Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

T10 - ÖNH

Huvudkursen, önh-frågor

QuestionAnswer
Vad är audiologi? Läran om hörseln och dess sjukdomar
Är 0 dB HL (hearing level) detsamma som tystnad? Nej, det är den hörtröskel där unga, friska öron knappt hör ljud
Vilken sorts skala är decibelskalan? Logaritmisk, dvs varje ökning med 10 blir istället 10-potensökning
Vilka hörseluppgifter har ytterörat? Förstärkare (ca 20dB), ljuduppsamlare, riktningshörsel
Vad är otoakustiska emissioner? Ljudsignaler som alstras vid ljudstimulering av innerörat, sannolikt genom de yttre hårcellernas kontraktila egenskaper + som kan registreras i hörselgången. Man mäter hörsel hos nyfödda med detta.
Vad har stria vascularis för praktisk uppgift? Jonpumpar, pumpar in pos joner i dc cochlearis
Vilken sorts ljud hör bullerskadade lättast vid tal? Vokaler (läpprörelser som kompensation)
Vilkets sorts tal hörs lättast med diskanten? Konsonanter-större delen av vårt språk=diskanten, vilket tyvärr oftast är den skadade delen av frekvensspektrat vid hörselnedsättning
Vad är Rinnes stämgaffelprov? Stämgaffel placeras på pr mastoideus. När det benledda ljudet tystnad flyttas stämgaffeln framför örat. Om ej ledningshinder ska ljudet höras igen.
Vad talar dåligt benlett ljud för? Sensorineural hörselnedsättning
Vad betyder ”X-pil ned” i ett audiogram? Testat vä öre-nivå, men utan svar
Vad är recruitment? Hyperacusis, dvs klarar ej av förstärkta ljud vid cochleaskador. Klarar ej justera ljudstyrkan.
Vad menas med hjärnstamsaudiogram (ABR)? Auditory brainstem response är en variant av ERA (electric response audiometry) där evoked potentials registreras m EEG efter auditiv stimulering.
Vilka fönster har scala vestibuli och scala tympani kontakt med? Scala vestibuli=ovala fönstret, scala tympani=runda fönstret
Hör vi med de yttre hårcellerna? Nej, deras uppgift är kontraktil, modelerar input till de inre hårcellerna som man hör med.
Var i hjärnan blir det stimulerat vid ljud i hö öra? BÄGGE temporalloberna
Vilka 2 typer av hörselnedsättning finns det? Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning.
Vad betyder det om pat vid Webers stämgaffelprov lateraliserar ljudet till sitt bra öra? Tyder på en sensorineural hörselnedsättning i det sjuka örat (ledningshinder om Weber hörs bäst i sjuka örat).
Vad innebär impedansaudiometri? Mäter det ljud som studsar tillbaka fr trumhinnan. Övertryck=styvare trumhinna, Undertryck = styvare trumhinna. Jämnt tryck=optimalt. Mäter om normalt tryck el inte i mellanörat (kurvan förskjuts).
Vad innebär ett ledningshinder? Fel vid förstärkning av ljudet, tex vaxpropp. Svagt men KORREKT ljud (hörapparat hjälper)
Vad innebär en sensorineural hörselnedsättning? Skada på antingen innerörats hårceller. Hörselnerven, centrala hörselbanor eller hörselcortex. Otydligt ljud, blir ej bättre av förstärkning med hörapparat (risk för hörselskador pga dessa dock!).
Vad har m stapedius för funktion? Muskeln kontraheras vid starka ljud och håller fast stapes (bullerskydd). Del av n fascialis innerverar
Hur går en stapediusreflexmätning till? Ljud i ett öra=stapediuskontraktion bilat, alltså tutar man i ena örat och mäter impedansen (hur ljudet studsar tillbaka) i det andra.
Vad är Ushers syndrom? Retinitis pigmentosa+hörselproblem. Finns i 3 typer. Recessivt ärftlig.
Vad är Waardenburgs syndrom? Pigmentrubbning (vit hårlock, olikfärgade ögon), breddökning mellan ögonen (telcantus), sammanväxta ögonbryn, oftast ej helt döva. Dominant ärftlig
Vad är Jervell-Lange-Nielsen? Dövhet+förlägt QT-syndromkan dö plötsligt. Bebisarna blir blåa ibland. Recessiv
Hur ofta testas hörseln på barn? Neonatalscreening (OAE), 8mån BOEL (Blickens orientering efter ljud)+anamnes, 4-årskontroll: test med lurar
Vad är ”sudden deafness”? Plötslig cochleär hörselnedsättning motsv idiopatisk fascialispares. Påverkar kranialnerven på ? sätt. Weber lateraliseras till friska örat.
