Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

duits voc

spitze 1 + spitze 2 kapitel 1,2 en 3

woordvertaling
der Name de naam
der Familienname de familienaam
der Vorname de voornaam
Belgien België
Deutschland Duitsland
Frankreich Frankrijk
das Land het land
die Stadt de stad
die Adresse het adres
der Wohnort de woonplaats
das Zimmer de kamer
Deutsch Duits
Englisch Engels
Französisch Frans
Niederländisch Nederlands
die Muttersprache de moedertaal
die Sprache de taal
der Bruder de broer
die Familie de familie
der Großvater de grootvader
die Großmutter de grootmoeder
das Kind het kind
die Mutter de moeder
die Schwester de zus
der Sohn de zoon
die Tochter de dochter
der Vater de vader
die Gitarre de gitaar
Gitarre spielen gitaar spelen
das Hobby de hobby
das Kino de bioscoop
ins Kino gehen naar de bioscoop gaan
die Musik de muziek
Musik hören naar muziek luisteren
der Tag de dag
die Woche de week
das Jahr het jaar
die Zeit de tijd
das Handy de gsm
die Handynummer het gsm-nummer
die Nummer het nummer
das Telefon de telefoon
das Telefonbuch het telefoonboek
die Telefonnummer het telefoonnummer
der Freund de vriend
die Freundin de vriendin
der Bewohner de bewoner
die Bewohnerin de bewoonster
der Mitbewohner de medebewoner
die Mitbewohnerin de medebewoonster
besuchen bezoeken
bleiben blijven
heißen heten
kommen komen
schreiben schrijven
sein zijn
sprechen spreken
wohnen wonen
haben hebben
hören horen
kochen koken
suchen zoeken
was wat
wer wie
wie hoe
wo waar
woher waar ... vandaan
bitte alstublieft
gut goed
prima prima
gern(e) graag
schon al
angenehm aangenaam
auf Wiedersehen tot ziens
Entschuldigung! Excuseer!
Guten Tag! Goeiedag!
Tschüss! Tot ziens!
viel Spaß veel plezier
vielen Dank bedankt
Wie bitte? Wat zeg je?
Wie geht's? Hoe gaat het?
das Buch het boek
der Geburtstag de verjaardag
die Leute de mensen
der Mitschüler de medeleerling
die Mitschülerin de medeleerlinge
die Zahl het getal
begrüßen begroeten
gehen gaan
kennen kennen
lernen leren
sagen zeggen
schreiben schrijven
spielen spelen
studieren studeren
zuhören luisteren
eigentlich eigenlijk
selbstverständlich vanzelfsprekend
vielleicht misschien
zusammen samen
Das macht Spaß. Dat is leuk.
Ich habe Durst. Ik heb dorst.
Ich habe Hunger. Ik heb honger.
ich ik
du jij
er hij
sie ze, zij
es het
wir wij
ihr jullie
Sie u
kein geen
der Montag de maandag
der Dienstag de dinsdag
der Mittwoch de woensdag
der Donnerstag de donderdag
der Freitag de vrijdag
der Samstag de zaterdag
der Sonntag de zondag
sonntags s zondags
das Wochenende het weekend
der Morgen de morgen
der Vormittag de voormiddag
der Mittag de middag
der Nachmittag de namiddag
der Abend de avond
der Bahnhof het station
das Geschäft de winkel
die Apotheke de apotheek
die Bank de bank
der Besuch het bezoek
die Bibliothek de bibliotheek
die Buchhandlung de boekhandel
der Dom de kathedraal
die Eintrittskarte de toegangskaart
das Hotel het hotel
die Innenstadt de binnenstad
die Kirche de kerk
das Krankenhaus het ziekenhuis
die Kreuzung het kruispunt
der Marktplatz het marktplein
der Parkplatz de parkeerplaats
das Postamt het postkantoor
das Programm het programma
das Rathaus het stadhuis
das Restaurant het restaurant
der Rhein de Rijn
der Rundgang de rondleiding
die S-Bahn de tram
die Stadtmitte het stadscentrum
das Theater het theater
die U-Bahn de metro
der Verkehrsverein het toerismebureau
der Zug de trein
bummeln shoppen
machen doen
sich treffen elkaar ontmoeten
warten (auf) wachten (op)
antworten antwoorden
beantworten beantwoorden
beginnen beginnen
bieten bieden
enden eindigen
essen eten
finden vinden
holen halen
können kunnen
kosten kosten
läuten luiden
nehmen nemen
übertreiben overdrijven
früher vroeger
gestern gisteren
heute vandaag
morgen morgen
übermorgen overmorgen
lieber liever
später later
vielleicht misschien
auf jeden Fall in elk geval
danach daarna
dann dan
dort daar
ein wenig een beetje
geradeaus rechtdoor
lange lang
nur slechts
schön mooi
unbedingt absoluut
keine Ahnung geen idee
Mir geht's gut. Met mij gaat het goed.
