Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gibanja Zemlje

priprema za kratki test petih razreda

QuestionAnswer
Kako zovemo gibanje Zemlje oko svoje osi? Rotacija Zemlje
U kojem smjeru se Zemlja kreće oko svoje osi? Od zapada prema istoku
Koja je posljedica kretanja Zemlje oko svoje osi? Izmjena dana i noći
Koliko traje jedan okret Zemlje oko svoje osi? 24 sata ili jedan sunčev dan
Kako nazivamo kretanje Sunca tijekom dana? Prividno dnevno kretanje Sunca
Granicu neosvijetljenog od osvijetljenog dijela Zemlje nazivamo sumračnica
Ravninu po kojoj se Zemlja kreće oko Sunca nazivamo ekliptika
Kako nazivamo gibanje Zemlje oko Sunca? Revolucija Zemlje
Koja je posljedica kretanja Zemlje oko Sunca? Izmjena godišnjih doba
Koliko traje jedan okret Zemlje oko Sunca? 365 dana i 6 sati ili jedna tropska godina
Kako nazivamo godinu koja ima 366 dana? Prijestupna godina
Kako nazivamo datum 29. veljače? Prijestupni datum
Kako je čovjek riješio višak od 6 sati tropske godine? Izmislio je prijestupnu godinu
Kako nazivamo datume 21. ožujka i 23. rujna? Ekvinocij ili ravnodnevnica
Kako nazivamo datume 21. lipnja i 21. prosinca? Solsticij ili suncostaj
Koliko traju dan i noć 21. ožujka i 23. rujna na cijelom planetu? Jednako ili 12 sati
Koji dio dana je 21. lipnja najduži u Zagrebu? Osvijetljeni dio dana ili dan
Koji dio dana je 21. prosinca najkraći u Zagrebu? Osvijetljeni dio dana ili dan
Kojeg datuma počinje zima na južnoj polutci? 21. lipnja
Kojeg datuma počinje zima na sjevernoj polutci? 21. prosinca
Koje godišnje doba počinje 21. ožujka na južnoj, a koje na sjevernoj polutci? Na sjevernoj polutci počinje proljeće, a na južnoj jesen.
Kojih datuma sunčeve zrake padaju okomito na ekvator? 21. ožujka i 23. rujna
Na koju paralelu sunčeve zrake padaju okomito 21. lipnja? Sjeverna obratnica
Na koju paralelu sunčeve zrake padaju okomito 21. prosinca? Južna obratnica
Koliko na Zemlji ima toplinskih pojasa? 5 ili pet
U kojim toplinskim pojasima se izmjenjuju godišnja doba? Sjeverni i južni umjereni pojas
Kako nazivamo toplinski pojas koji se nalazi između sjeverne i južne obratnice? Žarki pojas
U kojim toplinskim pojasima se izmjenjuju polarni dan i noć? Sjeverni i južni hladni pojas
Između kojih paralela su smješteni umjereni pojasi? Sjeverni umjereni pojas smješten je između sjeverne obratnice i polarnice, a južni umjereni pojas smješten je između južne obratnice i polarnice.
U kojem toplinskom pojasu je smještena Hrvatska? Hrvatska je smještena u sjevernom umjerenom pojasu.
Created by: SanjaH