Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads

Modals of obligation

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Czech
English
Explanation
Musel jsi jet do nemocnice?   Did you have to go to hospital?   nutnost v minulém čase je vždy vyjádřena za pomocí slovesa 'have to'. Jako u ostatních plnovýznamových sloves,otázka se tvoří za pomocí 'did' a zápor pomocí 'didn't'.  
Museli jsme otevřít dveře.   We had to close the door.   Nutnost v minulém čase je vždy vyjádřena za pomocí slovesa 'have to'.Minulý tvar slovesa 'have to' je 'had to' (stejný pro všechny osoby)  
To jsi nemusel dělat.   You didn't have to do that.   Nutnost v minulém čase je vždy vyjádřena za pomocí slovesa 'have to'. Jako u ostatních plnovýznamových sloves,otázka se tvoří za pomocí 'did' a zápor pomocí 'didn't'.  
Kam musíš jít?   Where do you have to go?   Sloveso 'have to' se používá stejně jako plnovýznamová slovesa, tj. otázka v přít. čase se tvoří za pomocí 'do''does'. Mluvíš anglicky? Do you speak English? Musíš mluvit anglicky? Do you have to speak English?  
Museli jsme odejít brzy.   We had to leave early.   nutnost v minulém čase je vždy vyjádřena pomocí slovesa 'have to'. Minulý tvar slovesa 'have to' je 'had to' (stejný pro všechny osoby)  
Proč jsi musel odejít?   Why did you have to leave?   Nutnost v minulém čase je vždy vyjádřena za pomocí slovesa 'have to'. Jako u ostatních plnovýznamových sloves,otázka se tvoří za pomocí 'did' a zápor pomocí 'didn't'.  
Budeš muset pracovat pilněji.   You'll have to work harder.   you'll = you will Po 'will' nemůžeme použít sloveso 'must'  
Nesmíš to nikomu říct.   You mustn't tell anyone.   mustn't = nesmíš (je to zakázané) !!! úplně jiný význám má: don't have to = nemusíš (není to nutné)  
Musím už jít.   I have to go. I must go.   'have to' a 'must' jsou mnohdy zaměnitelné Jen v situacích, kde nutnost něco dělat vychází "zvenčí", např. ze zákona, z pravidel, se v hovoru použije spíše "have to". She has to travel a lot in her work. (nutnost cestovat je dána druhem zaměstnání)  
Musíme být potichu.   We must be quiet. We have to be quiet.   'have to' a 'must' jsou mnohdy zaměnitelné Jen v situacích, kde nutnost něco dělat vychází "zvenčí", např. ze zákona, z pravidel, se v hovoru použije spíše 'have to'. She has to travel a lot in her work. (nutnost cestovat je dána druhem zaměstnání)  
Musím umývat nádobí, ale nemusím vařit.   I have to wash up but I don't have to cook.   musím = I have to nemusím = I don´t have to on musí = He has to on nemusí = He doesn't have to  
Kdy musíš odejít?   When do you have to leave?   Sloveso 'have to' se používá stejně jako plnovýznamová slovesa, tj. otázka v přít. čase se tvoří za pomocí 'do''does'. Mluvíš anglicky? Do you speak English? Musíš mluvit anglicky? Do you have to speak English?  
Budu muset prodat auto.   I'll have to sell my car.   I'll = I will Po 'will' nemůžeme použít sloveso 'must'  
Nemusíš mi nic slibovat.   You don't have to promise me anything.   nemusíš = you don't have to  
Nemuseli jsme nic platit.   We didn't have to pay anything.   Nutnost v minulém čase je vždy vyjádřena za pomocí slovesa 'have to'. Jako u ostatních plnovýznamových sloves,otázka se tvoří za pomocí 'did' a zápor pomocí 'didn't'.  
Musela jsi vstávat brzy?   Did you have to get up early?   Nutnost v minulém čase je vždy vyjádřena za pomocí slovesa 'have to'. Jako u ostatních plnovýznamových sloves,otázka se tvoří za pomocí 'did' a zápor pomocí 'didn't'.  
Nesmíš na to zapomenout.   You mustn't forget that.   mustn't = nesmíš (je to zakázané) !!! úplně jiný význám má: don't have to = nemusíš (není to nutné)  
(On) Musí vstávat v sedm.   He has to get up at seven.   'Has to' je zde vhodnější než 'must', protože se jedná o fakt - to že musí vstávat je dáno zvenčí, není to ničí názor.  


   


 
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: evik