Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Delftse methode 1

12. Op de markt

QuestionAnswer
za jedyne voor slechts
pół kilo pond
ze wszystkiego van alles
w celu terecht
zarówno... jak i... zowel... als...
z którego waarvan
prowadzony grdreven
głośny głos luide stem
uwaga de aandacht
powód reden
więcej warte meer waard
porównując z vergeleken met
w ciągu dnia in de loop van de dag
nie sądzisz? vind je ook niet?
z jakiego powodu? om welke reden?
dosyć prosty vrij eenvoudig
przyciągnąć uwagę de aandacht te trekken
inaczej mówiąc met andere worden
ponadto trouwens
faktycznie immers
i udało się? en lukte het?
udało się het is gelukt
Ona ma torbę przy sobie Zij heeft een tas bij zich
najwięcej meest
najmniej minst
najchętniej liefst
mówi się że men zegt dat
coś jeszcze? anders nog?
w ten sposób daardoor
możesz również odwiedzić je kunt ook terecht
dlaczego tak jest? hoe komt dat?
niech spojrze eens kijken
proszę podać Geeft u maar
tak, ale dat wel, maar
ile kosztują dzisiaj pomidory? Wat kosten de tomaten vandaag?
tak, chętnie. ja, graag.
wkrótce binnenkort
targować się afdingen
opuścić z ceny afkrijgen van de prijs
to znaczy dat wil zeggen
tzn. d.w.z.
Created by: brunettebad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.