Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turkish

QuestionAnswer
Arapça Arabic
Çince Chinese
İngilizce English
Farsça Farsi
Fransızca French
Almanca German
Hintçe Hindi
Latince Latin
Osmanlıca Ottoman
Portekizce Portuguese
Rusça Russian
İspanyolca Spanish
Urduca Urdu
Meyve Fruit
Elma Apple
Kayısı Apricot
Avokado Avocado
Muz Banana
Kiraz Cherry
Hindistan cevizi Coconut
İncir Fig
Üzüm Grapes
Guava Guava
Kivi Kiwifruit
Limon Lemon
Mango Mango
Zeytin Olive
Portakal Orange
Şeftali Peach
Armut Pear
Ananas Pineapple
Erik Plum
Nar Pomegranate
Balkabağı / Kabak Pumpkin
Ayva Quince
Vişne Sour cherry
Çilek Strawberry
Domates Tomato
Karpuz Watermelon
Sebze Vegetables
Kuşkonmaz Asparagus
Pancar Beetroot
Lahana Cabbage
Havuç Carrot
Mısır Corn
Salatalık Cucumber
Patlıcan Eggplant / Brinjal
Marul Lettuce
Soğan Onion
Bezelye Peas
Patates Potato
Ispanak Spinach
Meat and Fish
Sığır eti / Et Beef
Tavuk Chicken
Balık Fish
Kuzu Eti Lamb
Biftek Steak
Hindi Turkey
Dairy
Peynir Cheese
Çikolata Chocolate
Dondurma Ice-cream
Süt Milk
Yoğurt Yogurt
Grains
Ekmek Bread
Kuskus Couscous
Makarna Pasta
Pirinç / Pilav Rice
Drinks
Kahve Coffee
Kola Cola
Meyve suyu Fruit juice
Sütlü çay Milk tea
Çay (Turkish) Tea
Su Water
Africa (Afrİka)
Cezayir Algeria
Angola Angola
Botsvana Botswana
Kamerun Cameroon
Orta Afrika Cumhuriyeti Central African Republic
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Democratic Republic of Congo
Mısır Egypt
Etiyopya Ethiopia
Gabon Gabon
Gana Ghana
Fildişi Kıyısı Ivory Coast
Kenya Kenya
Libya Libya
Malavi Malawi
Mali Mali
Moritanya Mauritania
Fas Morocco
Mozambik Mozambique
Namibya Namibia
Nijerya Nigeria
Kongo Cumhuriyeti Republic of the Congo
Senegal Senegal
Somali Somalia
Güney Afrika South Africa
Sudan Sudan
Tanzanya Tanzania
Tunus Tunisia
Uganda Uganda
Zambiya Zambia
Zimbabve Zimbabwe
Asia (Asya)
Afganistan Afghanistan
Ermenistan Armenia
Azerbaycan Azerbaijan
Bangladeş Bangladesh
Bahreyn Bahrain
Kamboçya Cambodia
Çin China
Gürcistan Georgia
Hong Kong Hong Kong
Hindistan India
Endonezya Indonesia
İran Iran
Irak Iraq
İsrail Israel
Japonya Japan
Ürdün Jordan
Kazakistan Kazakhstan
Kosova Kosovo
Kuveyt Kuwait
Kırgızistan Kyrgyzstan
Lübnan Lebanon
Malezya Malaysia
Moğolistan Mongolia
Kuzey Kore North Korea
Umman Oman
Pakistan Pakistan
Filistin Palestine
Filipinler Philippines
Katar Qatar
Suudi Arabistan Saudi Arabia
Güney Kore South Korea
Suriye Syria
Tacikistan Tajikistan
Türkmenistan Turkmenistan
Birleşik Arap Emirlikleri United Arab Emirates
Özbekistan Uzbekistan
Vietnam Vietnam
Yemen Yemen
Europe (Avrupa)
Arnavutluk Albania
Avusturya Austria
Belarus / Beyaz Rusya Belarus
Belçika Belgium
Bosna Hersek Bosnia Herzegovina
Bulgaristan Bulgaria
Kıbrıs Cyprus
Çek Cumhuriyeti Czech Republic
Danimarka Denmark
İngiltere England
Estonya Estonia
Finlandiya Finland
Fransa France
Gürcistan Georgia
Almanya Germany
Yunanistan Greece
Hollanda Holland
Macaristan Hungary
İrlanda Ireland
İtalya Italy
Letonya Latvia
Litvanya Lithuania
Malta Malta
Makedonya Macedonia
Moldova Moldova
Karadağ Montenegro
Kuzey İrlanda Northern Ireland
Norveç Norway
Polonya Poland
Portekiz Portugal
Romanya Romania
Rusya Russia
İskoçya Scotland
Sırbistan Serbia
Slovakya Slovakia
Slovenya Slovenia
İspanya Spain
İsveç Sweden
İsviçre Switzerland
Ukrayna Ukraine
Galler Wales
North America (Kuzey Amerİka)
Kanada Canada
Kosta Rika Costa Rica
Küba Cuba
Haiti Haiti
Meksika Mexico
Panama Panama
Amerika Birleşik Devletleri United States of America
South America (Güney Amerİka)
Arjantin Argentina
Bolivya Bolivia
Brezilya Brazil
Şili Chile
Kolombiya Colombia
Ekvador Ecuador
Paraguay Paraguay
Peru Peru
Uruguay Uruguay
Venezuela Venezuela
Oceania (Okyanusya)
Avustralya Australia
Fiji Fiji
Yeni Zelanda New Zealand
Papua Yeni Gine Papua New Guinea
Samoa Samoa
Tonga Tonga
Muhasebeci Accountant
İşadamı Businessman
