Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 2

Hier voel ik me thuis

TermDefinition
de voorzitter iemand die een vergadering, bestuur, vereniging enz. leidt
het gevolg iets dat door en na iets anders gebeurt
behandelen op een bepaalde manier omgaan met
bezitten hebben
dwingen door macht uit te oefenen zorgen dat iemand iets doet
zich realiseren goed begrijpen , beseffen
verdelen iedereen een deel geven
vermijden voorkomen dat iets (je) gebeurt
verzinnen door goed te denken vinden
alleenstaand als je geen partner hebt
verantwoordelijk met de verplichting iets te verantwoorden
verlegen bang en onzeker als er andere mensen bij zijn
vervelend onaangenaam, niet leuk
beseffen goed begrijpen
de taak werk dat je moet doen
de vertegenwoordiger iemand die namens een andere persoon of organisatie optreedt
de woordvoerder iemand die names een ander of anderen spreekt
zich verontschuldigen zeggen dat het je spijt en excuus vragen
heetisch heel drukte
een salvo van veel
recuperen terughalen
spectaculair als iets verbazing opwekt
zorgvuldig met veel aandacht en nauwkeurig
nogmaals nog een keer
de aanleiding wat iets laat gebeuren
zodra meteen als of toen
naar de aanleiding van naar de oorzaak en gelegenheid, door iets gegeven
de kwestie aangelegenheid
vanuit vanaf welke plek iets gebeurt
afhankeljik als je hulp van anderen nodig hebt
advertentie aankondiging of reclame in een krant of tijdschrift
plakken iets met lijm bevestigen
zoekraken ergens belanden waar je het niet meer kunt vinden
nauwelijks bijna niet
blijkbaar zoals je aanneemt, zoals iets je duidelijk wordt
de maatregel besluit over hoe iets wordt opgelost of veranderd
de omgeving gebied in de buurt
de omstandigheid zoals iets is bij een bepaalde gebeurtenis
het beleid manier waarop je iets regelt en leidt
het onderscheid verschil in de manier waarop je wordt behandeld
beschikken over beschikbaar maken of zijn
besteden aan geld uitgeven
ontbreken er niet bij zijn, terwijl dat wel verwacht wordt
vermelden officieel noemen
behoorlijk zoals het hoort
degelijk met een goede kwaliteit
fundamenteel behorend tot de belangrijkste kenmerken van iets
gemeenschappelijk als iets voor meer mensen is of geldt
geregeld op regelmatige tijden
onvoldoende laag waarderingscijfer
voldoende zoveel, zo goed enz. als nodig is
eveneens ook, gelijktijdig
immers namelijk, want
trouwens daar komt nog bij
raken terechtkomen of worden
wiens van wie
de huisvesting plaats om te wonen
opnemen deel van een geheel laten worden
de hoeveelheid hoeveel van iets is
opvallen aandacht trekken door bepaalde kenmerken
armoede situatie dat iemand te weinig heeft om van te leven
Created by: yellowrose2011 on 2014-04-08bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.