Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

14 Staat

TermDefinition
territoriaal territoriale
verdedigen difendere
de parlementaire meerderheid la maggioranza parlamentare
de absolute meerheid la maggioranza assoluta
de minderheid la minoranza
de overheersing il dominio
in opstand komen sollevarsi
de vertegenwoordiger l'esponente (m/f)
de spion la spia (m/f)
de spionage lo spionaggio
de premier il Presidente del Consiglio il Capo del Governo
de lijfwacht la guardia del corpo
de woordvoerder il, la portavoce
regeren governare
de macht il potere
interpelleren interpellare
de geheime overeenkomst la collusione
de corruptie la corruzione
omkoopbaar corruttibile
omkopen corrompere
zich terugtrekken uit ritirarsi da
zich uitspreken over pronunciarsi
zich kandidaat stellen candidarsi
het hoofdkantoor la sede
de Tweede Kamer la Camera dei deputati
de motie van wantrouwen la mozione di sfiducia
de vraag in het parlement l'interrogazione parlamentare (f)
de afgevaardigde il deputato, la deputata
het stemrecht il suffragio
de kiezer l'elettore
de kiezers l'elettorato
kiezen eleggere
gunstig favorevole
de gunst, de dienst il favore < a favore di
het bulletin, het bericht il bollettino
ambtelijk amministrativo
de beheerder l'amministratore
besturen amministrare
de instelling l'istituzione l'ente
de vereniging l'associazione
de dienstverlening i servizi
het maatschappelijk werk, de sociale dienst l'assistenza sociale
het gemeentehuis il municipio
het openbaar gezag l'autorità pubblica
de overheid la pubblica amministrazione
de burgemeester il sindaco
het ambt la carica
in functie, dienstdoend in carica
de opdracht, de taak l'incarico il compito
iemand iets opdragen incaricare qualcuno di qualcosa
de benoeming la nomina
benoemen nominare
uitvoeren svolgere
de uitvoering lo svolgimento
het onderzoek l'inchiesta
de onderzoekscommissie la commissione d'inchiesta
gemeentelijk comunale
de gemeente il comune
de raad la giunta
het bevolkingsregister l'a.nagrafe (f)
de burgerlijke stand l'ufficio dello stato civile
het gewest la regione
de akte il certificato
de geboorteakte il certificato di nascita
het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie il certificato di residenza
de verklaring van geen bezwaar il certificato di nulla osta
de verklaring van goed gedrag il certificato di buona condotta
de aangifte la dichiarazione
de maatregel la misura
het chauvinisme il campanilismo
de provinciehoofdstad il capoluogo
wonend residente
de verkeerspolitie la polizia stradale
de boete la multa
de betoging la manifestazione
het hoofdbureau van de politie la questura
de politiepost il presidio
het orgaan l'organo
het politiebureau il commissariato
de commissaris il commissario
de rechter il magistrato
de rechterlijke macht la magistratura
de geldigheid il vigore
een wet aannemen varare una legge
oprichten costituire
de grondwet la costituzione
het burgerlijk wetboek il codice civile
het handelsrecht il codice commerciale
het wetboek van strafrecht il codice penale
de legaliteit la legalità
beschermen proteggere
schenden violare
iemand tot iets dwingen obbligare qualcuno di qualcosa
in beslag nemen; ontvoeren, gijzelen sequestrare
de ontvoering il sequestro di persona
de rechtbank il tribunale
het kantongerecht la pretura
het gezegeld papier la carta da bollo
het hof la corte
bijeenbrengen riunire
iemand iets toevertrouwen affidare qualcosa a qualcuno
het toevertrouwen l'affidamento
de voogd il tutore
de voogdij la tutela
als voogd optreden tutelare
verdagen rinviare
schorsen sospendere
de onderbreking, de schorsing la sospensione
de voorwaardelijke strafonderbreking la sospensione condizionale della pena
het proces la causa
het geschil la lite
de procesgevolmachtigde il rappresentante in giudizio
hangend pendente
de jury la giuria
de procureur il procuratore
het parkt la procura
het strafrecht il diritto penale
het burgerlijk recht il diritto civile
iemand van iets beschuldigen accusare qualcuno di qualcosa
de beschuldiging l'accusa
de openbaar aanklager l'accusa
de verdachte l'imputato
het bevel il mandato
de getuige il testimone
de getuigenis la testimonianza
getuigen testimoniare
het verhoor l'interrogatoria
het openbaar ministerie la procura della repubblica
de officier van justitie il procuratore della repubblica
veroordelen condannare
het vonnis la condanna la sentenza
de schikking il compromesso
de kwijtschelding il condono
iemand gratie verlenen graziare qualcuno
de gratie la grazia
uitzitten scontare
de levenslange gevangenisstraf l'ergastolo
bewaken vigilare
verdwijnen scomparire
de verdwijning la scomparsa
de gevangeniscel la cella
de gevangenis il carcere
afschieten sparare
het schot lo sparo il colpo
de revolver la rivoltella
de trekker il grilletto
het geweer il fucile
de loop la canna
de ontsnapping la fuga