Hur fungerar ett cochlärt implantat? Stimulerar gangliecellerna på olika nivåer i cochlea beroende på vilket ljud apparaten på utsidan hör
Ge 3 ex på sjukdomar som ger retrocochleär hörselnedsättning! Acusticusneurinom, MS, neurit
Vad tyder en rak audiogramkurva på? Att barnet fejkar-
Vilka 4 komponenter byggs balanssystemet upp av? Syn, vestibulär info, proprioception, hudkänsel
Vad är definitionen av yrsel? ”Illusion av felaktigt kroppsläge”-ofta förenat med nystagmus
Vad reagerar otolitorganen på? Linjär acceleration
Vad är den vestibulocochleära reflexen? Bildfixering på retina trots rörelse
Vilka 2 delkomponenter består nystagmus av? Följerörelse+sackad (refixation). Nystagmus riktning=den snabba fasens riktning.
Vad är visuell suppression vid nystagmus? Ifall nystagmusutslaget minskar när pat fixerar en punkt: tecken på otogent utlöst yrsel
Vad menas med en central vestibulär kompensation? Skador på den ena sidans balansorgan kompenseras centralt efter en tid (viss kompensation även vid CNS-skador)
Vad är det perifera vestibulära systemet? Balansorgan+nerv
Vad är det centrala vestibulära systemet? Balansinformationens banor i storhjärna, lillhjärna, hjärnstam, ryggmärg
Talar uttalat illamående/kräkning mer för perifer eller central skada? Peifer. Det gör även hörselsymtom och frånvaro av fokalneurologi tex pareser
Vilket resultat av kalorisk spolning fås vid vestibularisneurit? Nedsatt/utslagen funktion-återkommer hos 50% efter några månader.
Har man hörselnedsättning vid vestibularisneurit? NEJ, ej heller annan neurologi
Vad tror man Mb Ménière beror på? Troligen endolymfatisk hydrops
Vilken är den klassiska symtomtriaden vid Mb Ménière? Tinnitus, rotatorisk yrsel och hörselnedsättning (först i basen), kan börja med enbart yrsel.
Nämn 3 noninvasiva sätt att behandla Mb Ménière! Minska stress, minska vätska/salt, diuretika
Nämn ett annat namn för kristallsjuka! BPPV (benign paroxysmal positionell vertigo), benign lägsyrsel, otogen lägesyrsel
Hur lång tid tar det för kristallsjuka att självläka? 3-6mån
Nämn 2 repositioneringsmetoder vid BPPV! Epley och Semont
Vilken är vår största spottkörtel och vad går mellan dess 2 lober? Gl parotis och n fascialis
Vad händer med gl parotis vid stort alkoholintag? Den blir större
Vad är sialografi, sialometri, sialokemi? Sialometri=sekretionshastighet, sialokemi=salivens sammansättning, sialografi=avbildande av spottkörtelgångarna
Vad är en ranula o hur behandlas den? Spottkörtelcysta i munbotte som behandlas med marsupialisation (skrapar små utförsgångar, öppen op, risk för nervpåverkan)
Vad är ett mucocele? Retention i submucosal spottkörtel- behandlas kirurgiskt
Vad leder kronisk recidiverande parotit till? Att körteln/körtlarna atrofierar (autoimmun?)
Vad är sialolithiasis? Spottstenar, oftast i gl submandibularis. Ger svullnad, ömhet och om infektion feber
Vilken är den vanligaste benigna spottkörteltumören, vilka drabbar den o vad gör man åt den? Pleomorft adenom i parotis hos kvinnor, op pga malignitetsrisk!
På vilket sätt skiljer sig Warthins tumör från den ovanstående? Mindre vanlig, drabbar mest män i 50-60åå, blir ej malign
Varför är differentieringsgraden viktig vid prognos för mucoepidermoid cancer? Lågt differentierad=aggressiv- Högt differentierad=metastaserar aldrig men ger lokalrecidiv i 30%
Vad skiljer adenoidcystisk cancer i lokalisation från övriga 3 tumörtyper på detta kort? Växer i 70% av fallen i små körtlar (dvs ej parotis), inväxt i ben+nerv
Hur utreder man misstänkt tumörförändring i spottkörteln? Finnålspunktion, CT och ev sialografi (undantagsmässigt)
Vilka labprover/tester bör man ta vid utredning av misstänkt halsknuta? Temp, SR, CRP, blodstatus med diff, PPD, virusserologi
Vad kommer kongenital laterala halscystor ifrån? Andra gälfickan. Lokaliserade utmed framkanten av m sternocleidomastoideus
Vad innebär esofageal dysfagi? Sväljningsproblem i matstrupen
Varifrån kommer en kongenital medial halscysta? Utgår från dc tyreoglossus o finns i medellinjen ovan tungbenet
Vilket verktyg används vid indirekt laryngoskopi? Spegel
Var innebär stroboskopi vid laryngoskopi? Stämbandens vågor belyses med ett pulserande ljus som synkroniseras med stämbandens svängningar mha en strupmikrofon o ett inbyggt filter. Genom att avläsa olika punkter i stämbandet svängningsmönster kan man se att det svänger.
Vilka symtom får man vid Reinkeödem? Grov o klangfattig röst. Oftast besvärsfri pat, ibland fonasteni om ödemen är asymtomatiska. Kvinnor låter som män
Vad är genesen till Reinkeödem? Rökande kvinnor, reflux, hypotyreos. Man får en ½gelatinös vätskeansamling i Reinkes rum.
