or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

6.1 Középkor - évszá

ÉvszámEsemény
476 A Nyugatrómai Birodalom bukása
622 Mohamed távozása Mekkából Medinába, az arab időszámítás kezdete.
800 Nagy Károly frank uralkodó császárrá koronázása Rómában
10. század Kialakul a jogaiban egységes jobbágyság. A városi fejlődés megindulása.
1054 A római és bizánci egyház szakadása
13-14. század fordulója Az első rendi gyűlések Angliában és Franciaorzágban
Created by: toritanarom on 2012-10-16Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.