Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch Les 09

TermDefinition
gewoon ordinary
werkdag (de) workday
beroep (het) occuaption/profession
leraar teacher
verpleegster (de) nurse
dokter (de) doctor
tandarts (de) dentist
ambtenaar (de) official, civil servant
secretaresse (de) secretary
telefoniste (de) telephonist
boekhouder (de) accountant
accountant (de) auditor
vertegenwoordiger (de) representative
verkoper/verkoopster (de) salesman/saleswoman
kapper/kapster (de) hairdresser
monteur (de) mechanic engineer
manager (de) manager
directeur (de) (managing) director
programmeur (de) programmer
onderzoeker (de) researcher
makelaar (de) real estate agent
notaris (de) notary (public)
chauffeur (de) driver
bakker (de) baker
slager (de) butcher
kantoor (het) office
bureau (het) desk
computer (de) computer
laptop (de) laptop
beeldscherm (het) screen
toetsenbord (het) keyboard
muis (de) mouse
diskette (de) diskette
memorystick (de) memory stick
usb-stick 9de) USB stick
programma (het) programme
CD-Rom (de) CD-ROM
telefoon (de) telephone
fax (de) fax
kopieerapparaat (het) photocopier
nietmachine (de) stapler
perforator (de) punch
pen (de) pen
potlood (de) pencil
stift (de) felt pen
rood red
bedrijfspresentatie (de) company presentation
presentatie (de) presentation
Ga ja mee Are you going along
volgens mij according to me
volgens mij niet I don't think so
hoezo? what do you mean?
laten zien show
studiedag (de) training day
heel all over, very (heel goed)
denken think
veel a lot much
even (just) (for) a moment - wacht even
klant (de) client, customer
nergens nowhere
als like, as
honger (de) hunger
paard (het) horse
eigenlijk in fact, really, actually
blijven to stay
vanmiddag this afternoon
computerdeskundige (de) computer expert
installeren to install
computer (de) computer
offerte (de) offer, quote, tender
groentesoep (de) vegetable soup
uitsmijter (de) fried bacon and eggs served on bread
plaats (de) place
plan (het) plan
nog niet not yet
eerst first
overleggen to consult
oppas (de) baby-sitter
regelen to arrange, plan
roepen to call - de plicht roept = duty calls
plicht (de) duty
iemand someone
niemand no one
iedereen everyone
iets something
niets nothing
ooit ever
nooit never
soms sometimes
meestal usually
altijd always
ergens somewhere
nergens nowhere
overal everywhere
veel many, a lot
weinig little
alles everything
allemaal all of them
helemaal completely - hij is allemaal alleen (he is all alone)
alleen only
wachten op to wait for
houden van to love or like something - Hij houdt niet van vis (he doesn't like fish)
praten met speak with (someone)..praat met een nieuwe klant
praten over speak about...praten over het project
kijken naar to watch..Ze kijken naar de presentatie van de nieuw project
luisteren naar to listen to ...ik luister naar een CD van P!nk
zin hebben in to feel like or fancy something. Hij heeft zin in een kopje koffie
gaan naar go towards
bellen met to speak with (someone) by phone.. Ik bel elke week met mijn moeder.
denken aan to think of..Hij denkt vaak ann zijn familie
vaak often
geven ann to give (something) to (someone) Ze geeft het dossier ann haar collega.
krijgen van to receive (something) from (someone)..Ik krijg een cadaeu van mijn vriend.
zeggen tegen to tell (someone something) Ze zegt het tegen haar baas.
vragen aan to ask a question of someone - Hij vraagt
Created by: bostda on 2014-02-02bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.