Vilka är symtomen på stämbandspolyp/cysta? Rösten är läckande, skrapig, klangfattig, opålitlig och instabil.
Vilka är symtomen vid kontaktgranulom? Talat blir pressat, obehag vid harklingar
Vilka symtom får man vid en perifer facialispares? Minskad tårproduktion-ögonirritation, ljudkänslighet-m stapedius kan ej skydda från några ljud. Smakförändringar-smaktrådar, motorikstörning-ansiktsförlamning, Bells fenomen-ögat rullar uppåt för att slutas, öron”smärta”-dåligt prognostiskt tecken
Vad är Bells pares? idiopatisk perifer facialispares
Vad är Melkerson-Rosenthals syndrom? Medfödd åkomma, m rediciverande perifera facialispareser+svullnad i mun-ansikte (ffa läppar) samt lingua plicata
Vad ska speciellt tittas efter hos pat som söker för smärta+facialispares? Grupperade herpes-zoster-oticus-blåsor i öra, hörselgång, trumhinna, gom eller svalgbakvägg. STRIKT ENSIDIGA.
Hur är förloppet vid Bells pares? Paresen utvecklas på max 2 dygn, under första veckan ev försämring, sedan förbättring. Vanligen utläkt inom 2mån, men kan ta upptill 2 år. Nästan alla blir bättre och ?5% helt bra.
Vilken nerv ger blinkreflexen? N V innerverar cornea, facialis ger blinkreflexen
Hur behandlas Bells pares? Skydda ögat (tårersättning, urglasförband), Steroider (Prednisolon 25mgx2xX), Magskydd. Info+lugnande besked, sjukskrivning, återbesök
Vilket är det trängsta området i näsan? Valvområdet
Vid medial skada vid näsfraktur kan en viktig struktur skadas, vilken? Vilka symtom ger den akut? Lamina-cribrosa. Likvorré.
Vid näsfraktur, mellan vilka strukturer ligger ett septumhematom? Brosk+broskhinna
Vilka komplikationer finns det till ett septumhematom? Hematomet ligger så till att det är svårt för kroppen att resorbera det. risk för abscessbildning och att brosket då ”smälter bort”
Hur behandlas ett septumhematom? STICK OCH ASPIRERA! Packa tätt och ge AB!
Vilken kosmetisk defekt ger ett stort septumhematom? Sadelnäsa.
Vilken speciell risk löper barn med nässeptum hål? Tillväxtrubbning av maxilla
Vad avgränsar lamina cribrosa ifrån? Mellersta hjärngropen
Concha media är del av ett skallben – vilket och vad kan det få för konsekvenser Os ethmoidlae – ibland kan dessa celler hamna i concha media som då blir extra stor
Varför finns det fenesterade kapillärer i näsan? Mkt vätska som ska produceras där
Vilket kärl är ofta afficerat vid STOR näsblödning A. sphenopalatina
Vad är locus Kiesselbachi Ett kapillärnät längst fram på septum – ofta näsblödningar ifrån detta
Vilka är näsans 5 normala uppgifter? Luftkonditionering: 1) Rena andningsluften, 2) Värma upp och fukta, 3) Kondensation, 4) Resonansorgan, 5) Luktsinne
Varför har näsan en lägre temp än huden? För att kunna återvinna fukt ur utandningsluften
Varför sväller näsan av vid kroppsarbete Ökat sympaticustonus
90% av alla främre blödningar är ifrån locus kisselbachi – men vilka faktorer predisponerar för näsblödning? ÖLI, ASA, Waran
Hur länge bör man ha en främre tamponad 2 dygn
Vilka tillstånd predisponerar för främre blödning? Äldre, trauma, blödningsrubbningar, MB Osler, tumörer, hypertoni
Hur behandlas atrofisk rinit? Nässköljningar med NaCl, feta droppar, försnävnings OP
Vad tror en Pat med atrofisk rinit att han har? Allergisk rinit
Vad betyder ozaena ”Stinknäsa”
Hur behandlar du ozena? AB
Vad innebär ASA –triaden? Är den ärftlig? ASA<->Polypos<-> Astma. Ärftlig: JA!
Vad står FESS för Funktionell endoskopisk sinus surgery
Var sitter dermoidcystor oftast? Vid näsroten
Vilken är diff diagnosen till dermoidcystor? Encefalo-meningocele
Vilka 5 funktioner har sinusarna? Fonetisk, respiratorisk, olfaktoriskt, statisk (gör huvudet lättare), NO2 produktion.
Hur ser sphenoidal sinus ut? 2 rum med mellanvägg
Varför är maxillar sinus ej färdigvuxet förräna visdomständerna kommit fram? Växer successivt in där tandanlagen suttit
Vilken är ”barnets sinuit”? Ethmoidit
När växer frontalsinus upp? I 25 års åldern
Vilka är de 4 vanligaste bakterierna vid sinuit? Streptokocker, pneumokocker, H,influenzae, anaerober
Hur verkar Rinexin? Efedrinanalog med väldigt liten avgränsad avsvällande effekt ger dock muntorrhet.
Vilken är den vanligaste typen av sinuit och vilka symptom ger den? Maxillarsinuit – värk över kind o tänder, HV, spänningskänsla, feber, snuva och hosta
Om Pat säger att denne har symptom på sinuit FÖRSTA dagen på sin förkylning – vad tyder det på? Att Pat INTE har sinuit
Hur behandlar du maxillarsinuit (akut) 1) Högläge, avsvällande droppar 2) Analgetika 3)vid feber pcV 4) käkspolning
Vanligaste tänderna som kan ge maxillar sinuit? 4 – 6
När ska du misstänka dental genes och hur behandlas den? Ensidig maxillar sinuit med illaluktande pus terapi av tand alt käkhålan (spolningar x flera, pc + metronidazole)
Vilken färg har luktorganet? Gulbrunt
Vilka nerver är involverade i luksinnet? n. olfactorius, n. trigeminus, nn facialis – glossopharyngeus
Vilka 6 substanser brukar ges för att testa luktsinnet? terpentin, parfym, tjära, med. Bensin, vanillin, ammoniak
Vad är speciellt med ammoniak? Retar även trigeminus – kan alltså känna utan doftsinne
Nämn två luktstörningar? Anosmi, kakosmi
Hur behandlas extern otit? ENDAST lokalbehandling, rengöring, spritdroppar, tamponad med sprit, topisk behandling med örondroppar
Hur behandlas akut purulent media otit? Expektans (friska barn >2 år) alt. PcV 5 dagar, vuxna ska alltid behandlas ALLTID uppföljning vid AMO hos barn
Vilken behandling ges vid AMO vid pc-allergi Erytromycin
Vilken behandling ges vid AMO-recidiv? pcV i 10 dagar
Vilken behandling ges vid terapisvikt av AMO? Amoxicillin i 10 dagar, Terapisvikt + pcV allergi ge trimsulfa
Hur behandlas perichondrit? Heracillin, Ekvacillin ev pcV i tillägg. Rengöring, spritomslag, örondroppar
Vilken är den enda akuta otiten? Ethmoidit
Varför går recidierande GAS-tonsilliter till tonsillektomi? Pga hjärtbiverkningar + toxin.
Är GAS alltid pc-känslig? Ja
Vilken grupp av AB väljer man oftast vid beta-laktamas prod. bakt.? G+ aeroba och anaeroba bakterier, ej s.areus (penicillinas prod) H. influenzae ej helt känslig
Vad har pc för spektrum och när används det i Sverige? I Sverige första handsval vid samhällsförvärvade bakteriella infektioner i luftvägarna
Vad består Spectramox av och vad gör de olika delarna? Amoxicillin – klavulansyra – klavulan hämmar betalaktamas så amoxicillin kan ”arbeta ostört”
När behandlar man ÖNH-sjd med cephalosporiner? Grava halsinfektioner m. sväljproblem och andningspåverkan
Räkna upp 3 st makrolider? Erytromycin, roxitromycin, klavitromycin
Vilket spektrum har makroliderna? G+ aeroba bakt. (ej helt H.influenzae), Bordella pertussis, legionella, chlamydia, mycoplasma
Hur vanligt är det med otosalpingit hos barn? Vanligt! Nästan alla förkylda barn
När tar man öronodling? AOM med perforation, komplikation eller terapisvikt, kronisk mediaotit. Extern otit
När tar man nasopharynxodlning? AOM, akut sinuit, epiglottit, långdragen hosta, nedre luftvägsinfektion.
Nämn tre bra saker man får ut av käkspolning? Odling för diagnos, minskad smärta, 4-6 ggr/dag botar
När får man polyper? Vid kroniska infektioner/inflammationer
Hur behandlar man vuxna med tveksam rinosinuit? (och tecken som pekar mot viros) Symptomatisk beh=> men ej bättre >72 h => AB
Vad talar heltäckande beläggning istället för proppar vid tonsillit? Mononukleos
Vilken är patogenen vid vincent angina? Blandning av lågaktiva bakterier, tex spiroketer. Ofta bara ensidig.
När bör man ta strep A test? Om 2 -4 kriterier uppfylls 1) Feber > 38,5 2)Ömmande lymfkörtlar i käkvinklar 3) Beläggning på tonsiller 4)Igen hosta
Fem komplikationer till tonsillit? Peritonsillit, parafaryngeal abscess, följdsjukdom (hjärt eller njurpåverkan), recidiv, hypertrofi
I vilka 3 regioner delas farynx in i? Naso, oro, hypo farynx
Vilken nerv innerverar överläppen sensoriskt? N.infraorbitalis från V2
Hur innerveras tungan? Motoriskt ffa n.hypoglossus, sensoriskt n.lingualis (v3) och v.glossopharyngeus
Vilka nerver fortleder smaken? Via chorda tympani (VII) och glossopharyngeus
Vad är diafragma oris? mm.mylohyoidei dvs munbotten
Vad har musklerna geniglossus, hyoglossus och styloglossus gemensamt? Tungans yttre muskler
Vad har m.genioglossus för uppgift? Hindrar tungan att falla bakåt
Vilken artär försöjer tunga och munbotten? A.lingualis
Hur är den INRE tungmusklerna orienterade och vad spelar det för roll? I 3 olika plan => tungans stora omformningsförmåga
Vad innefattar Waldeyers svalgring? Adenoiden, lymfatisk vävnad på pharynx bak och lateral väggar samt svalg och tungtonsiller.
