Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

svenska - Psykologi

instuderingsfrågor till prov.

QuestionAnswer
Autism Autistiskt savant Ej kontaktbara. Kräver struktur. Geni inom ett specifikt område.
Panikångest/ångestneuros Intensiv rädsla och panikkänsla. Kroppen reagerar fysiskt. (Utlöses ofta av Fobier eller extrem stress.)
Fobi Ångest som utlöses vid intensiv rädsla för specifika situationer eller föremål.
Psykos En djupgående psykisk störning som påverkar hela personligheten. Den sjuke har ingen sjukdomsinsikt och inte heller någon verklighets uppfattning.
Neuros En lätt psykisk störning som påverkar delar av personligheten. Det sjuke har en klar verklighetsuppfattning samt en viss sjukdomsinsikt.
Tvångsneuros Tvångstankar och tvångshandlingar.
Schizofreni Linder av känslomässiga störningar, samt halucinationer och vanföreställningar. Tanke och associationsstörningar förekommer ofta vilket vanligtvis leder till att den sjuke inte orkar och därmed drar sig undan från arbete/utbildning.
Demenser Minnesstörningar och motoriska störningar.
Psykodynamisk/Psykoanalytisk teori. Bygger på Freuds personlighetsmodell. Människan drivs av: Livs/dexualdriften, Döds/aggressionsdriften. - Psykiska konflikter har en grund i bakomliggande konflikter och borgträngningar. - Insiktsterapi för att medvetandegöra detta. (enskilt eller grup
Detet: Jaget: Överjaget: Detet är: Kroppens behov, Primära behov. (Ingen tidsuppfattning) Jaget: Egen vilja, och tänkande. Överjaget: Vår inre lag. Samvetet, rätt och fel. (Påverkas av yttre influenser.)
Medicinskt - Biologisk förklaring De psykiska symptomen beror på en kropslig defekt. Man använder psykofarmaka för att återställa balansen. Ibland även elbehandling. (ETC)
Beteendeperspektivet - Inlärningspsyologisk. Psykiska störningar beror på ett inlärt beteende. Felinlärning kan avläras och rätt beteende lärs in. Man är inte intresserad av vad som sker mentalt hos människan, bara det synliga.
Spcialpsykologisk förklaringsmodell. Utgår från synen på människan som en social varelse där samspelet med andra människor spelar stor roll. Studerar roller och beteenden. Gruppterapi i huvudsak.
Kognitivt Perspektiv Människans tankar är i centrum. Studerar hur vårt tänkande och vår begreppsbildning och hur det samspelar med vårt känsloliv. Man vill förändra tankar och känslor bl.a. genom "Hemläxor"
Created by: amenes