Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EC H10

Begrippen EC H10

Begrip Uitleg
Binnengrenzen grenzen tussen linden binnen de EU
Europese unie (EU) Samenwerking tussen (in 2004) 25 Europese landen
Euro gemeenschappelijke munteenheid van 12 landen van de Europese unie
Export of uitvoer is de verkoop van goederen aan het buitenland
Handelsbelemmeringen alles want een land of een groep landen doe tom de import van buitenlandse goederen en of diensten tegen te gaan
Import of uitvoer is het koop van goederen in het buitenland
International handel invoer en uitvoer tussen verschillende landen
Interne markt sinks 1993 kunnen personen, goederen en diensten en geld vrij bewegen tussen de 25 europeslidstaten (2004)
Invoerrechten geld dat aan de grens betaald moet worsen voor de invoer van goederen
Verblijfovergunning toestemming om ergens te kunnen blijven (wonen)
Vrijhandel de wereldhandel wordt niet door allerlei maatregelen tegenhouden
Multinationale onderneming (MNO) onderneming die in meer landen een moductiebedrijf heeft
Werkvergunning toestemming om ergens te kunnen werken
Created by: vavdpasbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.