Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Német

QuestionAnswer
időjárás s Wetter
van bin-bist-ist-sind-seid-sind
apa r Vater ä
anya e Mutter ü
gyerek s Kind er
én-te-ő-mi-ti-ők ich-du-er/sie/es-wir-ihr-sie/Sie
ki? wer?
is auch
Viszontlátásra! Auf Wiedersehen!
Viszontlátásra! (AUT, bajor) Auf Wiederschau!
-ból, -ből aus
cég e Firma en
adni geben
Adj isten! Grüss Gott!
Jó éjszakát! Gute Nacht!
Jó estét! Guten Abend!
Jó reggelt! Guten Morgen!
Jó napot! Guten Tag!
hív heisse-heist-heist-heissen-heist-heissen
munkaadó r Arbeitgeber -
munkavállaló r Arbeitnehmer -
munkás, kolléga r Mitarbeiter -
lány s Mädchen -
hogy? wie?
honnan? woher?
még noch
mindnyájan, minden alle
hol? wo?
lakni wohnen (wohne, wohnst, wohnt, wohnen, wohnt, wohnen)
tehát also
ért, felfog verstehen
egyszer einmal
mégegyszer noch einmal
(meg)kér bitte
semmi (sem/se) nichts
nagy gross
kis, kicsi klein
HUN - Ungarn
AUT - Österreich
GBR - England
BEL - Belgien
GER - Deutschland
FRA - Frankreich
nem (mondat közepén) nicht
hanem sondern
sok (megszámlálhatatlan) viel
sok (megszámlálható) viele
sokan, sok ember viele Leute
emberek (csak TSZ) e Leute
itt, ide hier
ott dort
elnézést!, bocsánat! Entschuldigung!
hely, tér r Platz äe
szabad frei
személyes(en) persönlich
személy, fő e Person -en
kiegészít, pótol ergänzen
ír schreiben
kávéház s Café -s
férfi, ember r Mann äer
megbeszél, vitat diskutieren
együtt, egymással miteinander
külföldi férfi r Ausländer -
külföldi nő e Ausländerin -nen
iszik trinken
tea r Tee
kávé r Kaffee
süket taub
pontos genau
vendégmunkás r Gastarbeiter
-nál, -nél bei+D
jön komme
foglalkozás, hivatás r Beruf
csinál, végez machen
dolgozik arbeiten
Boschnál bei Bosch
szintén, épp úgy ebenso
nagyapa r Grossvater
dédnagyapa r Urgrossvater
ugye nicht wahr
furcsa komisch
most jetzt
közelben in der Nähe
keres (pénzt), megérdemel verdienen
birtokol haben (habe, hast, hat, haben, habt, haben)
pénz s Geld -er
sok pénz (kivétel, megszámlálhatatlan) viel Geld
út, utca e Strasse -n
családiház s Einfamilienhaus -
valóban wirklich
nem rossz nicht schlecht
olyan so
de, hanem aber
otthon zu Hause
haza (megyek) nach Hause
újra, ismét wieder
mikor? wann?
oda, hozzá, arra dazu
talán, lehet vielleicht
következő év, jövőre nächtstes Jahr
ugyanis nämlich
kevés wenig
szabadidő e Freizeit
sok a tennivalóm ich habe viel zu tun
kevés bisschen
sétál spazieren
szívesen, örömmel gern
egyedül allein
ekkor, akkor, azután dann
megy gehen
együtt zusammen
ház s Haus äer
virág e Blume -n
lámpa e Lampe -n
újság e Zeitung -en
egy (tárgyeset) ein-->einen, eine-->eine, ein-->ein
él leben
házas (nős, férjezett) verheiratet
háziasszony e Hausfrau
most zur Zeit
olvas lesen (ie)
szörfözik surfen
Mi a foglalkozásod? Was bist du von Beruf?
Mérnök vagyok. Ich bin Ingenieur.
0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreisshig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hundert
1000 tausend
1956 neunzehnhundertsechsundfünfzig
2005 zweitausendfünf
gazdálkodó, mezőgazda r Bauer -n, r Landwirt -e
fiú r Junge -n
tanul (általánosban) lernen
tanul (felsőoktatásban) studieren
banki dolgozó e Bankkauffrau
tanuló fiú r Schüler -n
tanuló lány e Schülerin -nen
később später
válik vmivé werden
Milyen öreg? Hány éves? Wie alt?
év s Jahr -e
hónap r Monat -e
nap r Tag -e
hét e Woche -n
hétfő r Montag
kedd r Dienstag
szerda r Mittwoch
csütörtök r Donnerstag
péntek r Freitag
szombat r Samstag/Sonnabend
vasárnap r Sonntag
utazik fahren (ä)
ad geben (i)
néz sehen (ie)
vesz nehmen (imm)
eszik essen (iss)
kalács, sütemény r Kuchen
zsemle s Brötchen, r Semmel
kenyér s Brot
(meg)fürdik ein Bad nehmen
fürdő s Bad
alszik schlafen (ä)
esik fallen (ä)
fog fangen (ä)
fut laufen (ä)
hord tragen (ä)
ás graben (ä)
mos waschen (ä)
süt backen (ä)
segít helfen (i)
olvas lesen (ie)
beszél sprechen (i)
találkozik treffen (i)
tör, hány brechen (i)
meghal sterben (i)
elfelejt vergessen (i)
busz r Bus
hoz holen
tej e Milch
házi feladat e Hausaufgabe
nagymama e Grossmutter ü
nagypapa r Opa
tanárnő e Lehrerin
könyv s Buch -er
hall, hallgat hören
tanár r Lehrer
helyet foglal Platz nehmen
énekel singen
dal, ének s Lied -er
ma heute
vendég r Gast -äe
ajánlat s Angebot
turista r Tourist -en
későn spät
korán früh
túl, túl sok, túl későn zu, zu viel, zu spät
gyorsan schnell
lassan langsam
mindig immer
soha nie
cím e Adresse
ruha s Kleid -er
orvos (férfi) r Arzt ä-e
orvos (nő) e Ärztin -en
független ledig
dolgozó (mn.) berufstätig
nevel (gyereket) erziehen
könnyű leicht
nehéz schwer
nem könnyű nicht leicht
zongorázik Klavier spielen
nagyon sehr
autószerelő r Automechaniker
özvegy verwitwet
gyakran oft
ritka, ritkán selten
vesz kaufen
elad verkaufen
utazás (hosszabb, pl. Amerikába) e Reise -n
utazik (hosszabb) reisen <--> fahren
már schon
vagy oder
csak (5 Leute) nur
csak (időben) erst
régóta, hosszú lange
Van tüzed? Hasst du Feuer?
tűz s Feuer
tüzet rak, gyújt Feuer machen
hova? wohin?
