Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 2 opdr 7

Woordenschat blok 2 'Op Nieuw Niveau' opdr 7

woorduitleg
aardlekschakelaar schakelaar die de stroom automatisch afsluit als er iets mis is
duimstok opvouwbare meetlat
dynamo apparaat (bijvoorbeeld op een fiets) dat stroom opwekt als je rijdt
haspel rond apparaat (spoel) om bijvoorbeeld tuinslangen of snoeren op te winden
klauwhamer hamer met een ijzeren klauw om spijkers uit te trekken
koevoet breekijzer met aan de onderkant een klauw
krik werktuig om een auto een stukje van de grond te krijgen
schoffel lange stok met onderaan een scherp ijzer om onkruid weg te halen
snoeischaar schaar om te snoeien (takken in te korten)
waterpomptang verstelbare nijptang (knijptang)
Created by: vavdpasbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.