na klar vanzelfsprekend
Es tut mir leid. Het spijt me.
Ich kann leider nicht. Ik kan jammer genoeg niet.
Das passt mir nicht. Dat past niet.
spitze top
toll tof, leuk
richtig juist
einverstanden akkoord
Stimmt! Klopt!
Du hast Recht. Je hebt gelijk.
Entschuldigung. Excuseer.
Gern geschehen. Graag gedaan.
Keine Ursache. Geen dank.
Möchtest du... ? Zou je graag ... ?
es gibt er is, er zijn
die Auskunft de inlichting
der Brief de brief
der Film de film
das Frühstück het ontbijt
der Schreibtisch het bureau
die Stunde het uur (tijdsduur)
bitten vragen
einschalten aansteken, opzetten
frühstücken ontbijten
Klavier spielen pianospelen
reden spreken
die Viertelstunde het kwartier
Viertel vor/nach kwart voor/na
früh vroeg
spät laat
um die Ecke om de hoek
in der Kurve in de bocht
die Ampel het verkeerslicht
überqueren oversteken
die Banane de banaan
das Bier het bier
das Brötchen het broodje
die Cola de cola
das Ei het ei
der Kaffee de koffie
der Kuchen de taart
die Mahlzeit de maaltijd
die Pizza de pizza
die Pommes de frieten
die Tüte Chips de zak chips
die Schule de school
der Sport de sport
der Unterricht de les
die Chemie chemie
Englisch Engels
Französisch Frans
die Geografie aardrijkskunde
die Geschichte geschiedenis
das Lieblingsfach het lievelingsvak
die Mathe(matik) wiskunde
die Musik de muziek
die Physik fysica
die Religion de godsdienst
die Stunde het lesuur
der Stundenplan het lessenrooster
anfangen beginnen
aufstehen opstaan
einladen uitnodigen
fahren rijden
lassen laten
laufen lopen
schlafen slapen
trinken drinken
verlassen verlaten
essen eten
geben geven
lesen lezen
nehmen nemen
sehen zien
sprechen spreken
treffen ontmoeten
vergessen vergeten
immer altijd
manchmal soms
nie nooit
oft vaak, dikwijls
selten zelden
der Bus de bus
das Fahrrad de fiets
das Hotelzimmer de hotelkamer
der Hund de hond
die Katze de kat
der Koffer de koffer
die Kreditkarte de kredietkaart
der Kugelschreiber de balpen
das Moped de bromfiets
das Portemonnaie de portemonnee
der Radiergummi de gom
die Regenjacke de regenjas
der Regenschirm de paraplu
der Reiseführer de reisgids
der Reisepass de reispas
das Smartphone de smartphone
die Sonnenbrille de zonnebril
der Stadtplan het stadsplan
das Wörterbuch het woordenboek
die Zahnbürste de tandenborstel
die Zeitschrift het tijdschrift
ausgeben uitgeven
bestellen bestellen
fernsehen tv-kijken
billig goedkoop
ein bisschen een beetje
gesund gezond
hoffentlich hopelijk
schwierig moeilijk
mein mijn
dein jouw
sein zijn
ihr haar, hun, jullie
unser ons, onze
euer jullie
Ihr uw
die Einladung de uitnodiging
der Geburtstag de verjaardag
die Geburtstagsparty het verjaardagsfeestje
die Party het feestje
die Stimmung de stemming
der Badeanzug het badpak
die Badehose de zwembroek
das Computerspiel het computerspel
die DVD de dvd
die Flasche de fles
der Fußball de voetbal
der Fußballschuh de voetbalschoen
das Geschenk het geschenk
die Kamera de camera
das Paar het paar
der Rucksack de rugzak
der Schal de sjaal
die Brille de bril
das Tablet de tablet
das Tagebuch het dagboek
das T-Shirt het T-Shirt
die Zeitschrift het tijdschrift
die Zeitung de krant
einladen uitnodigen
erwarten verwachten
feiern vieren, feesten
gratulieren feliciteren
mitbringen meebrengen
schicken sturen
fallen vallen
gehen gaan
helfen helpen
schlafen slapen
singen zingen
tanzen dansen
verlieren verliezen
die Arbeit het werk
das Feuerwerk het vuurwerk
der Gemüsegarten de groentetuin
das Gesellschaftsspiel het gezelschapsspel
die Halskette de halsketting
das Hörbuch het luisterboek
der Kopfhörer de koptelefoon
der Krimi de misdaadroman
die Lederjacke de leren jas
die Schallplatte de (vinyl)plaat
der Tennisschläger het tennisracket
die Wohnung de woning / het appartement
aufräumen opruimen
putzen poetsen
sich verletzen sich verwonden
spülen afwassen
staubsaugen stofzuigen
bestimmt beslist
ein bisschen een beetje
sauber net, schoon
das Gemüse de groente
die Gurke de komkommer
die Petersilie de peterselie
der Salat de sla
die Tomate de tomaat
die Zucchini de courgette
der Apfel de appel
die Banane de banaan
die Birne de peer
die Kirsche de kers
das Obst het fruit
die Orange de sinaasappel
das Bier het bier
die Cola de cola
das Getränk de drank
der Joghurt de joghurt
die Milch de melk
der Kaffee de koffie
der Orangensaft het sinaasappelsap
der Tee de thee
das Wasser het water
der Wein de wijn
das Brot het brood
das Brötchen het broodje
die Butter de boter
das Ei het ei
das Fleisch het vlees
der Käse de kaas
die Marmelade de marmelade
der Schinken de ham
das Schnitzel de schnitzel
die Wurst de worst
die Kartoffel de aardappel
die Nudel de pasta
die Gabel de vork
das Glas het glas
der Löffel de lepel
das Messer het mes
die Tasse het kopje
der Teller het bord
dürfen mogen
können kunnen
müssen moeten
wollen willen
mögen lusten
wissen weten
der Becher de beker
die Dose het blik
die Küche de keuken
der Markt de markt
der Senf de mosterd
die Soße de saus
der Supermarkt de supermarkt
die Tüte de tas
decken decken
einkaufen inkopen
rauchen roken
reservieren reserveren
schälen schillen
schweigen zwijgen
tragen dragen
die Aktivität de activiteit
das Angebot het aanbod, de aanbieding
der Ausflug der uitstap
die Broschüre de brochure
das Fahrrad de fiets
die Ferien de vakantie
das Freibad het openluchtzwembad
die Jugend de jeugd
das Pferd het paard
das Programm het programma
das Schwimmbad het zwembad
der Sommer de zomer
die Sommerferien de zomervakantie
der Spaß het plezier
der Spielplatz het sportveld, speelterrein
der Sport de sport
die Sporthalle de sporthal
der Urlaub de vakantie
die Wanderung de (lange) wandeling
der Winter de winter
der Felsen de rots
die Gegend de streek
die Natur de natuur
der Schnee de sneeuw
der Schwarzwald het Zwarte Woud
die Sonne de zon
die Region de regio
das Wasser het water
besuchen bezoeken
bieten bieden
bleiben blijven
faulenzen luieren
genießen genieten
klettern (be)klimmen
lieben houden (van)
regnen regenen
reiten paardrijden
rudern roeien
sich langweilen zich vervelen
träumen dromen
treiben hier: doen (aan)
wandern wandelen
werden zullen; worden
wissen weten
ab vanaf
