Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 7

Non ce' problema

ItalianPolish
aiutare qcn. pomagać komuś
Mi sto preparando all’esame. Właśnie przygotowuję się do egzaminu.
un sacco di appunti mnóstwo notatek
dovere musieć
Devo leggere un sacco di appunti. Muszę przeczytać mnóstwo notatek.
gli appunti notatki
In bocca al lupo! Powodzenia!
Crepi! Nie dziękuję!
guarire Zdrowieć, wyleczyć
perdere gubić, tracić, przegrywać
Io sto proprio finendo di leggere. Właśnie kończę czytać.
un articolo sui pericoli artykuł na temat niebezpieczeństw
lo sport agonistico sport wyczynowy
il pericolo niebezpieczeństwo
comportare molti pericoli nieść ze sobą wiele niebezpieczeństw
prima di tutto przede wszystkim
si sta sempre più diffondendo coraz bardziej się rozpowszechnia
diffondersi rozpowszechniać się
la consapevolezza świadomość
legato a związany z
È da un’ora che la sto cercando. Szukam jej już od godziny. (dosł. To już godzina, jak jej szukam.)
Non ne ho la più pallida idea. Nie mam zielonego (dosł. bladego) pojęcia.
Aspetta un po’! Poczekaj trochę!
portare fortuna przynosić szczęście
Non essere così contento! Nie bądź taki zadowolony!
in bocca a + nome di animale w pysku + nazwa zwierzęcia
bocciare qcn. oblać kogoś (o studencie podchodzącym do egzaminu)
Adesso mi bocciano di sicuro! Teraz to mnie z pewnością obleją!
una coppa di panna montata pucharek bitej śmietany
un gelato lody
delle bambine dziewczynki
negli ultimi anni w ostatnich latach
produrre degli ottimi risultati przynosić świetne rezultaty
richiamare oddzwonić
parlare al telefono rozmawiać przez telefon
le nostre iniziative di questi anni nasze inicjatywy podjęte w tych latach
sinceramente szczerze
Created by: mangiamo