Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

weet je het nog?

5 en 6

QuestionAnswer
een Nederlands woord voor provoceren uitdagen
synoniem van spijt berouw
godsdienstig gebouw voor bijvoorbeeld boeddhisten tempel
plaats waar atletiekwedstrijden plaatsvinden stadion
het tegengestelde van winstgevend verlieslatend
1 000 000 000 één miljard
een loopwedstrijd van ongeveer 42 kilometer marathon
tot stand brengen, verrichten presteren
metalen plaatje dat je krijgt als je een wedstrijd wint medaille
Nederlands woord voor 'spot', sterk en gebundeld licht schijnwerper
de grenzen van een terrein aangeven een terrein afbakenen.
een maatregel omdat iemand de regels heeft gebroken een tucht maatregel
verslag van een wetsovertreding, dat gemaakt wordt door bijvoorbeeld de politie het procesverbaal
schriftelijk verslag van wat in een vergadering gezegd werd de notulen
lijst van onderwerpen die op een vergadering zullen besproken worden de agenda
Het is niet altijd zo fijn, zo makkelijk het is niet altijd rozengeur en maneschijn
het tegengestelde van de minderheid de meerderheid
berekening van de kosten vooraf, budget de begroting
de vrijheid om te zeggen wat je denkt de vrijheid van meningsuiting
vervelend gevolg de weerslag
Created by: xmxbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.