erhältlich verkrijgbaar
günstig gunstig
jetzt nu
übrigens trouwens
vermutlich vermoedelijk
vielleicht misschien
wahrscheinlich waarschijnlijk
wunderbar wonderbaarlijk, fantastisch
das Abendessen het avondeten
die Heimreise de reis naar huis
der Markt de markt
das Museum het museum
die Reise de reis
der Ring de ring
das Schloss het kasteel, het slot
die Sehenswürdigkeit de bezienswaardigheid
der Spaziergang de wandeling
der Stau de file
die Stunde het uur
die Verspätung de vertraging
der Zug de trein
abfahren vertrekken
aufstehen opstaan
beginnen beginnen
besichtigen bezichtigen
fotografieren fotograferen
reisen reizen
schwimmen zwemmen
treffen ontmoeten
verpassen missen
warten wachten
zelten kamperen
beeindruckend indrukwekkend
ein bisschen een beetje
eigentlich eigenlijk
fast bijna
kühl koel
üblich gebruikelijk, gewoon
der Blitz de bliksem
die Bewölkung de bewolking
der Donner de donder
das Gewitter het onweer
der Grad de graad
der Nebel de mist
der Niederschlag de neerslag
der Regen de regen
der Schauer de regenbui
der Sonnenschein de zonneschijn
das Wetter het weer
der Wetterbericht het weerbericht
die Wettervorhersage de weersvoorspelling
der Wind de wind
blitzen bliksemen
donnern donderen
scheinen schijnen
schneien sneeuwen
wehen waaien
bedeckt overdekt
bewölkt bewolkt
heiter helder, zonnig
nass nat
neblig, nebelig mistig
sonnig zonnig
trocken droog
windig winderig
wolkig bewolkt
die Farbe de kleur
die Größe de maat
die Kleidung de kleding
die Marke het merk
die Mode de mode
das Modell het model
die Bluse de bloes
das Kleid het kleed
der Rock de rok
die Strumpfhose de panty
das Trägertop het topje
der Anzug het kostuum, het pak
das Hemd het hemd
die Krawatte de das
die Hose de broek
die Jeans de jeans
der Kapuzenpulli de hoody
der Mantel de jas
der Pulli de pull, de trui
der Pullover de pullover
die Regenjacke de regenjas
der Schuh de schoen
das T-Shirt het T-Shirt
der Handschuh de handschoen
die Mütze de muts
der Schal de sjaal
der Stiefel de laars
der Badeanzug het badpak
der Bikini de bikini
die Sandale de sandaal
die Socke de sok
das Accessoire het accessoire
der Gürtel de riem
die Handtasche de handtas
der Hut de hoed
die Sonnenbrille de zonnebril
das Armband de armband
die Halskette de halsketting
der Ohrring de oorring
die Auswahl de keuze, het assortiment
der Gesamtpreis de totale prijs
die Erfahrung de ervaring
der Geburtstag de verjaardag
das Geschenk het geschenk
die Website de website
die Zeit de tijd
anfangen beginnen
ansehen bekijken
aussehen uitzien
bestellen bestellen
einladen uitnodigen
empfehlen aanbevelen
finden vinden
gefallen bevallen
halten vinden, denken
helfen helpen
kaufen kopen
mitbringen meebrengen
passen passen
recht haben gelijk hebben
schenken schenken
shoppen shoppen
stehen staan
braun bruin
gelb geel
orange oranje
rosa roze
violett violet, paars
altmodisch ouderwets
bequem comfortabel
billig goedkoop
cool cool
elegant elegant
eng eng, smal
hässlich lelijk
kalt koud
kurz kort
leicht gemakkelijk
modern modern
praktisch praktisch
preiswert niet duur, zijn geld waard