När är adenoiden som störst? 7-8 år
Hur påverlar en förstorad kvarstående adenoid ansiktets utveckling? Maxillan blir högre och smalare, mandibeln blir kortare och ansiktet längre
Varför är adenoidektomi kontraindicerat på barn med LKG defekt? Risk för öppen nasalering
Vart kan en infektion i underkäken sprida sig? Munbottenflegmone alternativt via submandibularlogen o till sist ned till mediastinum
Vad är Treacher Collins syndrom? Organ från första gälbågen och gälfickan är underutv => missbildningar t.ex. avsaknad av slutning av ok-bågen, underutvecklad mandibel och maxilla, orbita defekter, hörselnedsättning och deformering av ytter och mellanöra.
Vad innebär makroglossi när kan man se det och hur behandla? Överskott av tungvävnad, kan ses vid Mb Down, akromegali och primär amyloidos. Kirurgi.
Vilken typ av herpes har strikt halvsidiga blåsor Herpes zoster
Vad är rhombica mediana vad beror det på och hur behandlas det? Romboid rödaktig förändring mitt på tungan framför paillae valate. Anses bero på utebliven fusion av laterala tungutskotten. Ingen behandling
Annat namn för lingula fissurata? Lingula plicata
Vad är ankyloglossi och vilka effekter ger det på talet? Kort frenulum, hämmar tungans rörelser svårt att säga R
Vad ska man tänka på innan man OPar en tungbasthyroidea från foramen caecum? Att ca 70% saknar cervikal tyroidea
Prodromal syndrom vid herpes labialis? Klåda, hyper och paraestesier
Annat namn för lingula villosa? Vid extrem fallet kan tungan bli svart – sk black hariy tongue
Hur ser lingula villosa ut? Excessiv keratinisering av papillae filiformis => det ser ut som hår
Vilka är symptomen på aftös stomatit Konfetti stora smärtsamma fibrinbelagda sår omgivna av en röd halo. Lokaliseras till den rörliga delen av munslemhinnan
Vad är Suttons afte? En svårare form av aftös stomatit m djupa kraterformade smärtsamma sår i mjuka gommen och tungranden
Hur behandlas aftös stomatit? Zendium appliceras på såret. Etsning. Acilovir. Kentacort T. Suttons afte kan kräva AB
Vilka är symtomen vid kronisk faryngit/epifaryngit? Harklingar, klumpkänsla, segt slem och torrhetskänsla. Bakre svalgväggen är rodnad och granulerad
Vad orsakar herpangina? Coxsackievirus A
Vilka drabbas vanligast av herpangina och vilka är symptomen? Vanligen små barn, små blåsor och smärtsamma sår i munslemhinnan vanligen i mjuka gommen och på tungbasen. Feber och nedsatt aptit
Angina Vincenti – symptom? Oftast ensidig tonsillit med ulcerationer och beläggningar. Foetor ex ore.
Angina Vincenti - agens? Fusobacterium nucleatum och treponema vincentii
Angina Vincenti - behandling? pcV Uppföljning efter 3 v för att utesluta malignitet!!!!
Vilka symtom får man vid mononukleos? Allmänpåverkan, trötthet, trismus, feber, grötigt tal ev andningssvårigheter. Förstorade halslymfkörtlar ev mjältförstoring. Förstorade och fibrinbelagda tonsiller.
Hur behandlas mononukleos? Expektans och analgetika. Vid andningsproblem, tonsillektomi. Ampicillin kontraindicerat!!
Vilken är orsaken till svalgdifteri/äkta krupp? Toxinproducerande corynebakterium difteriae. Ökad förekomst i Ryssland och Baltikum
Vad är symptomen vid äkta krupp? Smygande låggradig feber. Rodnat svalg och fläckvis gråvita membran m ilsket röd randzon Membranen kan obstruera larynx och => kvävning. Toxisk myokardit kan förekomma. Toxinerna kan även ge pareser i gom och svalgmuskulatur och senare andningsförlamning
Hur behandlas äkta krupp? pcV el markrolid samt Ig mot toxiner.
När uppstår ekofenomen i örat? Typiskt för tuba aperta => man hör sin egen röst ssk i torr luft. Vid snabbviktnedgång tappar tuban substans och kan bli öppet stående.
