Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Laboratorium

sprzęt szklany

QuestionAnswer
kolba stożkowa erlenmajerka
inaczej cylinder miarowy menzurka
przyrząd do mierzenia temperatury termometr
służy do przemywania osadów i płukania naczyń laboratoryjnych tryskawka
służy do mieszania bagietka
naczynie do przeprowadzania krystalizacji krystalizator
małe naczynie szklane do przeprowadzania prostych reakcji i testów probówka
sprzęt szklany służący do rozdzielania nie mieszających się ze sobą cieczy o różnej gęstości rozdzielacz
naczynie laboratoryjne przypominające szklankę zlewka
długa rurka szklana z podziałką i kranikiem biureta
jedno z naczyń miarowych, służy do odmierzania i przenoszenia określonej objętości cieczy pipeta
typ kolby okrągłodennej do przeprowadzania reakcji reakcyjna
pomaga przy przelewaniu cieczy z jednego naczynia do drugiego lejek
służy do ochładzania par i skraplania cieczy, stosowana jest jako część aparatury chemicznej chłodnica
sposób połączenia części aparatury chemicznej szlif laboratoryjny
Created by: chemiq