sportlich sportief
teuer duur
unbequem ongemakkelijk
unpraktisch onpraktisch
weit wijd
bestimmt vast en zeker
gar nicht helemaal niet
sogar zelfs
tatsächlich inderdaad
überhaupt nicht helemaal niet
die Baumwolle het katoen
die Klamotten de kledij
das Kleidungsstück het kledingsstuk
die Länge de lengte
das Material het materiaal
die Qualität de kwaliteit
der Stoff de stof
der Schmuck de sieraden, juwelen
das Einkaufszentrum het winkelcentrum
der Kassenzettel de kassabon
die Kreditkarte de creditcard
der Preis de prijs
das Schaufenster de etalage
das Sonderangebot de speciale aanbieding
die Tüte de zak
die Umkleidekabine het kleedhokje
die Freude de vreugde
die Hilfe de hulp
das Taschengeld het zakgeld
der Versand de verzending
die Zeitschrift het tijdschrift
beraten adviseren
mögen graag hebben
schicken sturen, zenden
sparen sparen
suchen zoeken
verkaufen verkopen
(bar) zahlen (contant) betalen
zeigen tonen
nett vriendelijk, lief
umweltfreundlich milieuvriendelijk
selbstverständlich uiteraard
von vorn(e) van voorafaan
anhaben aanhebben
anprobieren passen
anziehen aantrekken
umschauen rondkijken
umtauschen inruilen
der Balkon het balkon
das Dach het dak
der Dachboden de zolder
die Decke het plafond
der Eingang de ingang
das Erdgeschoss de benedenverdieping
die Etage de verdieping
das Fenster het venster
die Garage de garage
der Garten de tuin
das Haus het huis
der Keller de kelder
die Klingel de (deur)bel
der Lift de lift
der Stock de verdieping
das Stockwerk de verdieping
die Terrasse het terras
die Treppe de trap
die Tür de deur
der Vorhang het gordijn
die Wohnung het appartement
das Zimmer de kamer
das Arbeitszimmer de werkkamer, het bureau
das Bücherregal het boekenrek
der Schreibtisch het bureau, de schrijftafel
das Bad de badkamer
die Badewanne de badkuip
das Badezimmer de badkamer
die Dusche de douche
der Spiegel de spiegel
die Toilette het toilet, de wc
das Bett het bed
der Nachttisch de nachttafel
das Schlafzimmer de slaapkamer
die Couch de sofa, zitbank
die Heizung de verwarming
die Lampe de lamp
der Schrank de kast
das Sofa de sofa, zitbank
die Stehlampe de staande lamp
der Stuhl de stoel
der Tisch de tafel
das Wohnzimmer de woonkamer
der Dosenöffner de blikopener
das Geschirr het vaatwerk
die Geschirrspülmaschine de vaatwas
der Herd het fornuis
die Kaffeemaschine het koffiezetapparaat
der Kochtopf de kookpot
der Korkenzieher de kurkentrekker
die Küche de keuken
die Küchenrolle de keukenrol
der Kühlschrank de koelkast
die Mikrowelle de microgolfoven
das Spülbecken de gootsteen, afwasbak
die Spülmaschine de vaatwas
der Wasserkocher de waterkoker
der Wäschetrockner de droogkast
der Baum de boom
das Bild de foto, het beeld
die Brücke de brug
das Bundesland de deelstaat
das Ei het ei
die Freiheit de vrijheid
das Gepäck de bagage
die Höhe de hoogte
das Holz het hout
das Huhn de kip
die Mitte het midden
die Nummer het nummer
der Parkplatz de parkeerruimte
das Schild het bordje
die Übernachtung de overnachting
die Überraschung de verrassing
der Wald het bos, het woud
