Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 1 opdr 5

Woordenschat blok 1 'Op Nieuw Niveau' opdr 5

woorduitleg
carport afdak voor een auto
dakkapel uitspringend raam in een schuin dak
erker uitgebouwd venster
fundering grondslag voor een bouwwerk (bijv. heipalen)
gevel muur aan de voorkant van een huis
kozijn waar een raam of deur in zit (raamwerk)
serre open aanbouw (veranda)
trappenhuis ruimte waar de trap is
vliering ruimte boven een zolder
zonwering zonnescherm
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2011-07-02Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.