Aşçı Chef
Diş doktoru Dentist
Doktor Doctor
Sürücü / Şoför Driver
Mühendis Engineer
Çiftçi Farmer
Gazeteci Journalist
Avukat Lawyer
Yönetici Manager
Hemşire Nurse
Fotoğrafcı Photographer
Programcı Programmer
Araştırmacı Researcher
Öğrenci Student
Öğretmen Teacher
Yazar Writer
Head
Sakal Beard
Beyin Brain
Çene Chin
Kulak Ear
Göz Eye
Yüz Face
Saç Hair
Baş Head
Dudak Lip
Bıyık Moustache
Ağız Mouth
Boyun Neck
Burun Nose
Dil Tongue
Diş Tooth
Upper Body
Kol Arm
Göğüs Chest
Dirsek Elbow
Parmak Finger
El Hand
Kalp Heart
Omuz Shoulder
Mide Stomach
Lower Body
Ayak bileği Ankle
Ayak Foot
Topuk Heel
Diz Knee
Bacak Leg
Ayak parmağı Toe
School
General
Zil Bell
Tahta Blackboard
Sandalye Chair
Sınıf Class / Grade
Masa Desk
İlkokul Elementary School
Tatil Holiday
Ödev Homework
Ders Lesson
Ortaokul Middle School / Junior High School
Okul müdürü Principal
Teneffüs Recess / Break
Okul School
Lise Secondary School / High School
Öğrenci Student
Konu Subject
Öğretmen Teacher
Sınav Test
Kıyafet Uniform
Stationery
Tebeşir Chalk
Silgi Eraser
Tutkal Glue
Defter Notebook
Kalem Pen
Kurşunkalem Pencil
Cetvel Ruler
Makas Scissor
Kalemtıraş Sharpener
Kitap Textbook
Subjects
Biyoloji Biology
Kimya Chemistry
İngilizce English
Coğrafya Geography
Geometri Geometry
Almanca German
Tarih History
Edebiyat Literature
Matematik Mathematics
Felsefe Philosophy
Fizik Physics
Türkçe Turkish
Space
Astronomi Astronomy
Kuyruklu yıldız Comet
Hilal Crescent
Tutulma Eclipse
Galaksi / Gökada Galaxy
Işık yılı Light year
Ay Moon
Gezegen Planet
Güneş Sistemi Solar System
Uzay Space
Yıldız Star
Güneş Sun
Evren Universe
Merkür Mercury
Venüs Venus
Dünya Earth
Mars Mars
Jüpiter Jupiter
Satürn Saturn
Uranüs Uranus
Neptün Neptune
Sports
Amerikan Futbolu American Football
Beysbol Baseball
Basketbol Basketball
Kriket Cricket
Futbol Football (Soccer)
Golf Golf
Hentbol Handball
Hokey Hockey
Rugby Rugby
Koşu Running
Yüzme Swimming
Masa Tenisi Table Tennis
Tenis Tennis
Voleybol Volleyball
Güreş Wrestling
Time periods
Gün Day
Hafta Week
Ay Month
Yıl / Sene Year
Yüzyıl Century
Days
Pazartesi Monday
Salı Tuesday
Çarşamba Wednesday
Perşembe Thursday
Cuma Friday
Cumartesi Saturday
Pazar Sunday
Bugün Today
Dün Yesterday
Yarın Tomorrow
Evvelsi gün Day before yesterday
Öbür gün Day after tomorrow
Months
Ocak January
Şubat February
Mart March
Nisan April
Mayıs May
Haziran June
Temmuz July
Ağustos August
Eylül September
Ekim October
Kasım November
Aralık December
Seasons
İlkbahar Spring
Yaz Summer
Sonbahar Autumn
Kış Winter
Times of the day
Gündoğumu Sunrise
Sabah Morning
Öğlen Midday
Öğleden sonra Afternoon
Akşam Evening
Günbatımı Sunset
Gece Night
Gece yarısı Midnight
Clock Time
Saniye Second
Dakika Minute
Saat Hour
Yarım saat Half an hour
Transport
Uçak Aeroplane
Bisiklet Bicycle
Bot Boat
Otobüs Bus
Araba Car
Feribot Ferry
Helikopter Helicopter
Motosiklet Motorbike
Skuter Scooter
Gemi Ship
Taksi Taxi
Tren Train
Tramvay Tram
Kamyon Truck
Metro Underground Railway
At Home
General
Sandalye Chair
Saat Clock
Masa Desk
Kapı Door
Işık Light
Oda Room
Merdiven Stairs
Pencere Window
Sitting Room
Kitaplık Bookshelf
Sehpa Coffee Table
Koltuk Couch
Şömine Fireplace
Kalorifer Heater
Halı Rug
Vazo Vase
Bedroom
Çalar saat Alarm clock
Yatak Bed
Battaniye Blanket
Bilgisayar Computer
Dolap Cupboard
Perde Curtain
Çekmece Drawer
Lamba Lamp
Yastık Pillow
Gardırop Wardrobe
Kitchen
Yemek Masası Dinner Table
Bulaşık Makinesi Dishwasher
Buzdolabı Fridge
Tencere Pot
Fırın Stove
Çaydanlık Teapot
Bathroom
Ayna Mirror
Duş Shower
Sabun Soap
Musluk Tap
Diş fırçası Toothbrush
Diş macunu Toothpaste
Havlu Towel
Çamaşır makinesi Washing Machine
Beyaz White
Gri Grey
Mavi Blue
Lacivert Navy
Yeşil Green
Sarı Yellow
Turuncu Orange
Kırmızı Red
Pembe Pink
Mor Purple
Kahverengi Brown
Siyah Black
Created by: Turkish
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards