Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Themen Ak L3

Lektion 3

QuestionAnswer
jíst, sníst essen, isst
(vy)pít trinken
brambor(a) e Kartoffel, -n
ovoce s Obst
salát r Salat, -e
sýr r Käse
rýže r Reis
salám e Wurst, Würste
víno r Wein, -e
máslo e Butter
maso s Fleisch
ryba r Fisch, -e
sklenice, sklenička s Glas, Gläser
pivo s Bier, -e
chléb s Brot, -e
vidlička e Gabel, -n
lžíce r Löffel, -
talíř r Teller, -
nůž s Messer, -
vejce s Ei, -er
koláč r Kuchen, -
hamburger r Hamburger, -
pomeranč e Orange, -n
šťáva r Saft, Säfte
pomerančový džus r Orangensaft
čaj r Tee
pizza e Pizza, -s/Pizzen
polévka e Suppe, -n
marmeláda e Marmelade, -n
hranolky Pommes frites mn.č.
cola e Cola, -s
žemle, houska s Brötchen, -
chléb se salámem s Wurstbrot
chléb se sýrem s Käsebrot
kuře s Hähnchen, -
kotleta s Kotelett, -s
zmrzlina, led s Eis
kečup s Ketschup
minerálka s Mineralwasser, Mineralwässer
láhev e Flasche, -n
láhev vína eine Flasche Wein
krabička, plechovka e Dose, -n
plechovka piva eine Dose Bier
šálek, hrnek e Tasse, -n
káva r Kaffee
šálek kávy eine Tasse Kaffee
nominativ (1.pád) r Nominativ
akuzativ (4.pád) r Akkusativ
vyprávět erzählen
(každé) ráno morgens
poledne r Mittag, -e
(každé) poledne mittags
(každé) odpoledne nachmittags
(každý) večer abends
mít rád mögen, mag
myslet, věřit glauben
Co myslíte? Was glauben Sie?
interview, rozhovor s Interview, -s
označit, zatrhnout markieren
cvičit, procvičovat üben
rád gern
Jíte rád maso? Essen Sie gern Fleisch?
raději lieber
Já mám raději rybu/ryby. Ich mag lieber Fisch.
někdy manchmal
hostinec, restaurace r Gasthof, Gasthöfe
studený kalt
pokrm s Gericht, -e
rybí mísa e Fischplatte, -n
toast s Toastbrot
šunka r Schinken
okurka e Gurke, -n
hovězí.. Rind-
cibule e Zwiebel, -n
hlavní.. Haupt-
vepřový.. Schwein-
pečeně r Braten, -
červený rot
zelí s Kohl
steak s Steak, -s
fazole e Bohne, -n
pečený.. Brat-
(bílá) klobása e Bratwurst
dezert, zákusek s Dessert, -s
smetana, šlehačka e Sahne
ovoce e Frucht, Früchte
jablko r Apfel, Äpfel
nápoj s Getränk, -e
limonáda e Limonade, -n
brát, vzít (si), dát si nehmen, nimmt
zákusek r Nachtisch, -e
Jako zákusek si vezmu/dám Als Nachtisch esse ich…
pak, potom danach
jídelní lístek e Speisekarte, -n
objedn(áv)at bestellen
Rádi bychom si objednali. Wir möchten gern bestellen.
Co si dáte? Was bekommen Sie?
bílé víno r Wießwein
Jde to?/ Je to možné? Geht das?
muž, manžel r Mann, Männer
platit bezahlen
dohromady, společně zusammen
zvlášť getrennt
To je/To dělá… Das macht..
Děkuju mnohokrát Vielen Dank
To je v pořádku. (při placení) Stimmt so.
nahoře oben
porovn(áv)at vergleichen
chutnat schmecken
Chutná vám ta ryba? Schmeckt der Fisch?
fantastický fantastisch
přece doch
něco, trochu etwas
dost genug
Mám dost. (u jídla) Ich habe genug.
Jsem plný. (=sytý) Ich bin satt.
Už víc nechci. Ich möchte nicht mehr.
večeře s Abendessen
na (k) večeři zum Abendessen
(u)vařit kochen
sám, sama selbst
Vařím já! Ich koche selbst!
nejprve, nejdříve zuerst
předkrm e Vorspeise, -n
zákusek e Nachspeise, -n
kyselý, -e sauer
sladký, sladce süß
příliš/moc sladký zu süß
teplý, -e, -o warm
hořký, hořce bitter
suchý, suše trocken
tvrdý, -ě hart
slaný, -ě salzig
ostrý, ostře scharf
čerstvý, -ě frisch
tučný, -ě fett
limonáda e Limo, -s
omáčka e Soße, -n
potraviny e Lebensmittel mn.č.
