czas prosto. Fa’ duecento metri andando sempre diritto.
aż do pierwszych świateł fino al primo semaforo
Skręć w drugą ulicę w lewo. Gira alla seconda a sinistra.
Kojarzysz ten mały zakład fotograficzny? Hai presente il piccolo atelier fotografico?
lodziarnia una gelateria
Dogodniej byłoby mi pójść tam na piechotę. Mi converrebbe andarci a piedi.
Do zobaczenia! Ci vediamo!
Jak mam dojść/dojechać na dworzec kolejowy? Come devo andare alla stazione dei treni?
jechać taksówką (dosł. wziąć taksówkę) prendere il taxi
wysiąść o dwa kroki od dworca scendere a due passi dalla stazione
jak się wydaje a quanto pare
Podobno są jakieś roboty drogowe. Ci sarebbero dei lavori stradali.
znać się, orientować się w/na essere pratico di
linia tramwajowa una linea di tram
Naprawdę chce mi się śmiać. Mi viene proprio da ridere.
jak najszybciej al più presto
Umiałbyś mi coś wytłumaczyć? Sapresti spiegarmi qcs.?
świętować/obchodzić festeggiare
pracować w podobnych warunkach lavorare in condizioni del genere
Co na to powiecie? Che ne dite?
nauczyć coś kogoś insegnare qcs. a qcn.
pływać nuotare
cały intero
być spokojnym stare tranquillo
poprosić kogoś o pożyczkę chiedere un prestito a qcn
ogromnie bogaty ricchissimo
stracić cierpliwość perdere la pazienza
I tak by tego nie zrozumieli. Tanto loro non lo capirebbero
miejsce siedzące il posto da sedere
koń un cavallo
być przywiązanym do essere affezionato a
Nie ma sensu rozmawiać z Anną. È inutile parlare con Anna.
jaki/a, który/a quale
budynek un palazzo
właściwa droga la strada giusta
to jest/to znaczy/mianowicie cioè
cmentarz il cimitero
zważywszy, że/skoro visto che
ryzykować rischiare
kosztować mniej costare di meno
na moim miejscu al posto mio
odrabiać lekcje fare i compiti
Created by: mangiamo