Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Судың ерекше қасиеті

Судың қасиеттерін қайталау

QuestionAnswer
Сутектік байланыс дегеніміз не? Сутектік байланыс деп сутек атомы мен электртіреістілігі жоғары атомдар арасында болатын химиялық байланыстың түрін айтады. Сутектік байланыстың нәтижесінде заттардың қасиеттері өзгереді
Судың беттік керілуі қалай түсіндіруге болады? Су молекулалары сутектік байланыс арқылы бірін бірі берік ұстап тұрады. Нәтижесінде суда беттік керіліс жоғары болады. Жұқа қабық түзіп, жәндіктердің су бетінде жүруіне көмектеседі
Судың қайнау температурасы неге жоғары? Су молекулалары сутектік байланыс түзеді. Молекула аралық байланыстар ішінде салыстырмалы түрде берік байланыс оны үзу үшін көп энергия қажет.
Неге мұз суда батпайды? Себебі су молекуласындағы сутектік байланыстар торлы құрылым құрып,молекулаларды бір-бірінен алшақтатады Молекула арасындағы бо кеңістік, мұздың тығыздығының төмен болуына себеп болады.
Су молекуласын сапалық қалай анықтауға болады? Сусыз мыс сульфаты немесе кобальт хлоридінің қағазымен
Адам ағзасында судың пайыздың көрсеткіші? 65%
Судың физикалық қасиетіне сипаттама беріңізі Түссіз,иіссіз,дәмсіз,қайнау температурасы 100, ал қату температурасы 0, тығыздығы 1г/см3
Судың салыстырмалы молекулалық массасы қанша? 18
Қосылыстардың суда еруіне қарай қалай жіктейміз Гидрофильді және Гидрофобты
Су буының суға айналу үрдісі қалай аталады Конденсация
Created by: 1313074438739900