Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ory 3 - Verschillen

Duik in het verleden in met Ambiorix in Tongeren

WordTranslation
(de) restanten - het overblijfsel les restes
(de) trekpleister le pôle d'attraction
(het) voedstuk le socle, le pied de la statue
(de) legioen la légion
(de) nederlaag la défaite
(de) verovering la conquête
(de) strijdbijl la hache de guerre
(de) helm le casque
(de) vleugel l'aile
(de) draak le dragon
(de) wapen l'arme
(de) tegenstander l'adversaire
(het) bouwwerk la construction
(de) handelaar le commerçant
(het) voorwerp l'objet, le complément d'objet
(de) opgraving l'exhumation, la fouille archéologique
(de) stam la tribu
(de) wal - de muur le mur
(het) ambacht l'artisanat
(het) invasieleger l'armée
(het) begijnhof le béguinage
(de) weerstand la résistance
(de) veldslag la bataille
(het) gezelschap la fréquentation, la compagnie
(het) verzet la résistance
fijn chouette
verslagen vaincu
oorspronkelijk à l'origine
talrijk nombreux
schilderachtig pittoresque, rural
wekelijks hebdomadaire
immers en effet, car
trouwens d'ailleurs
onlangs récemment
stelen de show voler la vedette
iets uitroepen op proclamer qqch.
zich verzet tegen iets / iemand - in het verzet komen tegen protester contre qqch. / qqn
het ontstaan het begin
zich uitbreiden groter worden
verfraaien mooier maken
in het verzet komen weerstand bieden
een nederlaag toebrengen een veldslag winnen
aan het licht brengen kenbaar maken
een nijverheid - een bedrijf een onderneming
vruchtbaar veel vruchten / kinderen voortbrengen
Created by: gfm33bad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.