Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads

Судың қасиеттерін қайталау

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Question
Answer
Сутектік байланыс дегеніміз не?   Сутектік байланыс деп сутек атомы мен электртіреістілігі жоғары атомдар арасында болатын химиялық байланыстың түрін айтады. Сутектік байланыстың нәтижесінде заттардың қасиеттері өзгереді  
Судың беттік керілуі қалай түсіндіруге болады?   Су молекулалары сутектік байланыс арқылы бірін бірі берік ұстап тұрады. Нәтижесінде суда беттік керіліс жоғары болады. Жұқа қабық түзіп, жәндіктердің су бетінде жүруіне көмектеседі  
Судың қайнау температурасы неге жоғары?   Су молекулалары сутектік байланыс түзеді. Молекула аралық байланыстар ішінде салыстырмалы түрде берік байланыс оны үзу үшін көп энергия қажет.  
Неге мұз суда батпайды?   Себебі су молекуласындағы сутектік байланыстар торлы құрылым құрып,молекулаларды бір-бірінен алшақтатады Молекула арасындағы бо кеңістік, мұздың тығыздығының төмен болуына себеп болады.  
Су молекуласын сапалық қалай анықтауға болады?   Сусыз мыс сульфаты немесе кобальт хлоридінің қағазымен  
Адам ағзасында судың пайыздың көрсеткіші?   65%  
Судың физикалық қасиетіне сипаттама беріңізі   Түссіз,иіссіз,дәмсіз,қайнау температурасы 100, ал қату температурасы 0, тығыздығы 1г/см3  
Судың салыстырмалы молекулалық массасы қанша?   18  
Қосылыстардың суда еруіне қарай қалай жіктейміз   Гидрофильді және Гидрофобты  
Су буының суға айналу үрдісі қалай аталады   Конденсация  


   


 
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: 1313074438739900