Hova szeretnél (menni)? Wohin möchtest du?
vár warten
elmegy! közepes! geht
villanytűzhely r Electroherd
asztal r Tisch
golyóstoll r Kugelschreiber
zseblámpa e Taschenlampe
fénykép s Foto
dugós csatlakozó r Stecker
mosdókagyló s Waschbecken
áll stehen
szék r Stuhl ü-e
tárgy tagadása kein, keine, kein, keine
villanykörte (izzókörte) e Glühbirne
körte e Birne -n
alma r Apfel ä
cseresznye, meggy e Kirsche
szilva e Pflaume
sárgabarack e Aprikose -n, e Marille (AUT)
citrom e Zitrone
őszibarack r Pfirsich
itt da
vízcsap r Wasserhahn
kakas, csap r Hahn
kamera e Kamera
szülők r/s Elter
de doch
fazék, virágcserép r Topf
milyen wie?
zöld grün
sárga gelb
kék blau
fehér weiss
fekete schwarz
óra (fali-, kar-) e Uhr -en
folyó r Fluss ü-e
üzem r Bertrieb -e
gyár e Fabrik -e
iskola e Schule -n
fiútestvér r Bruder
lánytestvér e Schwester
kert r Garten
barátnő e Freundin -en
barát r Freund -e
macska e Katze -n
ceruza r Bleistift -e
honvágy s Heimweh
ötlet e Idee
fáradt müde
félelem e Angst
fél haben Angst
-ba, -be in+A
szoba s Zimmer -n
város e Stadt ä-e
falu s Dorf ö-e
mozi s Kino -s
reggelente morgens
óvoda r Kindergarten
válasz e Antwort -en
válaszol antworten
passzol, rendben van es passt
melyik? welche?
új neu
öreg, régi alt
programozó r Programmierer
titkárnő e Sekretärin -nen
lakatos r Schlosser
sajnos leider
nagyon sehr
elmegy es geht
fekszik liegen
húsvét (s) Ostern
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! frohes Ostern, schőnes Ostern
nagyhét e Karwoche
nagycsütörtök r Gründonnerstag
nagypéntek r Karfreitag
nagyszombat r Karsamstag
virágvasárnap r Palmsonntag
húsvétvasárnap r Ostersonntag
húsvéthétfő r Ostermontag
tojás s Ei -er
nyúl r Hase
húsvéti tojás s Osterei
idegenvezető r Reiseleiter
elem, akksi e Batterie -en
helyett, -ért, -nak, -nek, -ra, -re, -tól, -től für
zsebszámológép r Taschenrechner -n
mosogatógép e Spülmaschine -n
konyhaszék r Küchenstuhl ü-e
kényelmes bequem
kényelmetlen unbequem
Euró s Euro
mert, tehát, mivel, ugyanis denn
TV-készülék r Fernsehapparat -e
mond sagen
működik funktionieren
miért? warum?
kérdez fragen
Mondd csak! Sag mal!
mosogató, orsó, tekercs e Spüle -n
praktikus praktisch
vidám lustig
mosógép e Waschmaschine -n
vicces witzig
A csap el van zárva. r Wasserhahn ist zu.
Az ajtó csukva. e Tür ist zu.
személyes névmások (birtokos eset) ich: mein, du: dein, er: sein, sie: ihr, es: sein, wir: unser, ihr: euer, sie/Sie: ihr
ceruzabél, golyóstollbetét e Mine
Duna (hosszú folyó: der) r Donau
elvált geschieden
esik az eső es regnet
esős regnerisch
fel, felé, fenn auf
feleség e Frau
főnök r Chef
hétfőn am Montag
hétvége s Wochenende
hideg kalt
iparipark r Industriepark
keres suchen
Kifogyott a benzin. Benzin ist alle.
közel nah
lakos, lakó r Einwohner
lefordít übersetzen
lusta faul
meglátogat besuchen
meleg warm
mesél, mond erzählen
messze weit
Mi van? Was ist los?
mindenki jeden
mint wie
munkahely r Arbeitsplatz ä-e
-nak, -nek, -hoz, -hez, -höz, -ra, -re an +A
-nál, -nél, -kor am
-nál, -nél, -on, -en, -ön, mellett an +D (részes)
napos sonnig
nyit, nyitva öffnen
-on, -en, -ön auf +D
összetört, tönkrement kaputt
-ra, -re auf +A
Rábca (rövid folyó: die) e Rabca
szorgalmas fleissig
talál finden
taxisofőr r Taxifahrer
tele voll
-tól, -től von
úr r Herr
üres leer
üzletember r Geschäftsmann
akkor damals
azonnal sofort
-ban, -ben in+D (részes)
barna braun
beteg krank
bolond verrückt
bor r Wein
bútor s Möbel
Datív dem, der, dem, den
egészséges gesund
egymást einander
éhes hungrig
éppen eben
Észnél vagy? Spinnst du?
fia r Sohn ö-e
fordított umgekehrt
fotóalbum s Fotoalbum
gazdag reich
haj s Haar -e
halk leise, still
hangos laut
hangszóró r Lautsprecher -n
holnap morgen
inkább lieber
jóllakott satt
kerékpár s Fahrrad ä-er
kincs, kincsem r Schatz, mein Schatz
kontaktlencse e Kontaktlinse
kövér dick
kutya r Hund -e
lakás e Wohnung -en
lánya e Tochter ö
lóg hengen
magas gross, hoch
már mehr
mentőautó r Krankenwagen
nagybácsi r Onkel
nagynéni e Tante
nagyothalló schwerhörig
óriási riesig
Paffra laktam. Ich bin auch zum Bersten voll.
