Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NE opdr 8 Blok 4

Op nieuw niveau Blok 4 opdr 8

WoordBetekenis
Adrenaline stof die het hart sneller laat kloppen en de bloeddruk doet toenemen bij opwinding, grote inspanning, enzovoort
Bazaar rommelmarkt voor een goed doel
Reclamecampagne (het) voortdurend reclame maken voor (een) product(en)
Klieren deeltjes van je lichaam die een stof (meestal vocht) afscheiden
Dementerende geestelijk aftakelende,kinds wordende
Freak iemand die ergens gek van is, enthousiasteling
Kolonie groep dieren van een zelfde soort die in een bepaald gebied leven
Snuisterijen prulletjes, siervoorwerpen die weinig waard zijn
Software programma’s en opdrachten voor de computer
Termijnen tijdvakken
Created by: vavdpasbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.