Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 3 opdr 9

Woordenschat blok 3 'Op Nieuw Niveau' opdr 9

GezegdeBetekenis
Blaffende honden bijten niet. Voor iemand die voortdurend dreigt, hoef je niet bang te zijn.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Eén gunstig teken is niet genoeg.
Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Als er één het voorbeeld geeft, volgen er meer.
Je moet geen slapende honden wakker maken. Je kunt beter je mond houden, want dan gebeurt er ook niets vervelends.
Er schuilt een addertje onder het gras. Het lijkt heel mooi, maar pas op!
Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Over een cadeau mag je niets lelijks zeggen.
Mijn naam is haas. Ik weet nergens van, ik wil er niets mee te maken hebben.
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Als er geen toezicht is, doen mensen dingen die niet mogen.
Created by: vavdpasbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.