rajzol zeichnen
ronda, szörnyű hässlich
sehol nirgendwo
sovány dünn
sör s Bier
szegény arm
szem s Auge -n
szendvics belegtes Brötchen
szoknya r Rock
szomjas durstig
szomorú traurig
tegnap gestern
unokatestvér e Kusine -en
vaj e Butter
valami etwas
névelők (részeseset) dem, der, dem, den
névelők (tárgyeset) den, die, das, die
névelők (alanyeset) der, die, das, die
névelők (birtokoseset) des Vaters, der, des Kind(e)s, der
van es gibt+A
elköltözik um|ziehen
saját maga selbst
nappali s Wohnzimmer
hálószoba s Schlafzimmer
folyosó, előszoba r Flur
meglehetősen ziemlich
ablak s Fenster
világos hell
sötét dunkel
sőt sogar
elégedett zufrieden
elégedetlen unzufrieden
mindketten beide
kerül vmibe, kóstol kosten
kapcsolat (mindenféle) e Verbindung -en
közlekedés r Verkehr
délután nachmittag
alatt unter
kap, megkap, ez jó nekem, megéhezik bekommen
tud, ért, képen können
fizet bezahlen
bár, ámbár, mégis trotzdem
tovább weiter
szerencse s Glück
kedvező(tlen) (un)günstig
rezsi kalt
álom r Traum ä-e
drága teuer
olcsó billig
majdnem,szinte fast
főleg, többnyire meistens
kívül ausser(halb) + D
akar wollen
tulajdonképpen eigentlich
szívesen gernen
épít, művel, termel bauen
senki, senkiházi niemand
mert dann (egyenes szórend)
lap e Karte
csokoládé e Schokolade -n
édesség e Süssigkeit -en
egészen, teljesen ganz
sajnálom es tut mir Leid
tavasz(szal) (im) r Frühling
nyár r Sommer
ősz r Herbst
tél r Winter
SUI e Schweiz
SLO e Slovakei
TUR e Türkei
IRK r Irak
IRN r Iran
USA e USA
hány?, mennyi? wieviel?
nyugodt(talan) (un)ruhig
környék e Gegend
éjszaka e Nacht ä-e
éjszaka, éjszakánként nachts
délután r Nachmittag
délelőtt r Vormittag
délután (idején) am Nachmittag
délelőtt (idején) am Vormittag
délelőttönként vormittags
délutánonként nachmittags
ebédekkor mittags
esténként abends
reggel am Morgen
este am Abend
minden nap jeden Tag
minden héten jede Woche
minden hónapban jeden Monat
minden este jeden Abend
minden éjjel jede Nacht
minden évben jedes Jahr
kirándulás r Ausflug ü-e
kirándul einen Ausflug machen
külföld s Ausland -e
étterem s Restaurant
rendel besternen
leves e Suppe
hús s Fleisch
szörp r Sirup -e
Szereted a salátát? Isst du gern Salat?
saláta r Salat
gyümölcs s Obst
friss frisch
pohár s Glas
-on, -en, ön auf+D
ágy s Bett
partner r Partner
partnernő e Partnerin
oda hin
disco e Diskothek
fiatalok e Jugend
kezdődik beginnen
ajándék s Geschenk -e
ad vkinek vmit geben+D, A
hoz bringen
árt vkinek vmivel schaden
ember r Mensch -en
szüksége van vkire/vmire brauchen+A
becsuk vmit schliessen+A
füzet s Heft -e
elmagyaráz vkinek vmit erklären+D, A
mondat r Satz ä-e
kertész r Gärtner
eladó r Verkäufer
probléma s Problem
megmutat vkinek vmit zeigen+D, A
út r Weg
Hány óra van? Wieviel Uhr ist es?, Wie spät ist es?
7 óra van Es ist 7 Uhr.
negyed viertel
fél halb
3/4-ed dreiviertel
18:05 Es ist 5 Minuten nach 6 Uhr.
perc e Minute -n
18:25 Es ist 5 Minuten vor halb 7.
előtt vor
után nach
-kor, -kör um
Hány órakor? Um wieviel Uhr?
kel stehen
munka, állás e Arbeit
ebédel essen zu Mittag
siet az óra die Uhr geht vor
késik az óra die Uhr geht nach
pontos az óra die Uhr geht genau
pontos pünktlich
gyorsétterem r Imbiss, r SchnellImbiss
pizza e Pizza
szörp r Saft
fa r Baum ä-e
Hogy vannak Önök? Wie geht es Ihnen?
csak mal
szomszéd r Nachbar
meseház s Märchenhaus
vásárló, ügyfél r Kunde -n
kínál an|bieten+D, A
füst r Rausch
idegenvezető r Fremdenführer
kinyit öffnen+D, A
doboz (pl. kóla) e Dose
egészség e Gesundheit
kivel? mit wen?
-val, -vel mit+D
közel nah
hosszú (időben, térben) lang
rövid (időben, térben) kurz
mivel? womit?
mennyi ideig? wie lange?
marad bleiben
keresztlány s Patenkind
túra e Wanderung -en
túrázik eine Wanderung machen, wandern
erdő r Wald ä-er
hegy r Berg -e
tolvaj r Dieb -e
lop stehlen
lopás r Diebstahl
remél hoffen
remény e Hoffnung -en
cserél wechsel
fog (jövő idő) csinálni werden (werde, wirdst, wird, werden, werdet, werden) machen
szivárvány r Regenbogen
álmodik träumen
sétál machen einen Spaziergang
pincér(nő) r/e Kellner(in)
elkészít vor|bereiten
kiszolgál bedienen
takarít, rendet rak auf|räumen
rend e Ordnung
ápolónő e Krankenschwester
kórház s Krankenhaus
láz s Fieber
mér messen (messe, missst, misst, messen, messt, messen)
templom e Kirche
házigazda r Hausherr
történet e Geschichte -n
toll r Kuli
élelem, eledel s Futter
tetszik gefallen+D (gefalle, gefällst, gefällt, gefallen, gefallt, gefallen)
színész r Schauspieler
közönség s Publikum
pénztárca e Geldbörse -n, r Geldbeutel -n
anyós e Schwiegermutter
kép s Bild
valakié, vkinek a tulajdona vmi gehören+D
személyes névmások (részes eset) mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen
felszólító mód (tanul) du: lerne->lern'!, wir: lernen wir!, ihr: lernt!, sie/Sie: lernen sie!
felszólító mód (sein) du: sei fleissig!, wir: seien wir fleissig!, ihr: seid fleissig!, sie/Sie: seien Sie fleissig!
szabad (módbeli segédige) dürfen (darf, darfst, darf, dürfen, dürft, dürfen)
tud (értelmileg) wissen (weiss, weisst, weiss, wissen, wisst, wissen)
tájékoztat vkit, vmiről informieren über +A
fontos wichtig -e
bíróság s Gericht -e
ítélet s Urteil -e
madár r Vogel ö
ablakpárkány s Fensterbrett -er
-on, -en, -ön auf+D, an+D
etet füttern
galamb e Taube -n
piszok s Dreck
fal e Wand ä-e
felakaszt aufhangen
zaj, lárma r Krach, r Lärm
13 órától 15 óráig von 13 bis 15
kint draussen
udvar r Hof ö-e
kell müssen (muss, musst, muss, müssen, müsst, müssen)
zavar stören
bérbeadó r Vermieter
megtilt verbieten
tud (képes, MSI) können (kann, kannst, kann, können, könnt, können lesen)
bérel mieten
engedély e Erlaubnis
nélkül ohne
bolt s Geschäft -e
üzemeltet betrieben
áru e Ware -n
gyárt produzieren, herstellen
szerződés r Vertrag ä-e
állat s Tier -e
(val)amely, (val)amelyik welche
egyébként sonst
erkély, terasz r Balkon, e Terrasse
tető s Dach ä-er
kémény r Schornstein -e
r Stein -e
szerel montieren
előzőleg, előtt vorher
szórakozik, ünnepel feiern
táncol tanzen
kell(ene), de nem muszáj (MSI) sollen (soll, sollst, soll, sollen, sollt, sollen)
horgászik angeln
járulékos költség Nebenkosten (pl)
hal r Fisch -e
sziget e Insel -n
élmény s Erlebnis -se
szabadság, nyaralás r Urlaub -e
Keleti-tenger (Balti) e Ostsee
r See
tenger e See, s Meer
terület s Gebiet -e
strand r Strand ä-e
tiszta sauber
mező, rét e Wiese -n
lerombol, elpusztít zerstören
nyugalom e Ruhe
pihenés e Erholung
fedett uszoda s Hallenbad ä-er
emelet r Schoss
földszint s Erdgeschoss
tetőtér s Dachgeschoss
mindjárt, rögtön gleich
elmosogat aufwaschen
szeret, szívesen (MSI) mögen (mag, magst, mag, mögen, möget, mögen)
gyalogol zu Fuss gehen
magával hoz mitbringen
ezért, azért deshalb (fordított szórend)
ital s Getränk -e
gyakorlat e Übung -en
elhoz ab|holen
elöljárószavak, melyek után egyenes szórend következik (a többi után fordított a szórend) und, auch, sondern, oder, aber, denn
kulcs r Schüssel -n
el vagyok késve Ich habe Verspätung
késés e Verspätung -en
nem baj, nem tesz semmit es macht nichts
krumpli e Kartoffeln
éhes/szomjas vagyok ich habe Hunger/Durst
szomjas e Durst
éhes r Hunger
kész vertig
kb. etwa
ideges nervös
Tudsz autót vezetni? Kannst du Auto fahren?
ismer kennel
igen das schon
kár shade
meghív ein|laden
betervez vor|haben
felhív an|rufen
néha manchmal
különben sonst
vizsga e Prüfung -en
vizsgázok ich habe eine Prüfung
sakkozik schach spielen
épület s Gebäude
névelők birtokos esete des+s, der, des+s, der
szörnyű schrecklich
híd e Brücke -n
kerek rund
labda r Ball
könyvtár e Bibliotek -en
érdekes interessant
állatkert r Zoo
rendőr r Polizist -en (A, D), -en (Pl) GYENGE FN!!!
fiú r Junge -n (A, D), -n (Pl) GYENGE FN!!!
beteg r Kranke -n (A, D), -n (Pl) GYENGE FN!!!
sapka e Mütze -n
hűtőszekrény r Kühlschrank ä-e
fűnyíró r Rasenmäher -n
milliomos r Millionär
szakközépiskola e Fachoberschule, e Fachmittelschule
gimnázium s Gymnas|ium -ien
általános iskola e Grundschule -n
egyetem (-re) e (an) Universität -en
főiskola (-ra) e (an) Hochschule -n
szakmunkásképző e Fachschule -n
szakmát tanul einen Beruf lernen
egyetértek ich bin einverstanden
érettségi s Abitur
érettségizik ein Abitur machen
igazad van du hasst Recht
jog, igazság s Recht
beruházás e Investition -e
sorszámnév képzés -ste, -te
befejez beenden
Ma május 12. van Heute ist der 12-te Mai.
Hányadika van ma? Der wievielte ist Heute?
Milyen dátum van ma? Welches Datum ist Heute?
először zuerst
hallgass ide hör mal!
hülyeség, zagyvaság quatsch
játék s Spielzeug -e
szín e Farbe -n
német r Deutshe -n
kinek? kié? wessen?
Kinek a gyereke? Wessen Kind ist das?
szigorú streng
kegyes, enyhe, gyenge mild
ítéletidõ s Unwetter
nap (égitest) e Sonne
süt a nap es scheint
fűt heizen
általános alany man (E/3)
-tól, -től ab
folyik fliessen
veszélyes gefährlich
észak r Nord
dél r Süd
kelet r Ost
nyugat r West
északon im Norden
délen im Süden
keleten im Osten
nyugaton im Westen
északi nördlich
déli südlich
keleti östlich
nyugati westlich
ÉK-Magyarországon im Nord Osten Ungarns
puszta e Pussta
főváros e Haupstadt -e
irány e Richtung -en
ajándékoz schenken
kinek? wem?
születésnapi ajándék s Geburtstagsgeschenk
ing s Hemd
hogyan? wieso?
miért? wiso?
öröm e Freude
részére, neki für+A
együtt gemeinsam
Jancsi és Juliska Hans und Grätel
elindul, elmegy weg|gehen
útközben unterwegs
megérkezik vhova unkommen in+D
felkeres aufsuchen
sír weinen
sejtelem, fogalom, fogazat e Ahnung
Fogalmam sincs. Ich habe keine Ahnung.
valahol irgendwo
hátul hinten
róka r Fuchs ü-e
kitöm ausstopfen
postás r Briefträger -
kedves nett
erdész r Förster -
átad übergeben
Hiányzik valami? Fehlt ihm etwas?
valószínű wahrscheinlich
nem vagyok jól es geht mir nicht gut
Tudod mit? Weisst du was?
elvisz magával mitnehmen
megvizsgál untersuchen
felír (orvosságot) verschreiben
gyógyszer s Medikament
fáj es tut weh
fáj a fejem der Kopf tut mir weh
gondol, hisz meinen
has r Brauch ä-e
láb s Bein -e
fej r Kopf ö-e
fogfájás Zahnschmerzen (pl)
kéz e Hand ä-e
talp, tappancs, mancs e Pfote -n
egyáltalán überhaupt
makkegészséges kerngesund
vmi ellen gegen+A
hiányzik fehlen
jobbulást! gute Besserung!
orr e Nase -n
száj r Mund -e
kar r Arm -e
kebel r Busen
boka r Fuss ü-e
fül s Ohr -en
arc s Gesicht -er
fog r Zahn ä-e
nyak, torok r Hals ä-e
hát r Rücken -
mell e Brust ü-e
ujj r Finger -n
térd s Knie -s
lábujj r Zeh -e
betegség e Krankheit -en
szél r Wind
fúj wehen
csinál, cselekszik tun (tue, tutst, tut, tun, tut, tun)
Mi bajod van? Was hast du?
sportoló r Sportler
étvágy r Appetit
fogadóóra, rendelési idő e Sprechstunde
olvasó r Leser -
másik andere
gyomor r Magen ä
tisztelt geehrt
tisztelt uram sehr geehrter Herr
tanács r Rat -schlage
lehetséges/lehetetlen (un)möglich
fájdalom r Schmerz -e
feltétlenül unbedingt
óvatos vorsichtig
növény e Pflanze -n
pl. zum Beispiel
csepp r Tropfe -n
gyógyszertár e Apotheke
főleg besonders
sportol treiben Sport
dohányozik rauchen
jelent bedeuten
beteg, rossz, gonosz schlimm
zsír(os) fett(ig)
étel, élelem, élelmiszer e Speise -n
fagyi s Eis
hasmenés r Durchmarsch -e
víz s Wasser
szorulás e Verstopfung
disznósült r Schweinebraten -
lefogy ab|nehmen
felszed, meghízik zu|nehmen
főz kochen
meg van fázva erkältet sein
vér s Blut -e
mn fokozása (milyen kérdésre? - szép) schön, schöner, am schönsten
mn fokozása (milyen kérdésre? - okos) klug, klüger, klügsten
mn fokozása (milyen kérdésre? - jó) gut, besser, am besten
mn fokozása (milyen kérdésre? - szívesen) gern, lieber, am liebsten
mn fokozása (milyen kérdésre? - sok) viel, mehr, am meisten
mn-ek összehasonlítása - alapfok (Péter olyan magas, mint Petra.) Peter ist so gross wie Petra.
mn-ek összehasonlítása - középfok (Péter idősebb, mint Petra.) Peter ist älter als Petra.
szó s Wort ö-er
bizonyára bestimmt
csak bloss
egyáltalán nem gar nicht
gyakran häufig
legfeljebb höchstens
hirtelen plötzlich
zavar e Störung -en
ugyanolyan, azonos gleich
végre endlich
ebből, közülük davon
mint als
harmad drittel
kín, gyötrelem e Qual -en
felébred auf|wachen
ok e Ursache -n
kemény hart
forró heiss
gyakorol üben
eltölt (időt) verbringen
megesik, történik passieren
unalmas langweilig
... sem ... sem ... ... weder ... noch ...
ízlik schmeckt
kb. ungefähr
otthonról von zu Hause
barátságos freundlich
hisz, gondol glauben
vacsora s Abendessen
gyenge schwach
erős stark
alacsony (épület) niedrig
buta dumm
kellemes angenehm
finom fein
csinos hübsch
megálló e Haltestelle -n
világ e Welt -en
ország s Land
osztály e Klasse -n
árvíz s Hochwasser
biztosítás, biztosító e Versicherung -en
biztostű e Sicherheitsnadel
e Nadel -n
köt ab|schliessen
remélhetőleg hoffentlich
panellakás e Plattenbauwohnung
ezért deswegen
beköltözik ein|ziehen
köhög husten
egyszerű einfach
többszörös mehrfach
lent unten
fent oben
berendez einrichten
szőnyeg r Teppich -e
közép e Mitte
rak, tesz legen
sarok e Ecke -n
jobb(ra) recht(s)
bal(ra) link(s)
polc s Regal -e
függöny r Vorhang ä-e
elé vor+A
manapság Heutzutage
gondol, gondolkodik denken
között, közé zwischen
tükör r Spiegel -n
mögé hinter
ébreszt wecken
előszoba s Vorzimmer -n
bejárati ajtó e Eingangstür -en
fotel r Sessel
iroda, hivatal s Büro
Semmi esetre sem! Auf keinen Fall!
Hamarosan találkozunk! Bis bald!
