Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

SP leer je zo 37

§37 woordenlijst

QuestionAnswer
en in
el hotel het hotel
el viajero de reiziger
buenos días goedendag
bueno goed [bijv. nw]
el día de dag
los días de dagen
tienen ustedes hebt u
tener hebben, houden
usted u
la habitación | el cuarto de kamer
las habitaciones | los cuartos de kamers
libre vrij
el gerente de bedrijfsleider, directeur, gerant
¿cómo? hoe?
exterior (aan de)buitenkant (hier: aan de straatkant)
desear wensen
interior (aan de) binnenkant
o of
eso me es iqual dat maakt me niet uit; dat kan me niet schelen
eso dat
iqual gelijk
desaria ik zou graag willen
dos twee
contiguo aan elkaar grenzend
a ser posible zo mogelijk
bien goed [bijwoord]
bien ventiladas goed gelucht
soleado/a met zon
creo ik geloof
creer geloven
que dat, die
poder kunnen
complacer tevreden stellen
el mozo hotelbediende
enseñar laten zien
le enseñarla (hij) zal u laten zien
tenemos wij hebben
aún nog
disponible beschikbaar, vrij
y en
dirá hij zal zeggen
le dirá hij zal u zeggen
decir zeggen
el precio de prijs
usted podrá u zult kunnen
usted podrá decidirse u zult kunnen beslissen, een besluit nemen
entonces dan
subamos laten we naar boven gaan
subir 1. stijgen; 2 instappen; 3. naar boven gaan
con el ascensor met de lift
aquí hier
usted tiene u heeft
me parece lijkt me
parecer schijnen, lijken
reunir verenigen
la condición de voorwaarde
las condiciones de voorwaarden
me gustan ze bevallen me
pero maar
(me) temo ik vrees, ik ben bang
temer vrezen, bang zijn
que sean dat ze zijn
ser zijn (ww)
muy zeer, erg
caro duur
éstas deze (mv-v)
cuestan (zij) kosten
costar kosten
pensión completa volpension
ochenta tachtig
diario per dag; dagelijks
cada una ieder, per stuk
resultar blijken
demasiado te
puedo ik kan
ofrecerle u aanbieden
ofrecer aanbieden
otras dos nog twee
al precio de tegen de prijs van
sesenta zestig
también ook
como als
el agua het water
agua corriente stromend water
caliente warm
frio koud
la calefacción de verwarming
la luz eléctrica het elektrisch licht
Created by: peerke