Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vegyesház - fogalmak

6.3

QuestionAnswer
Az ország összefüggő, nagyobb területein szinte királyként uralkodó nagybirtokos. tartományúr
E törvény szerint a nemesi birtok csak családon belül öröklődhet. ősiség
Földesúri függés alatt álló város Magyarországon, amelyet fal nem vett körül. mezőváros
A szerviensekből kialakult társadalmi réteg tagja. nemes
A királyt kiskorúsága idején helyettesítő személy. kormányzó
Az oszmán-török hódítás ellen az ország déli határán épült erődítmény. végvár
A magyar főurak elnevezése a 13-14. században. báró
A főurak bíráskodása jobbágyaik felett. úriszék
I. Károly olasz mintára veretett értékálló pénze. aranyforint
A jobbágyok terményjáradéka. Beszedését (Nagy) Lajos kötelezővé tette. kilenced
Kiváltságokkal rendelkező, a király fennhatósága alá tartozó, fallal körülvett város. szabad királyi város
I. Károly idején a kereskedők által a határon fizetett adó. harmincadvám
A bányászatból származó regáléjövedelem, egy részét I. Károly a földbirtokosoknak engedte át. bányabér
A jobbágyok által a királynak jobbágytelkenként fizetett adó. kapuadó
Luxemburgi Zsigmond idején a jobbágytelkek alapján a nemesek által kiállított haderő. telekkatonaság
Fizetésért harcoló katonákból álló fegyveres erő. zsoldos hadsereg
Mátyás király híres könyvtárából való könyv. corvina
Mátyás király által szinte minden évben beszedett adó a hadsereg fenntartására. rendkívüli hadiadó
Created by: toritanarombad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.