Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turkish lesson 1

QuestionAnswer
merhaba hallo, hoi
nasıl hoe
nasılsın hoe gaat het met jou
teşekkür ederim dank je wel
iyi goed
iyiyim het gaat goed met mij
sen jij
günaydın goedemorgen
ben ik
de/da ook
nerede waar
burada hier
işte (kijk) daar
gelmek komen
tanışmak kennismaken
arkadaş vriendin
ad naam
adım mijn naam is
memnun aangenaam
olmak zijn, worden, gebeuren
gitmek gaan
gün dag
iyi günler! dag!
iyi akşamlar goedenavond
Bey meneer
Hanım mevrouw
ne wat
tanıştığımıza memnum oldum aangenaam kennis gemaakt te hebben
nerelinisiz? waar komt u vandaan?
aslen van origine
ama maar
şimdi nu/op dit moment
oturmak wonen/zitten
öğretmen leraar/leraares
çalişmak werken
bir een/één
ilkokul basisschool
güzel mooı
sız u/jullıe
werk
yapmak doen/maken
gümrük douane
memur ambtenaar
havaalanı vliegveld
kız meisje
kız kardeş zuster
orada daar
öyle mi? is dat zo?
polis politie
hangi welke
bölüm afdeling
dış hatlar buitenlandse vluchten
Created by: aart