Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

אוצר מילים

ערבית מדוברת

QuestionAnswer
יש הרבה שטבעו בשטפון פיה כתיר ע'רקו בלפיד'אן
משהו מצמרר אשי בקשער אלבדן
השער היה נעול אלבוואבה כאנת מסכרה
הגנן משתמש במגרפה אלבסתנג'י בסתעמל אלמשט
המנגולד זה הגבעולים של הסלק אלסלק הדא אלערוק תבע אלשוונדר
ארנב מבוית וארנב בר ארנב ג'ווי וארנב ברּי
נרטיב לחם יבש ונסחוט ח'בז נאשף נבלּו ונעצרו
כדי שיגמרו את הסחורה עשאן יצפּו אלבד'אעה
נותר עם עז אחת צפי מע מעזאיה ואחדה
שתיים שלוש תבניות תנין תלת קוואלב
מאמוניה מסולת מאמונייה מן סמיד
הקפה, תטחן לי אותו דק אלקהוה אטחן לי איאהא נאעם
ענד את הטבעת לכלה לבּס אלמחבס ללערוס
שילמת הוצאות כלשהן? דפעת שי מצאריף?
מצאו מטבעות עתיקות לאקו קטע קדימה
עדיף לשבת בחוץ מלהיות קרוב לצלחת אקעד ברּה ולא תקעד חדּ אלג'רּה
מכללת הימאים בעכו כליית אלבחריה פי עכּא
אמרתי לו הגזמת, נפל מתדהמה קלתלּו בזיאדה, נסטל
כבר לא הזמנו אותו אלינו הביתה בכלל מא עאד דעינאה לביתנא אבדן
ממש ככה! יםּ היכי!
תקפל את הדף, כדי שישאר חלק אטווי אלורקה, מנשאן תצפא צחיחה
יושבים בתא של הברון קאעדין בללוג'א תבע אלברון
מנגינה עליזה לחן מרח
הגיבן מנוטרדאם אלמחרדב מן נוטרדאם
מפתן הבית עתבת אלבית
מחר ישובו הדברים למסלולם בכרא בתעיד אלמייה למג'אריהא
הוא הרס את חייו ובריאותו דמּר צחתו וחיאתו
שאלהים ישמור אותנו מהפנאטיות אללה ינגּ'ינא מן אלתעצּב
כנופיית שודדים עצאבת חראמייה
בתוך הבית היה מרתף גדול בקלב אלבית כאן קבו כביר
מספר התאונות עולה משנה לשנה עדד אלחואדס בכתר מן סנה לסנה
מספרם פוחת מיום ליום עדדהן בקלּ מן יום ען יום
התנדב לצבא הבריטי תטווע עלא אלג'יש אלבריטאני
אם שינה את שמו כבר לא נוכל לבדוק אזא ע'ייר אסמו לאזם נרג'ע לדפאתר אבו אלקטּה
כל הסגל הדיפלומטי נכח בחגיגה כל אלסלכ אלדבלומאסי חד'ר בלאחתפאל
התחיל לתפור לי בלי הרדמה ובלי כלום צאר יח'ייטני לא בנג' ולא שי
בקיצור אלחאצל
יש פיח על הסיר פיה שחוואר עלא אלטנג'רה
הילד לא מתמיד אלולד מא בצמדש
יצא לו מוניטין טלע לו צית
מצותתים לאויב בתנצּתו ללעדוּ
כל העיר רעדה מהמוקש אלבלד כלהא נהזּת מן אללע'ם
העמיסו עליהם את תכולת הבית, והאנשים החלו לצאת חמסלו עליהם אלעפש, ואלנאס בדיו יטלעו
היינו מניחים כרית על החלון כנּא נחטּ טרּאחה עלא אלשבּאכ
באותו זמן בנו כמה כיכרות, כל רחוב כיכר וקתהא עמּרו כם דוואר, כלּ שארע דוואר
הצעירים נושאים אולרים אלשבאב חאמלין אמוואס
שמתי שלט שכתוב עליו כך וכך חטּית ארמה מכתוב עליהא כזא
כדי שימשוך את התיירים עשאן יג'לב אלסוואח
אבו חסין, קום אכול לפני השחר אבו חסין, קום תסחּר
מי לימד אוותך את הקללות האלה? מין עלּמכ הלמסבּאת?
הוא היה כרוז בשוק הווי כאן דלּאל פי אלסוק
שיהיה כפרה יאללה פדאכ
היו הולכים להביא עצים להסקה כאנו ירוחו יג'יבו חטב
בעל חוב לא תולים עמר מדיון מא שנקוהוש
הוא מתרגז ואח"כ נרגע בחמק ובעדין ברוק
אם כל אחד מאיתנו ירק עליכם יריקה נטביע אתכם ברוק אזא אחנא נבזק עליכו כל ואחד בזקה מנע'רּקכו בלבזאק
מה זה הערבים האלה בהמות שו האדא אלערב הדול טרש
הוא אכל את הפתיון אכל אלטעם
הלך לבקש קרניים וחזר בלי אזניים ראח יטלב קרנין ורג'ע בלא דנין
תפסתי אותך! לקטתכ פיהא!
היא מציאה! היי לקטה מניחה
הוא נראה כמו שק תפוחי אדמה היאתו מתל שוואל בטאטה
היתה פשיטה אתמול כאן פיה כבסייה מבארח
דקרתי את אצבעי ע'זּית אצבעי
דודי הוריש לי ירושה קטנה עמּי ח'לפלי ורתה זע'ירה
שמו אותה בתכריכים וקברו אותה כפּנוהא ודפנוהא
עשרת הדברות אלווצאיא אלעשר
בחודש תשיעי חבלא בשהרהא
כדור נשק פשכה
היה שוב צאר עאווד
העכירו היחסים תעכּרת אלמייה
הלוח התפרק אללוח נפכּ
תשחרר אותו כבר! פלּתו עאד!
הילדה התנדנדה בנדנדה אלטפלה תמרג'חת בלמרג'יחה
מתי זמן הסיום? אימתא וקת אלחלּה?
הוא עובד בגן עושה שתילים בשתע'ל בלבסתאן בעמל שתלאת
הוא זורק את הקוביה ברמי אלזהר
רצו לפוצץ את הבית כאן בדהן ינספו אלבית
יש חברה שצריכה טרמפ פיה צדיקה בדהא תוצילה
Created by: sl63un
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards