Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

MM begrippen thema 7

Belangrijke begrippen die horen bij thema 7

BegripUitleg
Aandeel Bewijs dat je mede-eigenaar bent van een bedrijf.
Achterland Het gebied dat goederen uit een haven of stad ontvangt of via die haven of stad uitvoert.
Afzet De hoeveelheid die is verkocht.
Arbeidsproductiviteit Hoeveel een werknemer in een uur maakt of doet.
Brutowinst Wat je overhoudt van de omzet als je het bedrag waarvoor je de goederen hebt ingekocht, er aftrekt. Dus: brutowinst = omzet – de inkoopwaarde van de omzet.
Container Grote stalen kist voor het vervoer van stukgoederen.
Cultuurstelsel Systeem dat de Nederlandse regering in 1830 op Java invoerde. Boeren moesten een vijfde deel van hun grond gebruiken om verplichte gewassen te verbouwen als peper en koffie. Werd in 1870 afgeschaft.
Delfstof Stof die uit de grond wordt gehaald om er iets anders van te maken.
Dividend Deel van de winst dat je als aandeelhouder ontvangt.
Handelsonderneming Een onderneming die goederen koopt en verkoopt, maar deze niet bewerkt.
Invoerheffing Extra belasting over producten uit het buitenland.
Kolonie Gebied dat het ‘bezit’ was van een ander land.
Lagelonenland Land waar de lonen laag zijn.
Massagoederen Onverpakte goederen die in grote hoeveelheden worden vervoerd, zoals aardolie of graan.
modern imperialisme Europese landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland probeerden tussen 1870 en 1914 zo veel mogelijk gebieden te veroveren. Ieder land wilde een eigen wereldrijk stichten: een imperium.
Mondialisering Goederen en informatie verspreiden zich steeds meer en makkelijker over de hele wereld.
Multinational Een onderneming met vestigingen over de hele wereld.
Nettowinst Wat je overhoudt van de omzet als je alle kosten er aftrekt. Dus: brutowinst – nettowinst = bedrijfskosten.
Omzet Het geldbedrag waarvoor is verkocht.
Republiek Een land dat niet door een koning of keizer bestuurd wordt.
Stukgoederen Losse of verpakte goederen, zoals schoenen of zakken rijst.
Vrijhandel Handel tussen landen als er geen invoerheffingen zijn.
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2012-10-10bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.