Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Driftsregnskapet

Driftsregnskap i offentlig sektor

QuestionAnswer
Aktuelle regnskapsstandarder for driftsregnskapet KRS 3 om lån, KRS 4 om skillet mellom drifts- og investeringsregnskapet
Driftsregnskapet skal MINST dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger
I driftsregnskapet skal alle løpende utgifter dekkes av..? De kan ikke dekkes av..? Innbetalinger/Utbetalinger Lån
Tilskudd til andres investeringer behandles som driftsutgift
To typer utlån føres i driftsregnskapet: Sosiale utlån og utlån fra næringsfond
Vedlikehold: For å holde eiendel i samme stand som ved anskaffelsestidspunkt. Utgiftsføres i driftsregnskaået
Dersom arten av arbeidet i utganspunktet er definert som vedlikehold, regnes det som vedlikehold selv om det utføres sjelden og kostnadene er over kr 100 000.
Avskrivninger ... i driftsregnskapet, men erstattes til en viss grad av ...? Utlignes, erstattes av avdrag på lån
Aksjer og obligasjoner som er klassifisert som omløpsmidler, men ikke er en del av en handelsportefølje, vurderes til ...? Laveste verdis prinsipp
Nedskrivninger (urealisert tap) på aksjer og obligasjoner som er klassifisert som omløpsmidler, men som ikke er en del av en handelsportefølje ... Kostnadsføres i driftsregnskapet
Aksjer og obligasjoner som er klassifisert som omløpsmidler og som er en del av en handelsportefølje vurderes til Virkelig verdi
Urealisert tap/vinning på aksjer i en handelsportefølje.. Registreres i driftsregnskapet og beholdningen justeres tilsvarende
Inntekter og utgifter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonskurs
Urealiserte valutatap for omløpsmidler og kortsiktig gjeld føres til utgift som finanspost i driftsregnskapet
Urealiserte valutatap for anleggsmidler og langsiktig gjeld føres mot kapitalkonto
Urealiserte valutagevinster for omløpsmidler, anleggsmidler og kortsiktig og langsiktig gjeld regnskapsføres ikke
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som skal vurderes til virkelig verdi skal omregnes til dagskurs
Urealiserte valutatap/gevinster på markedsbaserte finansielle omløpsmidler som vurderes til virkelig verdi, bokføres som finanspost i driftsregnskapet
Realiserte valutatap/gevinster på omløpsmidler og kortsiktig gjeld føres som finanspost i driftsregnskapet
Realiserte valutatap/gevinster ved salg av anleggsmidler og avdrag på/innfrielse av langsiktig gjeld bokføres som en del av salgs- eller avdragsinntekten
Created by: BunnyCPA