Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

posterwoorden 3

posterwoorden 3 klas 1 GKH

VRAAGANTWOORD
VERANTWOORDELIJK ZIJN moeten zorgen dat iets goed gaat
DANKZIJ door
ENZ. (enzovoorts) en nog meer van die
HET SIGNAAL het teken
RECHTSTREEKS zonder omweg
ONTWERPEN iets bedenken en tekenen
AFHANGEN VAN alleen gebeuren als iets anders gebeurt
BESCHIKKEN OVER hebben, kunnen gebruiken
VIA langs, door
AANGENAAM fijn, prettig
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2011-06-29Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.