achtervolgen inseguire
de achtervolging l'inseguimento
de misdadiger il criminale il delinquente
het misdrijf il reato
begaan commettere
het misdrijf il delitto
het motief il movente
de strooptocht la razzia
de arrestaties la retata
het bedrog la truffa l'inganno
bedriegen ingannare
het verraad il tradimento
betreffen toccare
het vandalisme il teppismo
de verjaring la prescrizione
de politietekening l'identikit (m)
de gevangene il detenuto
de verkachting lo stupro
de verkrachting lo stupratore
verkrachten violentare
afpersen ricattare
de afpersing il ricatto
de illegale handel lo spaccio
dealen spacciare
drugs dealen spacciare droga
de diefstal il furto
de roofoverval la rapina
roven rapinare
ontvoeren, kidnappen rapire
de ontvoering il sequestro di persona il rapimento
de vrijlating la liberazione
bevrijden liberare
de doodslag l'uccisione
de moord l'omidicio
de moordenaar l'omicida (m/f)
het onderzoek l'indagine (f)
een onderzoek instellen naar indagare su
het spoor la traccia
de vingerafdruk l'impronta digitale
de genetische vingerafdruk l'impronta genetica
degene die een onderzoek leidt l'inquirente
de verdenking il sospetto
de verdachte il sospetto
een getuigenis afleggen deporre
de getuigenis la deposizione
de aanwijzing l'indizio
overeenkomen quadrare
plaatsvinden svolgersi
zich stellen, optreden als costituirsi
het arrestatiebevel l'ordine di cattura
arresteren arrestare
de handboeien le manette
ontsnappen evadere
de ontsnapping l'evasione
de gevangenis la prigione
de bak la galera
achter de tralies zetten mettere in galera
aangeven denunciare
de kennisgeving aan de belanghebbende dat hij voorwerp is van justitieel onderzoek l'avviso di garanzia
bekennen confessare
herroepen revocare
de herroeping la revoca
iemand vrijlaten rilasciare qualcuno
de aanslag l'attentato
afzonderen isolare
de afzondering l'isolamento
de maffia la mafia
maffioos mafioso
het door de maffia geïnd beschermingsgeld il pizzo
het smeergeld la tangente
de smeergeldrepubliek la tangentopoli
alarmeren allarmare
het alarm l'allarme (m)
de internationale betrekkingen le relazioni internazionali
vooruitgaan progredire
de deelnemende staat lo stato partecipante
de richtlijn la direttiva
onderhandelen negoziare
de onderhandeling la trattativa
de topontmoeting l'incontro al vertice
voorschrijven disporre
het voorschrift, de bepaling la deposizione
nakomen soddisfare osservare
mislukken fallire
de opmerking l'osservazione
nageleefd worden essere tenuto in osservazione
de waarnemen l'osservatore
het verdrag il trattato
voorbereiden, organiseren allestire (allestisco)
de voorbereiding, de organisatie l'allestimento
de antiglobalist il no global
uitdagen sfidare
de uitdaging la sfida
de boycot il boicottaggio
de sabotage il sabotaggio
de solidariteit la solidarietà
ontsnappen scappare
ontsnappen aan, ontkomen aan sfuggire a
de gijzelaar l'ostaggio
het losgeld il riscatto
folteren torturare
de diplomaat il diplomatico
het consulaat il consolato
de consul il console
de ambassadeur l'ambasciatore
de ambassade l'ambasciata
de procedure la pratica
de ballingschap l'esilio
het opkomende land il paese emergente
het vluchtelingenkamp il campo profughi
de verblijfsvergunning il permesso di soggiorno
de werkvergunning il permesso di lavoro
de voortvluchtige il latitante
het voortvluchtig zijn la latitanza
de vredesonderhandelingen i negoziati per la pace
het vredesverdrag il trattato di pace
het pacifisme il pacifismo
de ontwapening il disarmo
de voorschriften il regolamento
de militaire dienst il servizio militare
het leger l'esercito
de kazerna la caserma
het uniform l'uniforme la divisa
de troep la truppa
de luchtmacht l'aviazione militare
de officier l'ufficiale
het bevel voeren over comandare
het bevel, de order il comando
de commandant il comandante
de viersterrengeneraal il generale a quattro stelle
de soldaat il soldato, la soldatessa
de sergeant il maresciallo
de escorte la scorta
enthousiasme teweegbrengen suscitare l'entusiasmo
de handgranaat la bomba a mano
de raket il missile
de intercontinentale raket il missile intercontinentale
het kanon il cannone
de tank il carro armato
de atoombom la bomba atomica
het bloedbad la strage
een slachting aanrichten far strage
weg met de oorlog! abbasso la guerra!
evacueren, ontruimen sfollare
de belager, de aanvaller l'aggressore
de aanval l'assalto
vernietigen distruggere
weerstand bieden tegen resistere a
het verzet la resistenza
zich overgeven arrendersi
de overgave la resa
de krijgsgevangene il prigioniero
zich terugtrekken ritirarsi
de manoeuvre la manovra
de schuilkelder il rifugio antiaereo
de schuilplaats il riparo
in veiligheid zijn essere al riparo
onbeschut senza riparo
de verzetsstrijder il partigiano
innemen occupare
veroveren conquistare
de verovering la conquista
Created by: eulalie