Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

posterwoorden 2

posterwoorden 2 klas 1 GKH

VraagAntwoord
SAMENSTELLEN van verschillende stukken een geheel maken
VERSCHEIDENE verschillende
OVERTOLLIG te veel
VASTLEGGEN iets opschrijven om het te onthouden
OVERBODIG niet nodig
TOEVOEGEN erbij doen, erbij stoppen
GEREGELD vaak
DMV door (afkorting zonder puntjes), door middel van
BEPALEN beslissen, uitvinden
TRACHTEN proberen
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2011-06-29Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.