10 évvel korábban vor 10 Jahren (vor+D)
Imperfekt múlt (régmúlt) szótő+te végződés+ragozás: arbeitete, arbeitetest, arbeitete, arbeiteten, arbeitetet, arbeiteten
Perfekt múlt (közelmúlt) sein (mozgás vagy állapotváltozás) vagy haben (egyéb más)+ge+ige E/3 alakja (mondat végére): habe gelernt, hast ~, hat ~, haben ~, habt ~, haben ~
süt (múlt, rendhagyó) backen-buk-hat gebacken
kezdődik (múlt, rendhagyó) beginnen-begann-hat begonnen
harap (múlt, rendhagyó) beissen-biss-hat gebissen
mozgat (múlt, rendhagyó) bewegen-bewegte-hat bewegt
kínál (múlt, rendhagyó) bieten-bot-hat geboten
megköt (múlt, rendhagyó) binden-band-hat gebunden
kér (múlt, rendhagyó) bitten-bat-hat gebeten
marad (múlt, rendhagyó) bleiben-blieb-ist geblieben
süt húst (múlt, rendhagyó) braten-briet-hat gebraten
tör (múlt, rendhagyó) brechen-brach-hat gebrochen
lefelé nach unten
megfigyel be|obachten
valaki jemand
szabadságon vagyok ich bin im Urlaub
baleset r Unfall ä-e
féle, fajta e Sorte -n
béke r Frieden
háború r Krieg -e
volt (van múlt ideje) war, warst, war, waren, wart, waren
birtokol múlt ideje hatte, hattest, hatte, hatten, hattet, hatten
tudott (múlt) konnte
kellett (múlt) musste
akart (múlt) wollte
szabad volt (múlt) durfte
szeretett (múlt) mochte
kellett, illett (múlt) sollte
temető r Friedhof
senki keinen
ieren végű igék nem kapnak múltban ge-tagot
igekötők, melyeknél nincs ge-tag múlt időben be-, ge-, empf-, er-, ent-, zer-, miss-, wieder-, in-, ver-
szúnyog e Mücke -n
csíp stechen
légy e Fliege -n
s Gras
füvet nyír Gras mähen
öntöz, permetez spritzen
nagyvonalú grosszügig
örülök ich bin Froh
örül sich freuen über (meglévőnek)+A/auf (előre)+A (freue, freuest, freuet, freuen, freut, freuen)
szünet pl. Ferien
Karácsony s Weihnachten
testvérek pl. Geschwister
repül fliegen
repülő s Flugzeug
part s Ufer
rántotta s Rührei
tükörtojás s Spiegelei
érdeklődik vmi iránt sich interessieren für+A
fizetés (bér) r Lohn
fizetés (havi) s Gehalt ä-er
herceg r Prinz
minden alles
tegnapelőtt vorgestern
vonat r Zug ü-e
pályaudvar r Bahnhof ö-e
kinyit auf|machen
egész nap den ganzen Tag
híres berühmt
ismert bekannt
kedv e Lust ü-e
Balaton r Plattensee
igen, ha lehet ja, wenn es geht
valahová zu+D (zu uns-hozzánk)
kötőszavak, amelyek után KATI szórend következik dass: hogy; weil: mert; ob: vajon, -e; als: amikor; als ob, als wenn: mintha; bevor, ehe: mielőtt; bis, solange: amíg; da: mivel; damit: azért, hogy; während: mialatt; wenn: ha, amikor + összes kérdőnévmás
repülőtér r Flughafen
megérkezik an|kommen
látványosság e Sehenswürdigkeit -en
megtekint vmit besichtigen+A
városnézés e Stadtrundfahrt -en
tart valameddig dauern
terít (asztalt) decken
csodálatosan szép wunderschön
de igen doch
memória s Gedächtnis -se
pincér r Kellner
ajánl vkinek vmit empfehlen+D, A
tányér r Teller -
bab e Bohne -n
adag e Portion -en
nélkül ohne
pezsgő r Sekt -e
üveg (aminek nyaka van) e Flasche -n
almalé r Apfelsaft ä-e
ásványvíz s Mineralwasser
viszont gleichfalls
külön getrennt
maradék r Rest -e
megtart behalten
Elhozom a reptérről. Ich hole ihn am Flughafen ab.
rendet csinál Ordnung machen
asztalt megterít den Tisch decken
desszertnek zum Nachtisch
porszívó r Staubsauger -n
por r Staub
porszívózik Staub saugen
egyes-egyedül, anyátlan árván mutterseelenallein
tévedésből versehentlich
elindul los|fahren
hátsóülés r Rücksitz -e
kiszáll aussteigen
pad e Bank -e
hagy, enged lassen (lasse, lassst, lässt, lassen, lasst, lassen)-liess-hat gelassen
hagyj békén! Lass' mich in Ruhe!
szemét r Müll -s
szemétszállítás e Müllabfuhr -en
gyűjt sammeln
javít reparieren
alkatrész r Teil -e
szerszám s Werkzeug -e
pótalkatrész s Ersatzteil -e
gyűjtőhely s Sammelstelle -n
Polgármesteri Hivatal s Bürgermeisteramt ä-er
Önkormányzat e Gemeinde -n
különleges eigenes
éjszakázik übernachten
részt vesz vmin teil|nehmen an+D
hajó s Schiff -e
Részt veszek egy kiránduláson. Ich nehme einem Ausflug teil.
januárban im Januar
hétfőn am Montag
október 18-án am 18. Oktober
hétvégén am Wochenende
tavasszal im Frühling
idén in diesem Jahr
leemel (pénzt felvesz) ab|heben
vidék aufs Land
zelten sátorozik
sátor s Zelt -e
társaság, társadalom e Gesellschaft -en
napozik liegen in der Sonne
lead abgeben
érkezés e Ankunft ü-e
indulás e Abfahrt -en
kétségbeesett, kétségbeesve verzweifelt
villamos e Strassenbahn
óta seit+D
jól érzi magát sich wohl fühlen (fühle, fühlst, fühlt, fühlen, fühl, fühlen)
szó van vmiről es geht um+A dich
fal e Mauer
lakodalom e Hochzeit -en
tulajdonos r Ihnhaber -
kapu s Tor -e
tér r Platz
hárs e Linde -n
vmi mellett neben+D
menetrend r Fahrplan ä-e
felvilágosítás, tájékoztatás e Auskunft ü-e
hely r Ort -e
pénztárablak r Schalter -
dugó (közlekedési) r Stau
egyenesen geradeaus
mellette el vorbei+D
mentén entlang
domb r Hügel -n
tudósít, jelent berichten
először zum ersten Mal
hivatal s Amt
keresztülmegy durchgehen
teljes völlig
bevásárló utca e Einkaufspassage
körül um+A
nyugdíjas r Pensionist, r Rentner -
művész r Künstler -
polgár r Bürger -
világos klar
szabadság e Freiheit -en
vélemény e Meinung -en
találkozik (megbeszélve) sich treffen mit+D
találkozik (véletlenül) treffen+A
különböző verschiedene
hamarosan, nemsokára bald
hallgat zuhören
elég genug
növekszik steigen
gondol rá denken an+A
idegen r Fremde -n
környék e Umgebung -en
kifelé hinaus
mosakodik s. waschen
fésülködik s. kämmen
borotválkozik s. rasieren
felöltözik s. anziehen
levetkőzik s. ausziehen
átöltözik s. umziehen
benyomás r Eindruck ü-e
rokon r Verwandte -n
rokonság e Verwandtschaft
pályázik s. bewerben um+A
állás e Stelle -n
tulajdonság e Eigenschaft -en
vérnyomás r Blutdruck -e
nyomás r Druck
visszaható névmás részes esete mir, dir, sich, uns, euch, sich
elvisel ertragen
árnyék r Schatten
árnyékban im Schatten
fecske r Schwalbe -n
cinege e Meise -n
veréb r Spatz ä-e
de (mondat elején) doch
kiváló ausgezeichnet
fogat mos s. putzen die Zähne
kabát r Mantel ä
póló s T-Shirt
zokni e Socke -n
nadrág e Hose
mióta seit wann?
