Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

nj_09

QuestionAnswer
der Freund kamarád
treffen potkat, setkat se
Rad fahren jezdit na kole
reiten jezdit na koni
Briefmarken sammeln sbírat známky
tanzen tancovat
fernsehen dívat se na TV
schwimmen plavat
reisen cestovat
heute dnes
am liebsten nejraději
der Winter zima
der Computerfan počítačový fanoušek
der Computer počítač
sportlich sportovní
stricken plést
wandern túra
die Pflanze rostlina
finden najít
der Schmetterling motýl
die Geige housle
einkaufen nakupovat
Schluss machen končit, skončit
die Vokabel slovíčko
abschreiben opisovat
einkleben vlepit, nalepit
einorden zařadit
ausgehen vyjít si
spazieren gehen jít na procházku
gern rád
das Lieblingshobby nejoblíbenější koníček
das Fest svátek, oslava, slavnost
diskutieren diskutovat
der Frühling jaro
der Sommer léto
der Herbst podzim
der Vormittag dopoledne
der Montagabend pondělí večer
der Mittag poledne
der Nachmittag odpoledne
in der Nacht v noci
passieren stát se
um ein Uhr v 1 hodinu
die Stunde hodina
die Minute minuta
der Bus autobus
Komm schon! Pojď už!
anfangen začínat
recht pravda
Spinnst du? Blázníš?
mindestens nejméně, alespoň
das Konzert koncert
aufstehen vstávat
die Schultasche školní taška
frühstücken snídat
blaumachen jít za školu, ulít se
Ich bin fertig. Jsem hotový.
das Bett postel
heimlich tajně
endlich konečně
das Mittagessen oběd
müssen muset
können moci, umět
lang dlouho, dlouhý
aufbleiben zůstat vzhůru
jeden Tag každý den
Was möchtest du werden? Čím bys chtěl být?
der Beruf povolání
der Astronaut astronaut
die Astronautin astronautka
der Filmschauspieler filmový herec
die Filmschauspielerin filmová herečka
der Steward stevard
die Stewardess letuška
der Rennfahrer závodník
die Rennfahrerin závodnice
der Pilot pilot
die Pilotin pilotka
der Sänger zpěvák
die Sängerin zpěvačka
der Manager manažer
die Managerin manažerka
der Nachtwächter noční hlídač
die Nachtwächterin noční hlídačka
Leute kennenlernen seznamovat se s lidmi
nachts v noci
die Welt svět
Geld verdienen vydělávat peníze
der Film film
der Politiker politik
interessant zajímavý
aufregend napínavý, vzrušující
spannend napínavý
anstrengend namáhavý
üben procvičovat, cvičit
die Schokolade čokoláda
die Idee nápad, myšlenka
die Zeit čas
der Wochentag den v týdnu
Created by: ststepanek