Hur benämns trauma som förväntas kunna ge el redan => andning/cirkulation/medvetande påverkan? Multitrauma
Vad är trismus? Spasm i underkäken
På vilket sätt bidrar halskrage till fri luftväg? Håller fram underkäken
Vid trauma när munhålan rensas fr andningshinder – vad är extra viktigt att vara försiktig med? Översträckning av halsryggen kan förvärra fraktur läge i halsryggraden
Vad betyder subkutant emfysem vid trauma? Larynx -, trakeal-, eller lungskada.
När är nasal intuberinga kontra indicerat vid trauma? Skallabasfraktur med likvorré
Hur kollar man ruptur i a maxillaris och varför är det så viktigt vid trauma? A.maxillaris är den djupa grenen av ACE och kan ge livshotande nasofaryngeal blödningar och aspiration. Undersök alltid om det rinner blod ned i svalget
I vilka två grupper kan en traumatisk hjärnskada delas in i? Primär (uppstår i skadeögonblicket) och sekundär (timmar veckor efter skadan)
Vid trauma har ansiktsskador låg prioritet förutom 2 typer- vilka? Ögonbulbskador och ögonbottenfrakturer
Hur snart bör en näsfraktur reponeras? Inom 1 v
Vad tyder ett långt ansikte på för skada vid trauma? Le fort III fraktur
Vad kan blod/hematom i hörselgången vid trauma tyda på? Skallbasfraktur men även bero på concha, käkleds eller trumhinne skada.
Efter trauma kan man ibland se Battle´s sign – hur ser det ut och vad för skada tyder det på? Förekomst av blodutgjutning i hudområder över processus mastoideus. Ev. tecken på skallbasfraktur
Vad är palpsmärta över käkvinklarna efter trauma ett tecken på? Fraktur av mandibelns främre corpus avsnitt
Vad ger en kontursänkning över käkleden för misstanke om vid trauma? Collumfraktur
Hur undersöks käkleden efter trauma? Ett pekfinger i pats hörselgång och för mandiblen åt sidorna med grepp om hakspetsen
Räkna upp 3 skäl till barnheshet? Missbildning, knutor, vårtor
3 indikationer för rörbehandling? Otosalpingit som ger symptomatisk hörselnedsättning, upprepade AMO, retraherad trumhinna
Åt vilket håll slår retnings resp. destruktionsnystagmus Retningsnystagmus – mot det sjuka örat, Destruktionsnystagmus – från det sjuka örat.
Vad är blow in frx och vilka får den oftast? Bit av orbita väggen trycks in mot orbita. Ffa barn
Vad är en blow out? Delar av orbita väggen trycks in i sinus maxillaris
Varför är ögonmuskel fixation vid trauma ett allvarligt symptom? Risk för ischemisk muskelfixation och bestående men
Beskriv Le fort I fraktur Löper horistontellt och avlöser Öks alveolarutskott och gomplattan från maxillaris högre liggande delar. Bakåt engagerar frakturen pterygoiderna och uppåt inte sällan delar av sinus maxillaris.
Hur ser en le Fort I fraktur ut kliniskt? Man ser ett anteriort öppet bett pga maxillen pressas ner posteriort av de mediala pterygoideusmusklerna
Beskriv en le Fort II fraktur Engagerar näsan och det ehmoidala komplexet. Frakturlinjen löper ner genom fissura orbitis inf. Bryter igenom margo infraorbitalis och bakåt genom tuber och pterygoidéer. De laterala delarna av orbitan och okbågarna är intakta.
Vilken struktur kan engageras vid samtliga le Fort frakturer och vilka komplikationer kan det leda till? Fossa pterygoidea vilket kan medföra att a.maxillaris, ven plexus, nn mandibularis och maxillaris grenar kan skadas.
Varför görs CT efter att den kliniska undersökningen vid ansiktstrauma Pga risken för progredierande svullnad.
Beskriv le Fort III frx Här avlöses ansiktsskelettet från skallbasen. Fr. det nasofrontala området löper frakturlinjen ner genom fissura orbitalis inferior och genom laterala orbita väggen och arcus på bägge sidor.
Hur ser den ut kliniskt? Kliniskt ses ett förlängt ansikte
När ska en ansikts frx OPas? Inom 10-14 d – callusbildning sker snabbt i ansiktet vilket kan ställa till besvär vid en senare rekonstruktion.
Vad är IMF? Intermaxillär fixation – för ökad stabilitet snor man ihop övre och underkäken mha bågar fästade på tänderna el transmuskulär placerade skruvar.
Vilken är max extraoral tid för en tand innan rothinnan blir för skadad för replantation? Ca 60 min!
Hur bör tanden förvaras? I munnen (om pat är vid medvetande, givetvis) annars i mjölk, cellodlingsmedium, sterilt koksalt.
Varför bör man inte reponera mjölktänder? Risk för skada på det permanenta tandanlaget
Hur palperas en ygomaticusfraktur? Som ett hack i margo infraorbitalis
En odislocerade zygomaticus fraktur behöver inte åtgärdas men varför ska pat äta mjukkost i en vecka? Masseter muskelns fäste mot corpus och arcus kan dislocera frakturen i efterhand
Vad ska man utesluta vid näsfraktur? Septumhematom
Hur behandlas septumhematom? AB-profylax, akut tömning och tamponad om inte septumplastik kan göras samma dag.