focicsapat e Fussballmannschaft -en
válogatott e Nationalmannschaft -en
HUN AUT ellen játszik Ungarn spielt gegen Österreich
nyer gewinnen
eredmény s Ergebnis
meccs s Fussballspiel
megnéz (filmet, meccset) s. an|schauen+D
biztos sicher
VB e Weltmeisterschaft -en
dolog, ügy e Sache
művészet e Kunst ü-e
műanyag r Kunststoff -e
nyeremény r Gewinn
ügyvéd r Rechtsanwalt ä-e
dönt vmiről s. entscheiden für+A
lépés r Schritt -e
ok r Grund -en
halál r Tod
válás e Scheidung -e
túloz übertreiben
megbízás, megrendelés r Auftrag ä-e
málna e Himbeere -n
eper e Erdbeere -n
ribizli e Johannesbeere -n
egres e Stachelbeere -n
szúr stachel
szeder e Brombeere -n
áfonya e Heidelbeere -n
bogyó e Beere -n
érik reifen
piac r Markt ä-e
király r König
kívánság r Wunsch ü-e
keskeny schmal
széles breit
feltalál erfinden
Euró s Euro s
származik stammen
boldog, szerencsés glücklich
kilátás r Blick -e
sikeres erfolgreich
pékség e Bäckerei -en
véletlen r Zufall ä-e
örököl erben
közjegyző r Notar
utánagondol nachgedacht
végül zum Schluss
nevez, hív nennen
egyébként übrigens
tehén e Kuh ü-e
tyúk s Huhn ü-er
bárány r Schaf -e
s Pferd -e
benzinkút e Tankstelle -n
pulyka r Truthahn ä-e
kecske e Ziege -n
hintó, kocsi e Kutsche -n
mező e Wiese -n
legelő e Wiede -n
föld (szántó) s Feld -er
búza r Weizen -s
fal, zabál fressen
szemüveg e Brille
azon a véleményen voltunk wir waren der Meinung
bátorság r Mut
túl kevés zuwenig
utána nacher
harisnya r Strumpf ü-e
miatt, azáltal durch+A
hat vmire wirken
kihatás e Auswirkung -en
hatás e Wirkung
néhány einige
siker r Erfolg -e
jó étvágyat!, étkezési idő e Mahlzeit
étkezés e Mahl
mn ragozás, hímnem (nincs névelő a szavak előtt) guter (N), guten (A), gutem (D), guten (G)
mn ragozás, nőnem (nincs névelő a szavak előtt) gute (N), gute (A), guter (D), guter (G)
mn ragozás, semlegesnem (nincs névelő a szavak előtt) gutes (N), gutes (A), gutem (D), guten (G)
mn ragozás, többesszám (nincs névelő a szavak előtt) gute (N), gute (A), guten (D), guter (G)
oldal e Seite -n
lap s Blatt ä-er
kíván wünschen
Annáé (~Anna's angolban) Annas
durva grob
piacon auf dem Markt
piacra auf den Markt
milyen? Was für?
bőr (emberi) e Haut
bőr (anyag) s Leder
valódi bőr echtes Leder
mindenesetre jedenfalls
egészségesebb gesünder
rejtőzik stecken
alkalmazott r Angestellte -n
munkanélküli arbeitslos
Munkaügyi Központ s Arbeitsamt
folyamat, per r Prozess
következő héten nächste Woche
minden reggel jeden Morgen
minden este jeden Abend
minden nap jeden Tage
minden éjjel jede Nacht
minden héten jede Woche
minden évben jedes Jahr
múlt hét letzte Woche
múlt év letztes Jahr
múlt hónap letzten Monat
holnapután übermorgen
néhány manche
döntés e Entscheidung -en
annak darüber
ezzel szemben degegen
mérgelődik s. ärger
iker r Zwilling -e
siet s. beeilen
hír e Nachricht -en
TV-zni fern|sehen
TV-ztem ich habe ferngesehen
felmérés, kérdezősködés e Umfrage -n
oktatás, kiképzés e Ausbildung -en
allergiás vagyok vmire ich habe Allergie gegen+A
befejez, megszűnik aufhören
nem okoz örömet s Macht mir keinen Spass
öröm, móka, szórakozás r Spass ä-e
önálló, vállalkozó selbstständig
jelenleg im Augenblick
noha, ámbár, jól lehet obwohl
jobb nekem ich habe es besser
meghatároz bestimmen
megerőltető anstrengend
piszkos schmutzig
kőműves r Maurer -
többé már nem, már nem nicht mehr
klassz toll
kerék s Rahd ä-er
ez dieser/e/es
az jener/e/es
egér e Mause ä-er
olyan solcher/e/es
széles breit
szűk knapp
tetőfedő, ács r Dachdecker, r Zimmermann, r Zimmerer
hivatalnok r Beamte -n
élet s Leben -
megnehezít schwermachen
méreg, bosszúság r Ärger -
felmond kündigen
vezet anführen
tőlem, felőlem meinetwegen
kér, követel, igényel verlangen
(nem) fontos (un)wichtig
teljesítés, szolgáltatás e Leistung -en
hazudik lügen
tolmácsnő e Dolmetscherin
rendszeres/rendszertelen (un)regelmässig
iszap r Schlamm -e
elönt (árvíz) verschütten
elhagy verlassen
fukar geizig
döglött tot
az alma rohadt r Apfel ist fault
hatóság e Behörde -n
lakosság e Bevölkerung -en
megfelelő, vminek megfelelően dementsprechend+D
szükségállapot r Notstand
kihírdet, közzétesz veroffentlichen
azért, hogy; ezzel; avégett damit
összesen insgesamt
táj e Landschaft -en
megcsodál bewundern
ég r Himmel
