Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 5 opdr 8

Woordenschat blok 5 'Op Nieuw Niveau' opdr 8

uitdrukkingbetekenis
viel erover klaagde erover, was er boos over
een kat in de zak kopen iets kopen wat later tegenvalt
ze kunnen mijn rug op daar heb ik niks mee te maken
van een mug een olifant maken overdrijven, een klein probleem opblazen
bij de pakken neerzitten het opgeven omdat het tegenvalt
had geen hoge pet op van vond niet geweldig
hondenweer zeer slecht weer
ging over de rooie werd woedend
steek je je in een wespennest bemoei je je met iets wat heel lastig is
een gaatje had een open plaats (tijd) had voor een afspraak
Created by: vavdpasbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.