Vid en nasoethmoidal fraktur kan ibland kan ibland telecantus uppstå. Varför? Det sker då ethmoidal regionen pressas ut och därigenom ger ökat avstånd mellan ögonen
Vad beror det sannolikt på om en reponerad näsfrx dislocerar och vad gör man åt det? En missad septumfraktur öppen reposition med septum plastik
På vilka 3 sätt klassificeras alla tumörer inom ÖNH-området? Anatomisk lokalisation, TNM, histopatologisk
Vilken är den vanligaste tumörtypen inom ÖNH? 90-95% är skivepitel cancer
Varför är det viktigt med en tidig diagnos av ÖNH-tumörer? ca 40% av alla ÖNH tumör pat är döda inom 2 år
När man av olika skäl vill injicera ngt i stämbanden – hur går man in? Genom membrana cricothyroidea
Vilket membran kan man sy ihop om man vid transsex op önskar ge en person en röst i de högre registern? Membrana cricothyroidea
Hur är sköldbrosket tippat hos män? Framåt
Kan arybrosken röra sig? Ja de kan glida tippa för att ändra rösten
Annat namn för de falska stämbanden? Fickband
Vad är de falska stämbandens uppgift? Att fukta stämbanden
Var sitter ofta larynxtumörer? I själva stämbandsmusklen – kan växla in och erodera sköldbrosket
Vilken är den enda muskler som öppnar larynx? m.cricorytenoideus posterior
Mekanisk förklaring till registerbrottet t.ex. målbrottet? Det är en glidande jämn skala hur vokalis musklens funktion vid djupare toner tas över av cricothyroideus musklen vid registerbrottet beror det på detta övertagande
I vilken höjd sitter vuxnas resp barns larynx? Barn ca C3 och Vuxna C6-7
Med hur många svängningar per sekund talar män resp kvinnor? Män 100/s och kvinna 200/s
Nämn ett annat namn för n.laryngeus inferior. Innerverar den alla laryngeus muskler? Recurrens nerven. Alla utom en
Vad är Bernouille effekten? Att stämbanden dras ihop pga flödet mellan dem. Samma princip som gör att duschdraperiet far in i duschen.
Vad är orsaken till en läckande röst? Att stämbanden inte sluter tätt
Vad ser man vid ett fonetogram? Vid hur många Hz man har den högsta röstenergin
Vad mäts vid ett glottogram? Det elektriska motståndet över stämbanden. Sjunker när då går isär då strömmen får svårare att passera över dem.
Vad är ett Reinkeödem Inflammatoirsk vätska i Reinkes spatium mellan stämbandets muskel och slemhinna.
Hur rör sig stämbandens slemhinna under en talcykeln? Slemhinnan rullar upp som ett veck och sugs sedan tillbaka vid nästa svängning.
Vilket slags röstsymptom får man vid ett ojämnt Reinke ödem? Rösttrötthetssymptom
Vilket sorts röstsymptom får kvinnor vid ett jämnt Reinkeödem? Grov mansröst
Mångårig rökning => Reinkeödem men dessa får sällan larynx cancer – vad tror man det beror på? Pga av ödemet når cancern ej att växa över till muskeln.
Hur ser man skillnad på stämbandscancer och polyp vid stroboskopi? Polypen svänger – åker upp och ner vid tal och lägger sig ibland mellan stämbanden och orsakar läckage. Cancer är mer stel
Vad består en stämbandscysta av och hur rör den sig vid stroboskopi? Slemkörtel med blockerad utförsgång. Rör sig ej som polyp då den ligger djupare.
Varför är det viktigt att gå in ovan stämbanden vid stämbandsOP? Ljudet börjar bildas underifrån och adherenser där skulle hindra slemhinnan från att rulla.
Vad beror heshet oftast på? Svullna stämband
Vad menas med röstmissbruk? T.ex prata/sjunga fast man är hes
Vad tros kontakt granulom bero på? Att man pressar ihop bakre delen av stämbanden och på så vis nöter på dem samtidigt som man lider av reflux
Hur behandlas kontaktgranulom? Företagsledar granulom: Lära sig tala luftigt och reflux beh. Intubationsgranulom extubera så försvinner det
Är stämbands/skrik/sångarknottror alltid bilaterala? Ja, men ofta lite asymmetriska
Vad beror stämbandsknutor på? Belastningsskador – där de svängt mkt
Varför får kvinnor knutor oftare än män? Deras svängningsfrekvens är högre
Vad är spasmodisk dystomi? Muskelkramp i stämbanden – rycker plötsligt ihop/isär. Central störning. Botox beh.
Hur ser ett paretiskt stämband ut? Tunt, muskelatrofi. Ventraltippat arybrosk ger ett nedsjunket stämband och läckande röst beroende på hur stämbandet ställt sig.
Vad menas med en bitonal röst vid ensidig stämbandspares? Att pat pga olika tonus tar 2 toner samtidigt
Hur behandlas ensidig stämbandspares? 1)Röstbehandling 2) Stämbandsinjektion 3) thyroplastik
Hur påverkas andning och tal av en bilat. pares? Beror på hur stämbanden ställt sig om de ligger mot varandra har man bra röst men försvårad andning och tvärtom
Hur rör sig stämbanden vid sniffning normalt jmf med pares? Normalt utåt, pares ihop
Annat namn för pseudokrupp? Subglottisk laryngit
Varför bör man undvika att titta ned i svalget på distrikt vid misstänkt epiglottit? Kan utlösa laryngospasm
Vad beror kronisk laryngit/leukoplaki av? Förtjockade förgrovade stämband pga irritation, nästan alltid rökare, ofta beläggning. Pre canceröst tills motsats bevisad
Risker med laserbeh av larynxpapillom? Ärrbildning med risk för synekier
I vilka 3 grupper delas larynxcancer in i? Supraglottisk, glottisk och subglottisk
Varför bör man beh larynxcancer kirurgiskt? (trots att strålning är bättre avseende rösten) För att kunna har kvar strålningen som behandlingsalternativ vid recidiv
Laryngektomerad kan sjunga men kan de blåsa i alkometern? NEJ ;)
Vad ska du överväga vid Ensidig sensorineural HSN el klart ensidig tinnitus? Akusticusneurinom
Har man patologiskt OAE-test vid hörselnervsskada? Nej, man kan vara döv men ha normala OAE
Vad är Carharts notch? Sänknning i benledning vid 2kHz vid otoskleros pga annorlunda impedans i mellanörat
Vilken sorts HSN talar frånvaron av stapedius reflex för? Ledningshinder
Vilken HSN talar ett bättre ton än tal audiogram för? Retrocochleär
Vilken är den vanligaste retocochleära orsaken till HSN? Akustikusneurinom
Vilket är det huvudsakliga symptomet vid bullerskada? Svårt att höra röster i bullriga miljöer pga sänkt hörsel i diskanten
Var går bullergränsen enl arbestskyddslagen för en 8h arbetsdag? 85dB
Hur stor HSN kan en vaxpropp max ge? Ca 40dB
Vilken sorts audiogram måste man göra vid stora skillnader mellan öronen? Maskerat
Vad är sudden deafness? Tidigare hörselfrisk person som plötsligt märkt att hörseln på ena örat försvunnit. Orsaken ej helt klar, men man talar om hörselnervspåverkan liknande Bells pares
Varför bör en Pat med sudden deafness få remiss till ÖNH? Uppföljning för att utesluta retrocochleär process
Vad är dysfagi? Samlingsnamn som avser problem med födans transport från tallrik till ventrikel
Hur upplevs faryngeal dysfagi? Upphakningskänsla eller felsväljning med hosta
Vilken är den vanligaste formen av dysfagi och hur upplevs den? Esofageal dysfagi med stoppkänsla och retrosternala smärtor vid matintag
6 orsaker till dysfagi hos barn!? Esofagus atresi, LKG, hiatushernia, achalasiae, CP, Mb Down
Vad ingår i ÖNH status vid dysfagi? Fonation, oralmotorik, tungrörelser, svalgreflex, spegelprov, andning
Fördelar med ett rakt skop vid hypofaryngoundersökning? Lättare att se hypofaryngeala och övre esofagala strukturer. Lättare att ta bort främmande kroppar och lägga ned sonder.
Vad står FUS för? Funktionell undersökning av sväljning
Vad innebär Medelsons manöver? Man låter handen följa med struphuvudet och håller fast kring det vid sväljning så att maten hamnar rätt och inte i fickorna runt.
Vad innebär supraglottisk sväljningsreflex? Hosta rent efter sväljning innan inandning
Hur kan en hemiparetisk pat med en rörelse underlätta sväljning Rotera huvudet mot paretiska sidan => maten pressas mot den friska
Vid vilken skada är det lättast att svälja genom att böja huvudet bakåt? Vid total pares
Största nackdelen med rak hypofaryngskopi? Pat måste vara sövd
Hur och när görs ett splash test? Liggande Pat får 1 tsk vatten. Lyssna över epigastriet när pat sväljer- splash ska höras efter <7s. Görs när man misstänker försämrad bolustransport
Vad innebär sväljnigsmanometri och vad kompletteras den med Trycksond följer peristaltik vågen under sväljning, komplement med pH-mätning
Vad är Plummer Vinson? Esofageal web-bildning associerat med järnbrist anemi och achyli och leukoplakier. Ffa kvinnor drabbas.
Vilka är mekanismerna bakom att en främmande kropp fastnar i esofagus? Spasm nedanför den främmande kroppen. Lokal dehydrering. Koordinationsrubbning. Organiska förträngningar.
När behandlas en främmande kropp i esofagus med alienation Anamnes på vassa föremål, ben, batterier, svår smärta.
Vilka är symptom vid hiatus hernia? Stoppkänsla när man äter, bröstsmärtor, globus, felsväljning, hosta och uppstötningar.
Created by: sebbich