lakhely, otthon r Heimatort -e
csillag r Stern -e
erős v. névelőpótló mn. ragozás - hímnem (jó bor: NADG) guter Wein, guten Wein, gutem Wein, guten Weines
erős v. névelőpótló mn. ragozás - nőnem (meleg tej: NADG) warme Milch, warme Milch, warmer Milch, warmer Milch
erős v. névelőpótló mn. ragozás - semlegesnem (friss kenyér: NADG) frisches Brot, frisches Brot, frischem Brot, frischen Brotes
erős v. névelőpótló mn. ragozás - többes szám (jó könyvek: NADG) gute Bücher, gute Bücher, guten Büchern, guter Bücher
határozatlan névelős mn ragozás - hímnem (egy jó apa: NADG) ein guter Vater, einen guten Vater, einem guten Vater, eines guten Vaters
határozatlan névelős mn ragozás - nőnem (egy jó anya: NADG) eine gute Mutter, eine gute Mutter, einer guten Mutter, einer guten Mutter
határozatlan névelős mn ragozás - semlegesnem (egy jó gyerek: NADG) ein gutes Kind, ein gutes Kind, einem guten Kind, eines gutes Kindes
határozatlan névelős mn ragozás - többes szám (nem jó könyvek: NADG) keine guten Bücher, keine guten Bücher, keinen guten Büchern, keiner guten Bücher
határozott névelős mn ragozás - hímnem (a jó apa: NADG) der gute Vater, den guten Vater, dem guten Vater, des guten Vaters
határozott névelős mn ragozás - nőnem (a jó anya: NADG) die gute Mutter, die gute Mutter, der guten Mutter, der guten Mutter
határozott névelős mn ragozás - semlegesnem (a jó gyerek: NADG) das gute Kind, das gute Kind, dem guten Kind, des guten Kindes
határozott névelős mn ragozás - többes szám (a jó gyerekek: NADG) die guten Kinder, die guten Kinder, den guten Kindern, der guten Kinder
bizonyítvány s Zeugnis -e
ehhez dafür
diplomás r Akademiker -
jövő e Zukunft
becsül, saccol schätzen
öröm r Spass ä-e
biztos, hogy megtesz schaffen es bestimmt
pályázat e Bewerbung -en
tapasztalat e Erfahrung -en
öltöny r Anzug ü-e
élvez geniessen
kikötő r Hafen ä-en
kalap r Hut ü-e
kényelmes, kedélyes, nyugodt gemütlich
ígér versprechen
varázsló r/e Zauber-er/in
idegennyelv e Fremdsprache -n
anyanyelv e Muttersprache -n
osztály (áruházi, kórházi) e Abteilung -en
terület s Bereich -e
vállalat, vállalkozás s Unternehmen -
25-30 25 bis 30
megold lösen
megoldás e Lösung -en
előrejut, előrehalad (sorban, karrierben) vorwärt|skommen
küld schicken
ezennel hiermit
szabadságharc r Freiheitskampf ä-e
forradalom e Revolution -en
április 1-jén am ersten April
április 1. óta seit dem ersten April, vom ersten April, bis zum ersten April
56-os forradalom r Freiheitskampf von 1956
kiegyezés r Ausgleich -e
1867-es kiegyezés r Ausgleich von 1867
államalapítás e Staatsgründung -en
alapít gründen
alapítás e Gründung
körülmény r Umstand ä-e
munkakörülmény r Arbeitsumstand ä-e
eszköz, hangszer s Instrument -e
többé-kevésbé mehr oder weniger
következő folgend
kereskedelmi igazgató r Verkaufsdirektor
sürgősen dringend
kellemes angenehm
szociális juttatás e Sozialleistung -en
(kár)megtérítés e Erstattung
időpont, határidő r Termin -e
vásár e Messe -n
azonkívül ausserdem
saját eigen
Mikor született Ön? Wann sind Sie geboren?
09-10-én születtem Ich bin am 10-ten Sept. geboren.
mikor (elöljárószó) am+D
mikor (elöljárószó) ??? haben+A
ápr. 4 - márc. 8-ig vom (+D) vierten April bis (+D) zum achten März
mióta dolgozol? Seit wann arbeitest du?
házfelügyelő, gondnok r Hausbote
méghozzá, mégpedig zwar
házasodik heiraten
doktori címet szerez promoviert
szokásos/szokatlan un/gewöhnlich
szükséges notwendig
kerülőút r Umweg
terelőút e Umleitung
utánagondol, elgondolkodik vmin nachdenken über+A
mozgás e Bewegung -en
közben inzwischen
foglalt besetzt
lehetséges Es ist möglich.
elfogad nehmen
csinál, alkot, teremt schaffen
kikeres, kiválaszt aussuchen
elveszít verlieren
hulla e Leiche -n
nagyra törő ehrgeizig
egyszerre, egyszerre csak auf einmal
kíváncsi neugierig
nyomára bukkan vminek auf die Spur komme + D
barátok nyomára bukkanunk Wir kommen den Freunden auf die Spur
veszély s Gefahr
életveszély s Lebensgefahr
csapda, kelepce e Falle
gyilkos r Mörder
tetthely r Tatort -e
tény s Fakt -en
egykori ehemalig
látszólag scheinbar
eldugott versteckte
fegyver e Waffe
féltékenység e Eifersucht -e
felfedez entdecken
meggyilkol ermorden
mindenképpen unbedingt
Created by: cosyhun