Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zkratky ICAO A

ZkratkaAnglickyČesky
AAA Amended meteorological message (or AAB, AAC …etc., in sequence) Změněná meteorologická zpráva (nebo AAB, AAC …atd., v pořadí)
A/A Air-to-air Vzduch-vzduch
AAD Assigned altitude deviation Stanovená odchylka nadmořské výšky
AAL Above aerodrome level Nad úrovní letiště
AAIM Aircraft autonomous integrity monitoring Autonomní monitorování integrity na palubě letadla
ABI Advance boundary information Informace o dosažení bodu předání řízení na hranici zasílaná v předstihu
ABM Abeam Na úrovni
ABN Aerodrome beacon Letištní maják
ABT About Asi, kolem, o
ABV Above Nad
AC Altocumulus Altocumulus
ACARS Aircraft communication addressing and reporting system Letadlový komunikační adresní a oznamovací systém
ACAS Airborne collision avoidance system Palubní protisrážkový systém
ACC Area control centre or area control Oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení
ACCID Notification of an aircraft accident Oznámení o letecké nehodě
ACFT Aircraft Letadlo
ACK Acknowledge Potvrzení
ACL Altimeter check location Místo pro kontrolu výškoměru
ACN Aircraft classification number Klasifikační číslo letadla
ACP Acceptance Souhlas
ACPT Accept or accepted Přijímám nebo přijato
ACT Active or activated or activity V činnosti nebo v provozu nebo činnost
AD Aerodrome Letiště, letištní
ADA Advisory area Poradní oblast
ADC Aerodrome chart Letištní mapa
ADDN Addition or additional Doplněk nebo doplňující
ADF Automatic direction-finding equipment Radiokompas
ADIZ Air defence identification zone Identifikační pásmo protivzdušné obrany
ADJ Adjacent Sousední, přilehlý
ADO Aerodrome office (specify service) Letištní kancelář (určená služba)
ADR Advisory route Poradní trať
ADS The address Adresa
ADS-B Automatic dependent surveillance – broadcast Automatický závislý přehledový systém - vysílání
ADS-C Automatic dependent surveillance – contract Automatický závislý přehledový systém - kontrakt
ADSU Automatic dependent surveillance unit Jednotka automatického závislého přehledového systému
ADVS Advisory service Poradní služba
ADZ Advise Sdělte
AES Aircraft earth station Letadlová pozemní stanice
AFIL Flight plan filed in the air Letový plán podaný za letu
AFIS Aerodrome flight information service Letištní letová informační služba
AFM Yes or affirm or affirmative or that is correct Ano nebo potvrzuji nebo potvrzení nebo to je správně
AFS Aeronautical fixed service Letecká pevná služba
AFT After … (time or place) Po … (čas nebo místo)
AFTN Aeronautical fixed telecommunication network Letecká pevná telekomunikační síť
A/G Air-to-ground Vzduch-země
AGA Aerodromes, air routes and ground aids Letiště, letové cesty a pozemní zařízení
AGL Above ground level Nad úrovní země
AGN Again Opět
AIC Aeronautical information circular Letecký informační oběžník
AIDC Air traffic services interfacility data communications Výměna dat mezi stanovišti letových provozních služeb
AIP Aeronautical information publication Letecká informační příručka
AIRAC Aeronautical information regulation and control Regulovaný systém řízení leteckých informací
AIREP Air-report Hlášení z letadla
AIRMET Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of lowlevel aircraft operations Informace o meteorologických jevech na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých hladinách
AIS Aeronautical information services Letecké informační služby
ALA Alighting area Vodní přistávací plocha
ALERFA Alert phase Údobí pohotovosti
ALR Alerting Pohotovost
ALRS Alerting service Pohotovostní služba
ALS Approach lighting system Přibližovací světelná soustava
ALT Altitude Nadmořská výška
ALTN Alternate or alternating (light alternates in color) Střídavé nebo měnící se (návěstidlo měnící barvu)
ALTN Alternate (aerodrome) Náhradní (letiště)
AMA Area minimum altitude Minimální nadmořská výška v prostoru
AMD Amend or amended Opravte, opraveno nebo opravení
AMDT Amendment (AIP Amendment) Oprava/změna AIP
AMS Aeronautical mobile service Letecká pohyblivá služb
AMSL Above mean sea level Nad střední hladinou moře
AMSS Aeronautical mobile satellite service Letecká pohyblivá družicová služba
ANC Aeronautical chart – 1:500 000 Letecká mapa – 1:500 000
ANCS Aeronautical navigation chart – small scale Letecká mapa malého měřítka
ANS Answer Odpověď
AO Aircraft operator Provozovatel letadla (letadel)
AOC Aerodrome obstacle chart Letištní překážková mapa
AP Airport Letiště
APAPI Abbreviated precision approach path indicator Zkrácená světelná soustava indikace sestupové roviny pro přesné přiblížení
APCH Approach Přiblížení
APDC Aircraft parking/docking chart Mapa stání/zajíždění letadel
APN Apron Odbavovací plocha
APP Approach control office or approach control or approach control service Přibližovací stanoviště řízení nebo řízení přiblížení nebo přibližovací služba řízení
APR April Duben
APRX Approximate or approximately Přibližný nebo přibližně
APSG After passing Po minutí
APV Approve or approved or approval Schválit, potvrdit nebo schváleno nebo souhlas, schválení, povolení
ARC Area chart Oblastní mapa
ARNG Arrange Uspořádat
ARO Air traffic services reporting office Ohlašovna letových provozních služeb
ARP Aerodrome reference point Vztažný bod letiště
ARP Air-report Hlášení z letadla
ARQ Automatic error correction Automatická oprava chyb
ARR Arrival Přílet
ARR Arrive or arrival Přiletět nebo přílet
ARS Special air-report Mimořádné hlášení z letadla
ARST Arresting Zachycení
AS Altostratus Altostratus
ASC Ascend to or ascending to Stoupejte do nebo stoupám do
ASDA Accelerate-stop distance available Použitelná délka přerušeného vzletu
ASE Altimetry system error Systémová chyba výškoměru
ASHTAM Special series of NOTAM notifying, by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou provozně význačné změny vulkanické aktivity, vulkanické erupce a/nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem.
ASPH Asphalt Asfalt
AT… At ... V …
ATA Actual time of arrival Skutečný čas příletu
ATC Air traffic control (in general) Řízení letového provozu (všeobecně)
ATCC Air Traffic control centre Středisko řízení letového provozu
ATCSMAC Air traffic control surveillance minimum altitude chart Mapa minimálních nadmořských výšek pro poskytování přehledových služeb ATC
ATCo Air Traffic controller Řídící letového provozu
ATCO Air Traffic control organization Řízení letového provozu (organizace)
ATCU Air traffic control unit Stanoviště řízení letového provozu
ATD Actual time of departure Skutečný čas odletu
ATFM Air traffic flow management Uspořádání toku letového provozu
ATIS Automatic terminal information service Automatická informační služba koncové řízené oblasti
ATM Air traffic management Uspořádání letového provozu
ATN Aeronautical telecommunication network Letecká telekomunikační síť
ATP At … V …, ve …
ATS Air traffic services Letové provozní služby
ATTN Attention Pozor
AT-VASIS Abbreviated T visual approach slope indicator system Zkrácená T světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení
ATZ Aerodrome traffic zone Letištní provozní zóna
AUG August Srpen
AUTH Authorized or authorization Oprávněný, pověřený nebo autorizace, pověření, oprávnění, zmocnění
AUP Airspace use plan Plán využití vzdušného prostoru
AUTONAV Autonomous navigation Nezávislá navigace
AUW All up weight Celková vzletová hmotnost
AUX Auxiliary Pomocný
AVBL Available or availability K dispozici, dostupný, použitelný nebo dostupnost
AVG Average Průměrný, střední
AVGAS Aviation gasoline Letecké pohonné hmoty
AWTA Advise at what time able Sdělte čas připravenosti
AWY Airway Letová cesta
AZM Azimuth Azimut, směrník
A Amber Jantarová barva
Created by: mates53460
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards