Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vysočina

Vysočina - popis regionu

QuestionAnswer
barokně upravený renesanční zámek, sbírka historických tapisérií, letní sídlo E. Beneše Náměšť nad Oslavou
historické jádro, původní opevnění, muzeum rekordů, muzeum vězeňství s mučírnou Pelhřimov
perla barokní gotiky, Santini, hřbitov lemovaný arkádami ve tvaru 10-ticípé hvězdy poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
cisterciácký klášter, muzeum knihy, expozice Santiniho Žďár nad Sázavou
náměstí s měšťanskými domy s renesančními štíty a podloubími, renesanční zámek, městské brány, barokní kašny a sochy Telč
židovská čtvrť (123 domů), 2 synagogy, 2 hlavní ulice nábřeží, hřbitov ze 17. století Třebíč
dříve těžba stříbra, muzeum stříbra, podzemní chodby, hradby Jihlava
francouzské zahrady, anglický park, sbírka hudebních nástrojů a porcelánu Jaroměřice nad Rokytnou
ve stylu románské gotiky, expozice motocyklů, kolem hradu největší alpinárium v ČR (skalničky) Kámen
goticko renesanční pevnost, přestaven na barokní moravskou zemskou pevnost, věž Barborka, Pernštejn
částečně rekonstruovaný středověky hrad, kaple sv. Vavřince, památník J. Haška Lipnice nad Sázavou
westernové městečko Šiklův mlýn
zapsán na seznam národních kulturních památek, založen v roce 1139  Soběslavem I, Želivský klášterní pivovar Želivský klášter
Created by: sima.petr