Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Xmas Revision

Gaeilge 2ú agus 3ú bliain

BéarlaGaeilge
Library Leabharlann
Science Laboratory Saotharlann eolaíochta
P.E hall Halla Spóirt
Woodwork Adhmadóireacht
Home Economics Eacnamaíocht Bhaile
Physical Education Corpoideachas
Mountain walking Ag siúl sna sléibhte
Sailing Seoltóireacht
Cycling Ag rothaíocht
Shopping Ag siopadóireacht
Skiing Ag sciáil
Raining Ag cur báistí
Dry Tirim
Windy Gaofar
Sunny Grianmhar
Rainbow Bogha báistí
Cloudy Scamallach
Headache Tinneas cinn
Sore throat Scórnach tinn
Bleeding Ag cur fola
Tooth ache Tinneas fiacla
Emergency services Na seirbhisí éigeandála
At the speed of light Ar luas lasrach
With me In éineacht liom
Unconscious Gan aithne gan urlabhra
I will never forget Ní dhéanfaidh mé dearmad ar
Nervous Neirbhíseach
Brave Cróga
Proud Bródúil
Lazy Leisciúil
Kind Cinéalta
Honest Macánta
Smart Cliste
Intelligent Éirimiúil
Friendly Cairdiúil
Helpful Cabhrach
Honest Macánta
Facilities Áiseanna
Shopping centre Lárionad siopadóireacht
Tíreolaíocht Geography
Science Eolaíocht
Business studies Staidéir Gnó
History Stair
Pressure Brú
Boring Leadránach
Medal Bonn
Playing pitch Páirc imeartha
Running track Raon reatha
Professional Gairmiúil
Gymnastics Gleacaíocht
Volleyball Eitpheil
Hurling Iománaíocht
Tension Teannas
In a faint i laige
Beautiful Dathúil
Generous Flaithiúil
Patient Foighneach
Energetic Fuinniúil
Problems Fadhbanna
Disadvantage Míbhuntáiste
Especially Go háirithe
Final Craobh
Athletics Luthcleasaíocht
Selfish Santach
In a fix i bponc
Created by: mmoran