Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NE blok 2 EI/IJ

Nederlands blok 2 spelling EI of IJ

EI of IJantwoord
De tr..n komt aan. ei => trein
Frankr..k heeft gewonnen. ij => Frankrijk
De wedstr..d is verloren. ij => wedstrijd
Hij ..ndigde als eerste ei => eindigde
Het bleef gel..kspel. ij => gelijkspel
Het waterp..l is hoog. ei => waterpeil
De rivier heet de R..n. ij => Rijn
Het cijfer st..gt. ij => stijgt
Witte w..n hoort bij vis. ij => wijn
Dat is heel redel..k. ij => redelijk
Het is jouw pr..s. ij => prijs
Wij zijn heel ..verig. ij => ijverig
Zij was n..dig als een spin. ij => nijdig
Ik laat het verw..deren. ij => verwijderen
Daar moet een pl..ster op. ei => pleister
Het deed geen p..n. ij => pijn
Dw..l dat even op. ei => dweil
Het verdw..nt vanzelf. ij => verdwijnt
Geef de n..ptang eens aan. ij => nijptang
Dat repareer je met een b..tel. ei => beitel
Created by: vavdpasbad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.