Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Pénzügyi számítások

QuestionAnswer
Pénzáramlás egy adott időszak során az egyes szereplőktől vagy szereplőkhöz milyen nagyságú és irányú pénzmozgások történnek
Nyereség Több, kijelölt időszak pénzáramlásának egyenlege
kamat kölcsönadott pénz ára, vagy hitelviszonyt megtestesítő befektetések nyeresége
hozam Befektetett tőke egységére adatt időszak alatt jutó nyereség.
kamatláb hitelösszeg egységére adott időszak alatt jutó kamat
Kamatozási időtartam A jelenbeli és a jövőbeli időpont között eltelt idő.
Kamattényező (1+r)^t<br /><br />A szorzótényezőt az r és t paraméterek melletti kamattényezőnek nevezzük.
Piaci hozam A piacon más hasonló (kockázatú, hozamú, likviditású stb.) befektetésekkel , alternatív lehetőségekkel elérhető hozam.
Diszkonttényező 1/(1+r)^t<br /><br />A szorzótényezőt az r és t paraméterek melletti diszkonttényezőnek nevezzük.
Pénzáramlás sorozat Különböző időpontokban esedékes pénzáramlások.
Járadék Rendszeres időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata.
Évjáradék Évente esedékes járadék.
Járadéktag Az esedékes pénzáramlás.
Járadékköz Két járadéktag között eltelt idő.
Örökjáradék Ha a pénzáramlás sorozat az idők végezetéig esedékes.
Annuitás A pénzáramlás sorozat csak meghatározott időszak alatt esedékes.
Növekvő tagú járadékok Az évente esedékes összegek, szabályosan évente azonos mértékben nőnek.
Annuitás tényező az n időszakon keresztül esedékes 1 Ft járadék jelenértéke
Created by: holo