abstellen neerzetten, plaatsen
ausprobieren (uit)proberen
buchen boeken
erlauben toestaan
eröffnen openen
parken parkeren
sich befinden zich bevinden
spülen afwassen
steigen stijgen, toenemen
allerdings evenwel, in ieder geval
schmal smal
tatsächlich inderdaad
vorhanden voorhanden
vorher vooraf
die Fensterbank de vensterbank
der Fußboden de vloer
das Gebäude het gebouw
das Hochhaus het flatgebouw
das Reihenhaus het rijhuis
die Wand de muur
der Kleiderschrank de kleerkast
der Teppich het tapijt
das Waschbecken de wastafel
der Mülleimer de vuilnisemmer
die Waschmaschine de wasmachine
die Einrichtung de inrichting
der Nachbar de buur(man)
die Nachbarin de buur(vrouw)
die Panik de paniek
anrufen telefoneren, opbellen
aufhängen ophangen
einrichten inrichten
sich freuen auf (+ Akk) zich verheugen op
stellen plaatsen
überlegen overleggen
riesig enorm
unbedingt absoluut
der Kostpreis de kostprijs
die Miete de huur
der Mieter de huurder
die Mieterin de huurster
der Vermieter de verhuurder
die Vermieterin de verhuurster
der Briefkasten de brievenbus
die Klimaanlage de airconditioning
das Klo de wc
die Klobürste de wc-borstel
der Wasserhahn de waterkraan
mieten huren
vermieten verhuren
ausziehen uittrekken uit een woning
einziehen betrekken van een woning
umziehen verhuizen
der Bauch de buik
der Fuß de voet
der Kopf het hoofd
der Körper het lichaam
der Hals de hals, de keel
die Erkältung de verkoudheid
das Fieber de koorts
die Gesundheit de gezondheid
der Pickel de puist
der Schmerz de pijn
die Bauchschmerzen de buikpijn
die Halsschmerzen de keelpijn
die Kopfschmerzen de hoofdpijn
die Rückenschmerzen de rugpijn
der Arzt de arts
die Ärztin de vrouwelijke arts
die Behandlung de behandeling
die Creme de crème
das Mittel het middel
die Ruhe de rust
die Schmerztablette de pijnstiller
das Vitamin de vitamine
die Ernährung de voeding
der Vegetarier de vegetariër
die Vegetarierin de vrouwelijke vegetariër
die Bewegung de beweging
die Entwicklung de ontwikkeling
der Erfolg het succes
das Gespräch het gesprek
der Mensch de mens
die Möglichkeit de mogelijkheid
die Situation de situatie
die Stelle de plek, de plaats
abnehmen vermageren
abschließen afsluiten
akzeptieren accepteren, aanvaarden
sich anschaffen aanschaffen
bekommen krijgen
bestehen bestaan
brauchen nodig hebben
dauern duren
sich entzünden ontsteken
erklären verklaren
sich gewöhnen an (Akk) wennen aan
glauben an (Akk) geloven in
sich informieren zich informeren
meinen bedoelen, denken, vinden
passieren gebeuren
schmecken smaken
verbieten verbieden
verbrauchen verbruiken
vermeiden vermijden
wachsen groeien
sich wenden an ( Akk)
wünschen wensen
zunehmen toenemen in gewicht
zwingen dwingen
aggressiv agressief
doch toch
dünn dun
ganz heel
gesund gezond
klar duidelijk
krank ziek
langsam langzaam
lecker lekker
mal eens
mehrere meerdere
nichts niets
schlecht slecht
schlimm erg
schnell snel
sofort onmiddellijk, meteen
täglich dagelijks
tot dood
usw. = und so weiter enzovoort
vegetarisch vegetarisch
wichtig belangrijk
zuletzt het laatst
einfach gewoon
