Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Laboratorium

sprzęt szklany

QuestionAnswer
kolba stożkowa erlenmajerka
inaczej cylinder miarowy menzurka
przyrząd do mierzenia temperatury termometr
służy do przemywania osadów i płukania naczyń laboratoryjnych tryskawka
służy do mieszania bagietka
naczynie do przeprowadzania krystalizacji krystalizator
małe naczynie szklane do przeprowadzania prostych reakcji i testów probówka
sprzęt szklany służący do rozdzielania nie mieszających się ze sobą cieczy o różnej gęstości rozdzielacz
naczynie laboratoryjne przypominające szklankę zlewka
długa rurka szklana z podziałką i kranikiem biureta
jedno z naczyń miarowych, służy do odmierzania i przenoszenia określonej objętości cieczy pipeta
typ kolby okrągłodennej do przeprowadzania reakcji reakcyjna
pomaga przy przelewaniu cieczy z jednego naczynia do drugiego lejek
służy do ochładzania par i skraplania cieczy, stosowana jest jako część aparatury chemicznej chłodnica
sposób połączenia części aparatury chemicznej szlif laboratoryjny
Created by: chemiq
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards