Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 5 opdr 6

Woordenschat blok 5 'Op Nieuw Niveau' opdr 6

woorduitleg
adamsappel vooruitstekend gedeelte van het strottenhoofd (bij mannen)
hiel achterkant van de voet
knokkel plaats waar de vinger kan bewegen
kootje deel van een vinger of teen
kuit dikke achterkant van het onderbeen
lies plooi tussen onderbuik en bovenbeen
muis lichaamsdeel onder de duim
nagelriem huid aan de onderkant van de nagel
scheenbeen been aan de voorkant van het onderbeen
skelet geraamte, alle beenderen van een mens of dier
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2011-07-04Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.