genau precies, net
nur alleen, slechts
so zo
wirklich werkelijk
der Arm de arm
das Bein het been
der Ellenbogen de elleboog
der Finger de vinger
die Hand de hand
die Hüfte de heup
das Knie de knie
der Magen de maag
der Muskel de spier
der Po het achterwerk
der Rumpf de romp
die Schulter de schouder
die Wirbelsäule de wervelkolom
der Husten de hoest
die Krankheit de ziekte
der Schnupfen de neusverkoudheid
der Stress de stress
die Wunde de wonde
die Mahlzeit de maaltijd
das Produkt het product
die Kondition de conditie
die Abwechslung de afwisseling
der Atem de adem
die Dauer de duur
die Energie de energie
die Frage de vraag
die Nacht de nacht
das Ziel het doel
achten auf ( Akk)
atmen ademen
behandlen behandelen
beruhigen geruststellen, kalmeren
erreichen bereiken
funktionieren functioneren
greifen grijpen
leben leven
liefern leveren
liegen liggen
planen plannen
schaffen klaarspelen
schneiden snijden
(sich) streiten ruziemaken
wechseln wisselen
wiederholen herhalen
zählen tellen
also dus
betrunken dronken
dabei daarbij
deshalb daarom
dorthin daarheen
egal om het even
erschöpft uitgeput, afgemat
fertig klaar
flexibel flexibel
gleich meteen, dadelijk
kräftig krachtig
langweilig saai
leer leeg
leider helaas, jammer genoeg
mindestens minstens
nervös nerveus
regelmäßig regelmatig
ruhig rustig
selbst zelfs
ständig voortdurend
verschieden verschillend, verscheiden
vor allem vooral
wach wakker
wertvoll waardevol
die Augenbraue de wenkbrauw
der Bart de baard
das Kinn de kin
die Lippe de lip
das Piercing de piercing
die Tätowierung de tatoeage
die Zahnspange de beugel
das Haar het haar
die Locke de krul
drohen dreigen
flüchten vluchten
hell licht
arrogant arrogant
bescheiden bescheiden
böse boos
(un)ehrlich (on)eerlijk
respektlos respectloos
respektvoll respectvol
schüchtern timide
(in)tolerant (on)verdraagzaam
verführerisch verleidelijk
(un)zuverlässig (on)betrouwbaar
alt oud
breit breed
fettig vettig
gepflegt verzorgd
jung jong
sauber net
schmutzig vuil
ungepflegt onverzorgd
der Körperbau de lichaamsbouw
dick dik
das Gesicht het gezicht
voll vol
viereckig vierhoekig
rund rond
lang lang
spitz spits
faltig rimpelig
die Haut de huid
blass bleek
frisch fris
gebräunt gebruind
dunkel donker
schwarz zwart
die Narbe het litteken
behaart behaard
geschminckt geschminkt
ungeschminckt ongeschminkt
die Augenfarbe de oogkleur
blau blauw
grau grijs
grün groen
kastanienbraun kastanjebruin
das Auge het oog
klein klein
groß groot
geschwollen gezwollen
die Brille de bril
die Nase de neus
gerade recht
eckig hoekig
gebogen gebogen
das Ohr het oor
der Mund de mond
die Zähne de tanden
fehlend ontbrekend
die Stimme de stem
laut luid
rauh rauw
scharf scherp
zart zacht
sanft zacht
heiser hees
tief diep
blond blond
rot rood
hellbraun lichtbruin
dunkelbraun donkerbruin
ergrauend grijzend
weiß wit
die Haartracht het kapsel
offenes Haar loshangend haar
gewellt golvend
lockig krullend
mit Locken met krullen
der Pferdeschwanz de paardenstaart
Created by: _Niels_
Popular German sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards