Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads

Verb + preposition (or no preposition) pre-intermediate to intermediate

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Czech
English
mluvit o něčem   talk about something  
číst o něčem   read about something  
říct někomu o něčem   tell somebody about something  
diskutovat o něčem   discuss something  
udělat něco s něčím (pro zlepšení situace)   do something about something  
zajímat se o jiné lidi   care about other people  
1. mít něco/někoho rád, mít na něco chuť = c_____ f___ 2. starat se o někoho   care for something/somebody  
starat se o někoho, hlídat, dohlédnout na = l______ a____   look after somebody  
požádat o něco   ask for something  
zažádat o něco   apply for something  
čekat na něco/někoho   wait for something/somebody  
hledat něco   look for something search for something  
odjet z jednoho místa na druhé   leave a place for another place  
(po) starat s o někoho,něco, dávat pozor, zařídit něco t_______ c_______ o__   take care of somebody/something  
Čekáme na vlak.   We are waiting for a train.  
Zažádal jsem o práci v té továrně.   I've applied for a job in the factory.  
Musíme to prodiskutovat.   We need to discuss that.  
Hezké prázdniny a dávej na sebe pozor!   Have a nice holiday and take care of yourself.  
Děti se musí starat o své domácí mazlíčky.   Children have to look after their pets. Children have to care for their pets.  
Nemám rád zmrzlinu. (ne 'like', ne 'dislik')   I don't care for ice-cream.  
Je opradu sobecká. Nezajímá se/nestará se o jiné lidi.   She's really selfish. She doesn't care about other people.  
Odešel z Brna do Prahy.   He left Brno for Prague.  
Musíme s tím něco udělat.   We need to do something about it.  
Na co čekáš?   What are you waiting for?  
Dala by sis šálek čaje? (ne 'like')   Would you care for a cup of tea?  
Nečekej na mě.   Don't wait for me.  
Stále čekáme na odpověď na náš dopis.   We're still waiting for a reply to our letter.  
Požádej číšníka o účet.   Ask the waiter for a bill.  
Často mluví o svých vnucích.   She often talks about her grandchildren.  
Co s tím můžeme dělat?   What can we do about it?  
Policie pátrá po tom ozbrojeného muži.   Police are searching for the armed man.  
Nechci diskutovat o tom, co se stalo.   I don't want to discuss what happened.  
Přihlásila jsem se na tři vysoké školy.   I've applied for three universities.  
Nedělej si starosti s nákupy. Zařídím to.   Don't worry about shopping. I'll take care of it.  
Tvoje problémy mě nezajímají. (ne 'interested')   I don't care about your problems.  


   


 
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: evik