trh r Markt, Märkte
trh pro odborníky r Fachmarkt
sekt, šampaňské r Sekt, -e
balení, balíček e Packung, -en
kus, kousek s Stück, -e
celozrný chléb s Vollkornbrot
jogurt r/s Joghurt
jahoda e Erdbeere, -n
třešeň e Kirsche, -n
malina e Himbeere, -n
ostružina) e Brombeere, -n
paprika e Paprika, -s
rajče e Tomate, -n
olej s Öl, -e
cukr r Zucker
koření s Gewürz, -e
pepř r Pfeffer
mouka s Mehl
(trvanlivý) salám e Salami, -s
nářez (směs různých druhů salámu) r Aufschnitt
ořech, oříšek e Nuss, Nüsse
čokoláda e Schokolade, -n
prostředek s Mittel, -
prací prostředek, přášek s Vollwaschmittel, -
mycí přípravek na nádobí s Spülmittel, -
blízký nah
inzerát e Anzeige, -n
nabídka s Angebot, -e
mimořádná nabídka s Sonderangebot, -e
bedna, krabice e Kiste, -n
libra (půl kila) s Pfund
kilo s Kilo, -s
gram s Gramm
litr r Liter, -
cent r Cent, -
lístekl r Zettel, -
lístek na nákup r Einkaufzettel, -
potřebovat brauchen
snídaně s Frühstück, -e
oběd s Mittagessen, -
přítel r Freund, -e
s přáteli mit Freunden
slavit, oslavovat feiern
nádobí s Geschirr
prádlo e Wäsche
(u)péct backen
náučný slovník, lexikon s Lexikon, Lexika
nejraději am liebsten
v průměru, průměrně im Durchschnitt
každý jeder
němec r Deutsche, -n
němka e Deutsche, -n
za rok, ročně pro Jahr
oblíbený beliebt
osvěžující nápoj s Erfrischungsgetränk, -e
je/ jsou, existuje/ existují es gibt
druh e Sorte, -n
Je/Existuje mnoho druhů piva. Es gibt viele Biersorten.
všechny alle
různý, -ě verschieden
většina…, nejvíce.. die meisten…
oblíbený Lieblings-
oblíbený druh e Lieblingssorte, -n
značka e Marke, -n
znát kennen
důležitý, -ě wichtig
rozdíl r Unterschied, -e
tmavý, -ě dunkel
pije se/lidé pijí man trinkt
především vor allem
míchat mischen
silný, -ě stark
alkohol r Alkohol
normální, -ě normal
světlý, -e hell
jemný, -ě, lahodný, -ě mild
prostor, místnost r Raum, Räume
jen, pouze nur
Pije se to jen tam. Man trinkt es nur dort.
(roz)poznat erkennen
ihned, okamžitě sofort
To se pozná hned. Das erkennt man sofort.
vysoký, -o hoch
štíhlý, -e schlank
export r Export, -e
trpký, trpce herb
Bavorsko Bayern
republika e Republik, -en
zejména, zvlášť, obzvláště besonders
všude überall
typický, -y typisch
břicho r Bauch
být nahoře zaoblený einen Bauch haben
úzký, úzce eng
pšenice r Weizen
převážný, -ě vorwiegend
severní.. Nord-
západní.. West-
východní.. Ost-
jižní.. Süd-
velký groß
dole unten
který welcher
situace e Situation, -en
obtížný, -ě schwierig
hostinec, restaurace r Gast, Gäste
párek s Würstchen, -
Je mi líto. Es tut mir leid.
vůbec überhaupt
No, … Nun, ….
příklad s Beispiel, -e
například zum Beispiel
omeleta s Omelett, -s
podstatné jméno s Nomen, -
příslovce s Adverb, -ein
zapsat eintragen
tabulka e Tabelle, -n
Promiňte! Verzeihung!
slovní zásoba r Wortschatz, -
věšák r Kleiderständer, -
tvář, ksicht s Gesicht, -e
hroznové víno e Weintraube, -n
meloun e Melone, -n
borůvka e Heidelbeere, -n
kanec r Eber, -
kapr r Karpfen, -
losos r Lachs, -e
bůček s Bauchfleisch, -
tlačenka e Presswurst, Presswürste
těstoviny e Teigwagen, -
petržel e Petrsilie, -n
pstruh e Forelle, -n
kopr r Dill, -
křen r Meerrettich, -e
tvaroh r Quark, -
buchty e Buchtel
perník r Pfefferkuchen, -
bublinková voda s Stilleswasser, -
krájet schneiden
míchat v hrnci rühren
péci pečivo backen
péci maso, brambory braten
dusit dünsten
lít gießen
rozbít, šlehat schlagen
účet e Rechnung, -en
svařák r Glühwein, -e
paštika e Leberwurst, Leberwürste
spropitné s Trinkgeld
zvlášť getränt
dotknout se berühren
vynikající köstlich
nákupní košík r Korb, Körbe
Created by: pietro8