Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WI Begrippen H1

Begrip Uitleg
kijklijn de lijn waarlangs je kijkt
zijde een bepaalde zijkant van een figuur zoals van een vierkant
roosterpapier papier met roosterhokjes van 1 cm2
roosterlijnen de lijnen van roosterpapier
diagonalen lijnen van hoekpunt naar ander uiterst hoekpunt
evenwijdig lijnen die elkaar nooit zullen raken en geen snijpunt hebben
loodrecht lijnen die loodrecht op elkaar staan hebben een hoek van 90 graden nullijn
afstand van een punt tot en lijn de kortste afstand tussen een punt en een lijn
afstand tussen twee evenwijdige lijnen de kortste afstand tussen 2 lijnen
cirkel volmaakt ronde, gesloten lijn
straal rechte lijn vanuit het middelpunt van een cirkel
middelpunt het exacte middelpunt van een cirkel
snijpunt de plaats waar twee lijnen elkaar kruisen
gelijkzijdige driehoek een driehoek waarvan alledrie de zijdes precies even lang zijn
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2011-09-30bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.