Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Materie en materiale

Organiese Molekules

QuestionAnswer
wat is organiese chemie? Organiese chemie is die studie van koolstofverbindings.
Organiese molekules het hoofsaaklik ... en ... in hulle samestelling. Koolstof en waterstof.
Wat is 'n Homoloë reeks? 'N reeks verbindings met dieselfde funksionele groep en wat deur dieselfde algemene formule beskryf word.
Wat is die funksionele groep? Dit is 'n verbinding, 'n atoom of groep atome wat kenmerkende einskappe en reaksies van die verbinding bepaal.
Wat is 'n molukulêre formule? 'n Chemiese formule wat 'n aanduiding gee van die tipe en die aantal atome in 'n molekule.
Wat is 'n gekondenseerde formule? Dit is die verkorte vorm van die struktuurformule. Dui die atome in die verbinding aan, maar nie al die verbindings nie.
Wat is 'n struktuurformule? Toon al die atome in die molekule. Atome word voorgestel deur hul chemiese simbole. Lyne dui alle bindings aan.
Wat is koolwaterstof? Verbinding wat slegs uit C-atome en H-atome bestaan.
Wat is versadigde koolwaterstof? Wanneer daar tussen al die C-atome in die verbinding slegs enkelbindings is.
Wat is onversadigde koolwaterstof? Wanneer somige van die C-atome aan mekaar gebind is met dubbel- of trippel-bindings.
Wat is isomere? Verbindings met dieselfde molekulêre formules, maar verskillende struktuurformules staan bekend as struktuurisomere.
Wat se stelsel word gebruik vir benaming van organiese strukture? IUPAC- stelsel
Waarvoor staan IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry.
Wat is die kookpunt? Kookpunt is die temperatuur waar die dampdruk van die vloeistof gelyk is aan die atmosferiese druk.
Wat is die smeltpunt? Smeltpunt is die temperatuur waar 'n vastestof na 'n vloeistof verander.
Wat is viskositeit? Viskositeit is die weerstand van 'n vloeistof (of gas) om te vloei. Hoe groter die viskositeit is, hoe moeiliker vloei dit.
Wat is dampdruk? Dampdruk is die druk waar die damp van 'n stof in dinamiese ewewig met die vloeistof of vastestof van daardie stof is. 'n Hoë dampdruk maak dat 'n stof vlugtig is.
Waar vind 'n substetiese-reaksie plaas? Slegs by enkelbande.
Wat is 'n Eliminasie-reaksie? Waar 'n kleiner molekule uit 'n groter molekule gehaal word.
Wat is 'n addiesie-reaksie? Elemente word by beginstof gevoeg. Dubbel of trippelbande word gebreek.
Created by: Danel etsebeth