Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Dutch course #10

QuestionAnswer
Wie is Madonna? Een popster.
Hoeveel talen spreek je? Drie: Nederlands, Engels en Frans.
Hoeveel kinderen heeft u? Twee; een jongen en een meisje.
Wie is Robert de Niro? Een acteur.
Waarom leer je Nederland? Omdat ik in Nederland woon.
Waarom spreekt Pablo Spaanse? Omdat hij uit Colombia komt.
Wanneer ben je jarig? Ik ben jarig op 13 Juli.
Wanneer is het Kerstmas? Op 25 December.
Januari, Februari, Maart April, Mei, Juni
Juli, Augustus, September Oktober, November, December
Wat is de kleur van de zon? Geel
Welk dier zegt 'miauw'? een poes.
Welk dier zegt 'woef woef'? een hond.
Hoe heet de koningen van Nederland? Beatrix
Waar is Ankara? In Turkjke.
Waar is Kyoto? In Japan.
Hoe heet de koningen van Zweden? ???
Wat doet Jan? Hij is accountant.
Created by: memphis96 on 2010-09-21Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.